2017 rok

Rejestr aktów prawa miejscowego Gminy Miejskiej Bolesławiec - 2017 r.
Tytuł aktu Data i miejsce publikacji  Data wejścia w życie Typ pliku
Uchwała nr XLII/427/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Ceramiki w Bolesławcu 2017-12-29 Dz. Urz. Woj.2017.5602 13.01.2018 pdf
Uchwała nr XLII/426/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia bezpłatnych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Bolesławiec. 2017-12-29 Dz. Urz. Woj.2017.5601 13.01.2018 pdf
Uchwała nr XLI/406/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Widok - Ptasia - Storczyków w Bolesławcu - część „A” 2017-12-14 Dz. Urz. Woj.2017.5331 29.12.2017 pdf
Uchwała nr XLI/405/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Piastów - Al. Tysiąclecia w Bolesławcu 2017-12-14 Dz. Urz. Woj.2017.5330 29.12.2017 pdf
Uchwała nr XLI/411/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych

2017-12-06 Dz. Urz.Woj.2017.5086

21.12.2017 pdf
Uchwała nr XLI/410/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z Cmentarza Komunalnego w Bolesławcu przy ul. Śluzowej 2017-12-06 Dz. Urz. Woj.2017.5085 21.12.2017 pdf
Uchwała nr XL/401/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

2017-10-30 Dz. Urz.Woj.2017.4408 

14.11.2017 pdf

Uchwała nr XL/400/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 24 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

utraciła moc uchwałą nr XXIII/268/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 października 2020 r.

2017-10-30 Dz. Urz. Woj.2017.4407 14.11.2017 pdf

Uchwała nr XL/399/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 24 października 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bolesławiec

utraciła moc uchwałą nr XXIII/267/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 października 2020 r.

2017-10-30 Dz. Urz. Woj.2017.4406 14.11.2017 pdf
Uchwała nr XL/398/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 24 października 2017 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z parków miejskich w Bolesławcu 2017-10-30 Dz. Urz. Woj.2017.4405 14.11.2017 pdf
Uchwała nr XL/397/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 24 października 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów do tego uprawnionych 2017-10-30 Dz. Urz. Woj.2017.4404 14.11.2017 pdf
Uchwała nr XL/396/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 24 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Bolesławiec 2017-10-30 Dz. Urz. Woj.2017.4403 14.11.2017 pdf
Uchwała nr XL/393/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 24 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Jana Pawła II w Bolesławcu 2017-10-30 Dz.Urz. Woj.2017.4402 14.11.2017 pdf
Uchwała nr XL/392/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 24 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. St. Starzyńskiego w Bolesławcu 2017-10-30 Dz. Urz. Woj.2017.4401 14.11.2017 pdf
Uchwała nr XXXIX/389/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 2017-09-05 Dz. Urz. Woj.2017.3648 20.09.2017 pdf
Uchwała nr XXXIX/388/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/165/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23 września 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2015-2020 2017-09-05 Dz. Urz. Woj.2017.3647 20.09.2017 pdf
Zarządzenie nr 89/2017 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2016 rok 2017-07-31 Dz.Urz. Woj.2017.3413 15.08.2017 pdf
Uchwała nr XXXVIII/384/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 2017-07-19 Dz. Urz. Woj.2017.3337 03.08.2017 pdf
Uchwała nr XXXVIII/383/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/224/2012 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Bolesławiec 2017-07-10 Dz. Urz. Woj.2017.3172 25.07.2017 pdf
Uchwała nr XXXVIII/382/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/280/08 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Bolesławiec 2017-07-10 Dz. Urz. Woj.2017.3171 25.07.2017 pdf
Uchwała nr XXXVIII/380/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulicy Leśnej w Bolesławcu 2017-07-10 Dz. Urz. Woj.2017.3170 25.07.2017 pdf

Uchwała nr XXXVIII/379/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w obrębie ulic: T. Kościuszki i S. Staszica w Bolesławcu

