KU-SO 43 Uzyskanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą

KU-SO 43 Uzyskanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą

KU-SO 43 Wersja z dnia 05.07.2019 r.

Wydział Spraw Obywatelskich

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

II. OPŁATY

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą - 38 zł.

Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza standardowego - 17 zł

Opłatę należy wpłacić na konto  98 10202137 0000 9002 0046 4230

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Osobom, których akty urodzeń, małżeństw, zgonów współmałżonków znajdują się w USC Bolesławiec oraz osobom, których wszystkie w/w akty stanu cywilnego zostały przeniesione do Rejestru Stanu Cywilnego, zaświadczenie wydawane jest niezwłocznie. Osobom, których w/w akty stanu cywilnego znajdują się w innym USC, zaświadczenie zostanie wydane do 10 dni roboczych.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Referat Urząd Stanu Cywilnego w Wydziale Spraw Obywatelskich – pok. nr 212 (II piętro – wieżowiec) tel. 756456530

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 1. Jeżeli Kierownik USC odmawia wydania zaświadczenia, stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma Kierownika USC może wystąpić z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Bolesławcu o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez Kierownika USC uzasadniają odmowę do dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże Kierownika USC.
 2. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich w godzinach pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek w godz. 13 -16.

VI. UWAGI:

 1. Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo  otrzymują obywatele polscy, którzy związek małżeński zamierzają zawrzeć poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Zaświadczenie wydaje wybrany przez wnioskodawcę kierownik USC.
 2. Obywatele polscy przebywający za granicą, o wydanie zaświadczenia ubiegają się u polskiego konsula
 3. Zaświadczenie, stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo, ważne jest przez okres 6 miesięcy.
 4. Wielojęzyczny formularz standardowy wydaje się razem z zaświadczeniem stwierdzającym, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą lub po jego wydaniu. Wniosek o jego wydanie składa na piśmie osoba, której zaświadczenie dotyczy. Wielojęzyczny formularz standardowy ważny jest wyłącznie z oryginałem zaświadczenia, do którego został wydany i samodzielnie nie przedstawia żadnej wartości prawnej.

 

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U.z 2018 r. poz.2224 ze zm.),
 2. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 682 ze zm.,
 3. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000),
 4. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),
 5. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1191 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1024/2012,
 6. ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2019 r. poz.860).

 

 

 

 

Wytworzył:
Jerzy Zieliński
(2019-07-05)
Udostępnił:
Mariola Soja
(2017-08-01 14:12:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Mariola Soja
(2019-07-05 08:39:41)