☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Gmina Miejska Bolesławiec

Środa 19.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-ZI 07 Zgłoszenie obowiązku uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wypełniony druk:

- DGO Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (formularz deklaracji);

Druk DGO można pobrać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w „biurowcu” przy Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1 (na parterze), pokoju 507, w Biurze Obsługi Interesanta w Ratuszu albo na stronach internetowych tutejszego urzędu www.um.boleslawiec.bip-gov.pl. Należy składać wyłącznie kompletnie wypełnione druki. Deklaracje mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej („ePUAP”). Deklaracje opatruje się podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

2. Załącznik: (w zależności od okoliczności powodujących powstanie obowiązku uiszczania opłaty) kserokopia umowy zawartej w formie pisemnej wskazującej podmiot obowiązany do złożenia deklaracji i uiszczania opłaty, jeżeli obowiązek może jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów spośród właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością (oryginał do wglądu).

II. OPŁATY

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł.

Opłatę należy wpłacić na konto 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230.

(z wyjątkiem zwolnień wynikających z ustawy o opłacie skarbowej)

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Właściciel nieruchomości składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2. Po przyjęciu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi organ dokonuje czynności sprawdzających, a w razie konieczności przeprowadza czynności wyjaśniające.

3. Właściciele nieruchomości są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE

Referat Komunalny i Ochrony Środowiska w Wydziale Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Bolesławiec, Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1, pok. 507, tel. 75 644 09 23.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI

Od czynności organu podatkowego, zakończonych decyzją służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze ul. Górna 10-11, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego.

VI. UWAGI

1. Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (ustawa) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje:

1) w przypadku nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 1 ustawy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec;

2) w przypadku nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 2 ustawy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne.

3. W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania - począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

5. Właściciele nieruchomości są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, z dołu, do dnia 15 – go każdego miesiąca za poprzedni miesiąc.

7. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, uiszcza się z góry, do dnia 15 października za dany rok.

8. W przypadku, gdy obowiązek ponoszenia opłaty powstanie po terminie określonym w pkt 7, opłatę tę należy wnieść w terminie 14 dni od daty złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

9. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się, bez wezwania, na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Bolesławiec właściwy do wnoszenia tej opłaty.

10. Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

11. Jeżeli obowiązki złożenia deklaracji i uiszczania opłaty mogą jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów spośród wskazanych w pkt 10, obowiązany do jego wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty, o których mowa w pkt 10, mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy.

12. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych:

1) jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny 11,00 zł od osoby zamieszkującej;

2) jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny 15,00 zł od osoby zamieszkującej.

13. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości niezamieszkałych, jeżeli z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) w wysokości 24,00 zł - za pojemnik o pojemności 60 l;

2) w wysokości 45,00 zł - za pojemnik o pojemności 110 l;

3) w wysokości 48,00 zł - za pojemnik o pojemności 120 l;

4) w wysokości 96,00 zł - za pojemnik o pojemności 240 l;

5) w wysokości 160,00 zł - za pojemnik o pojemności 400 l;

6) w wysokości 264,00 zł - za pojemnik o pojemności 660 l;

7) w wysokości 445,00 zł - za pojemnik o pojemności 1100 l.

14. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości niezamieszkałych, jeżeli z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) w wysokości 33,00 zł - za pojemnik o pojemności 60 l;

2) w wysokości 61,00 zł - za pojemnik o pojemności 110 l;

3) w wysokości 66,00 zł - za pojemnik o pojemności 120 l;

4) w wysokości 131,00 zł - za pojemnik o pojemności 240 l;

5) w wysokości 220,00 zł - za pojemnik o pojemności 400 l;

6) w wysokości 361,00 zł - za pojemnik o pojemności 660 l;

7) w wysokości 605,00 zł - za pojemnik o pojemności 1100 l.

15. Ryczałtowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla:

1) nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku, na których znajdują się domki letniskowe 48,00 zł rocznie od jednego domku, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz 66,00 zł rocznie od jednego domku, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

2) innych nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości 25,00 zł rocznie od jednej nieruchomości, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz w wysokości 40,20 zł rocznie od jednej nieruchomości, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.);

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.).

Klauzula informacyjna

 

 

Wytworzył:
Iwona Mandżuk-Dudek
(2018-09-18)
Udostępnił:
Adrian Kaczmarek
(2017-07-04 10:49:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Kaczmarek
(2018-10-05 09:33:09)
 
 
ilość odwiedzin: 4377212

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X