Dotacja - zmiana sposobu ogrzewania

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW
NA DOFINANSOWANIE - DOTACJĘ DO ZMIANY SYSTEMU
OGRZEWANIA (WYMIANĘ KOTŁA) W 2017 i 2018 ROKU


Informacja dla mieszkańców, którzy złożyli deklaracje przystąpienia do wymiany pieców.

Zapraszamy mieszkańców, którzy złożyli deklaracje przystąpienia do programu polegającego na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” o zgłaszanie się do tut. Urzędu do pokoju 501 w godz. od 8:00 do 15:00, najpóźniej do środy tj. 28 lutego br., w celu podpisania umów.

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy:

 • dowód osobisty,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, w której będzie realizowana inwestycja - kserokopia właściwej księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntowi budynków nie starszy niż 3 miesiące przed datą zawarcia umowy lub akt notarialny nabycia własności nieruchomości,
 • zgoda wszystkich współwłaścicieli na wykonanie inwestycji objętej umową oraz zgodę wypłaty całości dofinansowania na rzecz Inwestora,
 • oświadczenie o numerze konta, na które zostanie wypłacona dotacja,
 • pełnomocnictwo do dokonywania w imieniu Inwestora wszelkich niezbędnych czynności związanych ze zmianą ogrzewania w lokalu (jeżeli dotyczy).            

Prezydent Miasta Bolesławiec ogłasza nabór wniosków od właścicieli nieruchomości do Programu PONE dot. udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów i palenisk na paliwa stałe, na nowoczesne, proekologiczne w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie gminy miejskiej Bolesławiec w 2017 roku.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ:

od 28 czerwca 2017 - 31 sierpnia 2017 r. – termin naboru wniosków (wniosek należy złożyć niezwłocznie, ponieważ o przyznaniu dotacji decydować będzie data złożenia wniosku - kolejność wpływu na dziennik podawczy),


Na liście podstawowej do dofinansowania zostali umieszczeni Inwestorzy, którzy do dnia 31 sierpnia 2017 roku, włącznie, złożyli do Urzędu deklaracje udziału w Programie.

Do udziału w Programie mogą przystąpić także Inwestorzy, którzy złożą wnioski do Prezydenta o udział w Programie na podstawie ogłoszenia o naborze dodatkowym.

Prezydent może ogłosić dodatkowy nabór do udziału w Programie i utworzyć listę rezerwową po podpisaniu umów z Inwestorami z listy podstawowej, gdy uzna to za niezbędna dla właściwej realizacji Programu.

Lista rezerwowa utworzona zostanie wg kolejności złożonych wniosków.


DEKLARACJE

(DRUK DO POBRANIA)

należy składać na dziennik podawczy w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec - Rynek 41, biuro obsługi interesanta, stanowisko nr 1 oraz biurowcu Urzędu Miasta Bolesławiec - Plac Piłsudskiego 1, biuro obsługi interesanta, okienko nr 1.


INFORMACJE O PROGRAMIE

(DO POBRANIA)

- Wzór pełnomocnictwa dla współwłaściciela nieruchomości (pdf),

- Oświadczenie o numerze konta, na które zostanie wypłacona dotacja (pdf),

- Zgoda współwłaściciela nieruchomości  na wykonanie inwestycji objętej umową oraz wypłatę całości dofinansowania na rzecz Inwestora (pdf),

- Wykaz dokumentów do rozliczenia dotacji,

- Zaświadczenie o demontażu starego źródła ciepła,

- Klauzula informacyjna.


NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA


PRZYDATNE DOKUMENTY:

Dokumenty aktualne:

UCHWAŁA Nr XLIII/446/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

********************************************

Uchwała LV/538/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/446/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

********************************************

Dokumenty obowiązujące do 29.12.2017 r.

Regulamin udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

********************************************

Uchwała Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28.06.2017 r., Nr XXXVIII/384/2017 w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

 

UCHWAŁA NR XXXIX/389/2017 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

 

UCHWAŁA NR XL/401/2017 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.


Zadanie jest realizowane przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

LOGO


KLAUZULA INFORMACYJNA

 – udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Bolesławiec z siedzibą w Bolesławcu, Rynek 41, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Bolesławiec.
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Pani Renata Szewczyk (kontakt: Urząd Miasta Bolesławiec ul. Rynek 41, 59-700 Bolesławiec, telefon 075 645 64 53, kom. 538 052 480, e-mail: iod@um.boleslawiec.pl.
 3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyjmowania wniosku i rozliczeń dotacji celowej na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i  zastąpienia ich źródłami proekologicznymi (art. 96 Prawo Ochrony Środowiska Dz.U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.).
 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
 • osoby upoważnione przez Administratora Pana/Pani danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
 • podmioty uprawnione  na mocy przepisów prawa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. Jastrzębia 24, 53-148 Wrocław.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat do celów archiwalnych zgodnie z obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
 3. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 5. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 6. Pani/Pana dane będą/nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
Wytworzył:
Robert Rzepnicki
(2017-06-23)
Udostępnił:
Robert Rzepnicki
(2017-06-23 09:04:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Robert Rzepnicki
(2018-11-15 10:44:38)