Rachunki bankowe

Urząd Miasta Bolesławiec informuje, że niezależnie od podstawowych rachunków dochodów gminy, wprowadzone zostały indywidualne konta bankowe dla każdego wieczystego użytkownika gruntu, podatnika podatku od nieruchomości, podatnika podatku rolnego i podatnika podatku od środków transportowych. Przy dokonywaniu rocznych opłat za wieczyste użytkowanie gruntu, a także kolejnych rat podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych, można posługiwać się indywidualnym kontem bankowym, przesłanym za pośrednictwem poczty dla każdego wieczystego użytkownika gruntu, podatnika podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych.


Na rachunki dochodów Miasta w Banku PKO BP S.A.:

98 1020 2137 0000 9002 0046 4230

wpłaty z tytułu:

 • podatku od nieruchomości
 • podatku od środków transportowych
 • podatku rolnego
 • podatku leśnego
 • opłaty od posiadania psów
 • opłaty skarbowej
 • opłaty targowej
 • opłat za zajęcie pasa drogowego
 • opłat z tytułu pozwolenia na sprzedaż alkoholu
 • opłat za wieczyste użytkowanie gruntów będących własnością gminy
 • opłat z tytułu czynszu dzierżawnego gruntów będących własnością gminy
 • opłat z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności
 • opłat z tytułu wykupu gruntów na własność

91 1020 2137 0000 9802 0046 4255

wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych

04 1020 2137 0000 9402 0046 4271

depozyty - wadia, zabezpieczenia


Numer rachunku opłaty skarbowej płaconej spoza granic kraju:

IBAN PL 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230

Numer SWIFT BPKOPLPW


Urząd Miasta Bolesławiec informuje, że w przypadku nieterminowego wywiązywania się ze zobowiązań wobec Miasta, dane dotyczące dłużnika i jego zadłużenia przekazane zostaną do Rejestru Dłużników Biura Informacji Gospodarczych InfoMonitor S.A. (zgodnie z Ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, Dz. U. z 2010 r. nr 81, poz. 530).

Wytworzył:
Małgorzata Gawlik
(2016-04-18)
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2016-04-19 08:11:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2021-03-08 15:48:36)