KU-MiG_06 Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

KU-MiG 06

Wersja z dnia 5 czerwca 2020 r.

Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej

 

Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy:

  -  druk KU- MiG 06/01dla najemców, którym nie przysługuje bonifikata od ceny sprzedawanego lokalu mieszkalnego,

  druk KU- MiG 06/02 – dla najemców, którym przysługuje 90% bonifikata od ceny sprzedawanego lokalu mieszkalnego

      do pobrania w: Biurze Obsługi Interesanta, Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej   - biurowiec,

      ze strony internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

      Najemca lokalu mieszkalnego zainteresowany wykupem swojego lokalu powinien wypełnić wniosek oraz potwierdzić go w:  

      - dziale Lokalowo - Czynszowym MZGM w Bolesławcu przy ul. Dolne Młyny 23
      - biurze aktualnego zarządcy nieruchomości a następnie zgłosić się w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej -  biurowiec przy Pl. Piłsudskiego 1.

   

Do wniosku należy dołączyć:

      a)  kserokopię aktualnej umowy najmu
      b)  kserokopię decyzji o przydziale lokalu.

II. OPŁATY:

Na podstawie uchwały Nr XLVII/400/02 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec – ze zmianami:

1. bezprzetargowa sprzedaż lokalu mieszkalnego zbywanego jako odrębna nieruchomość może  być  dokonywana  wyłącznie  za  jednorazową  zapłatą  ceny  sprzedaży przed zawarciem aktu notarialnego,

2. od ceny  sprzedawanego  lokalu  mieszkalnego  w  budynku,  w  którym  pozostały nie więcej niż dwa lokale mieszkalne, będące własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec, udziela się bonifikaty w wysokości 90 %.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Procedura przygotowania lokalu do sprzedaży.

TERMIN przygotowania do sprzedaży: (od momentu wpływu wniosku najemcy do  końcowego etapu tj. przygotowania protokołu) - około 5 miesięcy. W przypadku konieczności podjęcia dodatkowych prac geodezyjnych, wyjaśnienia ewentualnych rozbieżności dotyczących powierzchni lokalu wynikających z inwentaryzacji, umowy najmu i operatu szacunkowego, realizacji uchwał Wspólnot Mieszkaniowych oraz w przypadku napływu zwiększonej liczby wniosków- termin ten może ulec wydłużeniu.

 

Uwaga: W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej.

 

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Urząd Miasta Bolesławiec - Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej, Pl. Piłsudskiego nr 1, I piętro, pokój 106, telefony: 75/645-65-12, 75/645-65-14

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

Nie przysługuje.

 

VI. UWAGI:

1. Podpisanie i odbiór porozumienia przez najemcę następuje w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej.

2. W kancelarii notarialnej zostaje podpisany akt notarialny sprzedaży z najemcą lokalu.

 

Podstawa prawna:  

  • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 
  • ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, 
  • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, 
  • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny, 
  • uchwała Nr XLVII/400/02 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec ( Dz.Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2002 r. Nr 90 poz. 1501 ze zmianami )
  • zarządzenie  Nr  69/2016  Prezydenta  Miasta  Bolesławiec  z  dnia  1 marca  2016 r. w sprawie określenia  zasad  ustalania  ceny  sprzedaży  lokali  mieszkalnych i użytkowych sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców 
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Wytworzył:
Iwona Mandżuk-Dudek
(2020-06-05)
Udostępnił:
Jolanta Sopko
(2017-06-13 14:18:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Elżbieta Chojnacka
(2020-08-27 10:51:55)