KU-SO-27 Wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania

KU-SO 27 Wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania

KU-SO 27 Wersja z dnia 06.05.2019 r.

Wydział Spraw Obywatelskich

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 •  wypełniony i podpisany

           Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania” ( KU-SO 27/01)

Można go złożyć :

- na piśmie na adres : Urząd Miasta Bolesławiec

                                   Wydział Spraw Obywatelskich

                                   Plac Marszałka Piłsudskiego 1

                                   59-700 Bolesławiec 

  lub złożyć osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich - pok. 205

- telefaksem  na numer: 75 64565402,

- na adres e-mail : umboleslawiec@um.boleslawiec.pl;  

- w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących  zadania publiczne

 •  do wglądu ważny dokument stwierdzający tożsamość wyborcy.

 

Druk można otrzymać w:

 • Biurze Obsługi Interesanta - pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1  (wieżowiec-parter,  tel. 75 6456525)
 •  Wydziale Spraw Obywatelskich (wieżowiec – II piętro, pok. 205, tel. 75 6456542)
 •  na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

II. OPŁATY

Nie pobiera się.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wystawienie zaświadczenia- niezwłocznie. Zaświadczenia wydaje się od dnia ogłoszenia wyborów do chwili przekazania spisów wyborców przewodniczącemu właściwej komisji wyborczej .  

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Spraw Obywatelskich pok.205 (II piętro-wieżowiec) tel. 75  6456542

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

Brak

VI. UWAGI:

 1. Wyborca (ujęty w spisie wyborców dla miasta Bolesławiec), który zamierza zmienić  miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie  do głosowania   w miejscu pobytu w dniu wyborów:
 1. Wyborca – obywatel RP w przypadku wyborów do:

          - Parlamentu Europejskiego,

          - Sejmu RP,

          - Senatu RP (w wyborach uzupełniających do Senatu tylko wyborcy stale zamieszkali na obszarze danego okręgu wyborczego),

          - Prezydenta RP,

 1. Wyborca - obywatel pozostałych krajów Unii Europejskiej  jedynie w przypadku wyborów do Parlamentu Europejskiego.
 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów (piątek).
 2. Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.
 3. Wyborcę, który otrzymał zaświadczenie nie umieszcza się w spisie (lub skreśla).
 4. Zaświadczenie upoważnia do głosowania w każdej obwodowej komisji wyborczej w kraju i za granicą.
 5. W przypadku wyborów, w których może nastąpić ponowne głosowanie wyborca otrzymuje  2 zaświadczenia z dwoma datami głosowania.
 6. W przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania wyborca zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania (ujęty w spisie wyborców dla miasta Bolesławiec), a przed ponownym głosowaniem, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Dotyczy to również wyborców, którzy opuszczają bolesławieckie szpitale i DPS po pierwszej turze głosowania.
 7. Na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania można głosować w  dowolnie wybranym przez siebie lokalu wyborczym na terenie kraju, za granicą i na statku morskim.

UWAGA!!!

Utrata zaświadczenia, niezależnie od przyczyny, uniemożliwia otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcia udziału w głosowaniu w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Podstawa prawna

 1.  art.32 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.  Kodeks wyborczy  (Dz. U. z 2019 r.  poz. 684). 
 2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców  (Dz. U. z 2015 r.poz.5 ze zm).
 3. art. 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096  ze zm.).

 

Wytworzył:
Jerzy Zieliński
(2019-05-06)
Udostępnił:
Mariola Soja
(2019-05-09 14:43:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Mariola Soja
(2019-05-10 11:20:56)