Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

Informacja dla mieszkańców - obowiązkowe zgłoszenie do CEEB 

https://zone.gunb.gov.pl 

Od 1 lipca każdy obywatel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy. Dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni.

Rolą Państwa jest stworzenie warunków umożliwiających podjęcie i realizację strategicznych decyzji w zakresie ochrony zdrowia obywateli i poprawy jakości powietrza. Aby to jednak osiągnąć, kluczowe jest pozyskanie rzetelnych, weryfikowalnych informacji na temat tego, czego Polacy używają do ogrzania swoich domów i jaki stosują opał. Dopiero zebranie tych informacji w jednej bazie, pozwoli na podjęcie skutecznych działań mających na celu poprawę jakości powietrza.

Jak złożyć deklarację – formularz A on-line?

Instrukcja składania deklaracji  w budynkach mieszkalnych w formie elektronicznej:

https://www.youtube.com/watch?v=sGGBt16Df_o

1. Kogo dotyczy deklaracja?

Deklaracja dotyczy źródła / źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.  Kryterium wpisu budynku do systemu ma być moc źródła ciepła, niezależnie od tego, czy użytkuje go osoba prywatna, czy przedsiębiorca. CEEB obejmie budynki mieszkalne, a także budynki użyteczności publicznej, w tym małe lokalne ciepłownie, siedziby firm oraz małe zakłady produkcyjne. Według aktualnych założeń w systemie znajdą się budynki o nominalnej mocy cieplnej nieprzekraczającej 1 MW.

2. Jak można będzie złożyć deklaracje do CEEB?

Deklaracje będzie można składać:

  • w formie elektronicznej, na stronie: https://zone.gunb.gov.pl – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu i pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji.
     
  • w formie papierowej - wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie (zgodnie z lokalizacją budynku).

3. Jakie informacje będzie zawierała deklaracja?

Zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja zawiera takie informacje jak:

  • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
  • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
  • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
  • adres e-mail (opcjonalnie).

4. Mój dom zostanie oddany do użytku po 1 lipca 2021 r., wtedy też zostaną uruchomione w nim źródła ciepła/spalania paliw, ile mam czasu żeby złożyć deklarację?

W przypadku nowego budynku, w którym zostało uruchomione źródło ciepła/spalania paliw termin na złożenie deklaracji wynosi 14 dni.

5. Gdzie znajdę klasę kotła?

Klasa kotła znajduje się na tabliczce znamionowej umieszczonej z boku kotła albo w jego instrukcji obsługi.

6. Mam mieszkanie w bloku, w którym jest zarządca. Czy muszę złożyć deklarację samodzielnie?

Nie trzeba składać samodzielnie, zarządca zgłosi wspólne źródło ciepła. Natomiast jeżeli w lokalu jest dodatkowe źródło ciepła np. kominek to taką deklarację trzeba złożyć samodzielnie.

7. Jestem zarządcą budynku, w którym jest kilka źródeł ciepła w różnych lokalach, ile mam złożyć deklaracji?

Deklaracja przewiduje zgłoszenie wielu źródeł ciepła w obrębie jednego budynku.

Więcej informacji na stronie GUNB:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

 

Do pobrania:

Informator dla właścicieli i zarządców budynków.

Deklaracje dot. źródeł ciepła i spalania paliw:

 

GUNB

 

Klauzula informacyjna

Ogólna klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Bolesławiec na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Tożsamość Administratora i jego dane kontaktowe

Administratorem Danych Osobowych jest  Gmina Miejska Bolesławiec reprezentowana przez Prezydenta Miasta Bolesławiec, z siedzibą ul. Rynek 41, 59-700 Bolesławiec.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie jest Pani Katarzyna Cieśla (kontakt: Urząd Miasta Bolesławiec, ul. Rynek 41 59-700 Bolesławiec, telefon 075 645 64 53, kom. 538 052 480, e-mail iod@um.boleslawiec.pl).

Cele przetwarzania danych

Cele przetwarzania danych Urzędu wynikają z realizacji zadań własnych gminy, zadań zleconych oraz innych zadań wyznaczonych przez Radę Miasta Bolesławiec.

Podstawę prawną przetwarzania stanowi ustawa o samorządzie gminnym oraz inne akty prawne zobowiązujące Administratora do przetwarzania danych osobowych Klientów Urzędu.

Informacja o odbiorcach danych

Odbiorcą danych mogą być organy administracji centralnej, terenowej, kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży, inne podmioty prawne, jeśli właściwe przepisy prawa tak stanowią.

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego

Nie dotyczy.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Okres przechowywania danych osobowych w Urzędzie wynika z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w  sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt  oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych a także innych aktów prawnych w zależności od rodzaju sprawy.

Prawa osoby, której dane są przetwarzane

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o warunkach zgodności przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie określonego przepisu prawa, który zobowiązuje Administratora do pozyskania i przetwarzania takich danych.

Pozyskiwanie Pani/Pana danych może również odbywać się na podstawie umowy, jeśli jest Pani/Pan jej stroną oraz na podstawie zgody na przetwarzanie danych – w określonych przypadkach.

Informacja o profilowaniu i  zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Nie dotyczy.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Robert Rzepnicki
(2021-06-16)
Udostępnił:
Fecyk Justyna
(2021-06-16 10:55:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Rychert Małgorzata
(2022-02-21 10:54:11)