KU-ZI 03 Umieszczenie reklamy w pasie drogowym lub na terenie komunalnym

Urząd Miasta Bolesławiec

Wydział Zamówień Publicznych

i Inwestycji Miejskich


KU-ZI 03  Umieszczenie reklamy w pasie drogowym lub na terenie  komunalnym

Wersja z dnia 8 maja 2020 r.


 

 

  1. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie tablic reklamowych w pasie drogowym lub na terenie komunalnym zawierający: nazwę jednostki, powierzchnię reklamy, proponowaną lokalizację umieszczenia reklamy.    

Załączniki do wniosku:

  1. mapa lokalizacyjna uzgodniona z Wydziałem Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Bolesławiec.
  2. projekt reklamy uzgodniony przez Referat Gospodarki i Informacji Przestrzennej  Wydziału Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Bolesławiec
  3. jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika – dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Druk  wniosku można otrzymać:

- w Biurze Obsługi Interesanta lub Wydziale Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich, Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1, V piętro, pok. 506,

lub

- ze strony internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

 

  1. OPŁATY:

Za umieszczenie reklamy w pasie drogowym dróg publicznych gminnych, pobierane są opłaty, zgodnie z uchwałą Nr XIV/166/2019 Rady Miasta Bolesławiec z 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Poz. 7702 z 23 grudnia 2019 r.) wraz z Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego NR NK-N.4131.7.1.2020.MC2 z 3 stycznia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Poz. 90 z 7 stycznia 2020 r.).

Za umieszczenie reklamy na terenie komunalnym pobierane są opłaty zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bolesławiec Nr 34/03 z 11 lutego 2003 r. ze zm. w sprawie zasad umieszczania tablic reklamowych i informacyjno-reklamowych na terenach komunalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec.

 

Opłata skarbowa:

1. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) - od każdego stosunku pełnomocnictwa 17,00 zł. (część IV załącznika do ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.1044, ze zm.).

Opłaty należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec w PKO BP S.A. Oddział Bolesławiec nr 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230.


III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Umowa cywilno - prawna na umieszczenie reklamy na terenie komunalnym oraz na działkach drogowych niebędących drogami publicznymi zostaje zawarta pomiędzy zainteresowaną osobą lub jednostką organizacyjną, a Gminą Miejską Bolesławiec (właścicielem terenu).

Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym dróg publicznych gminnych lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy, od dnia wszczęcia postępowania, to jest od daty złożenia kompletnego wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

  1. nie załatwiono sprawy w terminie określonym powyżej (bezczynność);
  2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec.

 

  1. USŁUGĘ REALIZUJE

Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich – Pl. Marsz. J . Piłsudskiego 1, V piętro, pokój 506, tel. 75-645-65-06.

 

  1. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec i składa się w Biurach Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Bolesławiec – Rynek 41 (Ratusz) lub Pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec).

Stronom służy prawo do wniesienia skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania do WSA we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia.

 

  1. UWAGI:

Za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych w celu umieszczenia reklamy bez zezwolenia pobiera się kary pieniężne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty.

Za umieszczenie reklamy na terenie komunalnym pobiera się opłaty zgodnie z warunkami umowy.

W toku postępowania może być przeprowadzona mediacja (KU-SO16), jeżeli pozwala na to charakter sprawy. Mediacja jest dobrowolna. Celem mediacji jest wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz dokonanie ustaleń dotyczących jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa, w tym przez wydanie decyzji lub zawarcie ugody.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Biura Obsługi Interesanta lub Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich – Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1, V piętro, pokój nr 506, tel. 75-645-65-06.


Podstawa prawna

 - ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

- rozporządzenie Rady Ministrów  z 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego ,

- uchwała Nr XIV/166/2019 Rady Miasta Bolesławiec z 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Poz. 7702 z 23 grudnia 2019 r.) wraz z Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego NR NK-N.4131.7.1.2020.MC2 z 3 stycznia 2020 r.

- Zarządzenie Prezydenta Miasta Bolesławiec Nr 34/03 z 11 lutego 2003 r. ze zm. w sprawie zasad umieszczania tablic reklamowych i informacyjno-reklamowych na terenach komunalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec,

- ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego


 

Druki

KU-ZI 03 (teren komunalny) lub

KU-ZI 03 (pas drogowy)

 

Klauzule RODO do wniosków:

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna (umowy cywilno-prawne)

Wytworzył:
Iwona Mandżuk-Dudek
(2020-01-07)
Udostępnił:
Jolanta Wójcik
(2017-06-28 10:42:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Małgorzata Rychert
(2020-05-21 12:56:37)