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK N.4131.7.51.2017.AS Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 sierpnia 2017 r. stwierdzające nieważność § 4 pkt 2 lit. c uchwały Nr XXXVIII/379/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w obrębie ulic: T. Kościuszki i S. Staszica w Bolesławcu 

2017-07-10 Dz. Urz. Woj.2017.3169 25.07.2017 pdf
Uchwała nr XXXVIII/378/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Tulipanowa - Narcyzów - Różana w Bolesławcu 2017-07-10 Dz. Urz. Woj.2017.3168 25.07.2017 pdf
Uchwała nr XXXVIII/377/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych przy ul. T. Kościuszki w Bolesławcu 2017-07-10 Dz. Urz. Woj.2017.3167 25.07.2017 pdf
Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Bolesławiec; Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 13 czerwca 2017 r. do porozumienia międzygminnego nr 1/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Bolesławiec zadania z zakresu oświaty dotyczącego zapewnienia warunków kształcenia, wychowania i opieki uczniom gimnazjów będących mieszkańcami Gminy Bolesławiec 2017-06-26 Dz. Urz. Woj.2017.2947 11.07.2017 pdf
Zarządzenie nr 160/2017 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia cennika za usługi cmentarne obowiązującego na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu, ul. Śluzowa 10. 2017-06-08 Dz. Urz. Woj.2017.2802 23.06.2017 pdf
Uchwała nr XXXVII/374/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXX/238/2012 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej 2017-06-08 DZ. Urz. Woj.2017.2801 23.06.2017 pdf
Uchwała nr XXXIV/358/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów. 2017-04-05 Dz. Urz. Woj.2017.1699 20.04.2017 pdf
Uchwała nr XXXIV/357/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Bolesławiec 2017-04-05 Dz. Urz. Woj.2017.1698 20.04.2017 pdf
Uchwała nr XXXIV/356/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 2017-04-11 Dz. Urz. Woj.2017.1844 26.04.2017 pdf

Uchwała nr XXXIII/338/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 22 lutego 2017 r. sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta Bolesławiec

utraciła moc uchwałą nr XXIII/272/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 października 2020 r.

2017-02-24 Dz. Urz. Woj.2017.943 11.03.2017 z mocą obowiązyującą od 01.04.2017 pdf
Uchwała nr XXXIII/342/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu 2017-02-24 Dz. Urz. Woj.2017.946 11.03.2017 pdf
Uchwała nr XXXIII/340/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXV/294/2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2017-02-24 Dz. Urz. Woj.2017.945 11.03.2017 z mocą obowiązującą od 01.04.2017 pdf
Uchwała nr XXXIII/339/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XIII/167/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2015 r. poz. 3940) 2017-02-24 Dz. Urz. Woj.2017.944 11.03.2017 z mocą obowiązującą od 01.04.2017 pdf
Uchwała nr XXXIII/338/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 22 lutego 2017 r. sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta Bolesławiec 2017-02-24 Dz. Urz. Woj.2017.943 11.03.2017 z mocą obowiązującą od 01.04.2017 pdf
Uchwała nr XXXI/315/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na 2017 r. 2017-02-22 Dz. Urz. Woj.2017.867 01.01.2017 pdf
Uchwała nr XXXII/335/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w miejskich przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec 2017-02-02 Dz. Urz. Woj.2017.511 17.02.2017 z mocą obowiązującą od 01.01.2017 pdf
Uchwała nr XXXII/334/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie rozszerzenia terenu cmentarza komunalnego przy ul. Śluzowej w Bolesławcu 2017-02-02 Dz. Urz. Woj.2017.510 17.02.2017 pdf
Uchwała nr XXXII/331/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych przy ul. Grunwaldzkiej i ul. Wł. Łokietka w Bolesławcu 2017-02-02 Dz. Urz. Woj.2017.509 17.02.2017 pdf

 

Wytworzył:
Katarzyna Cieśla
(2017-01-20)
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2017-01-20 11:45:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2020-11-02 15:15:46)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki