KU-MIG 01 - Wydanie zaświadczeń o zgodności zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec.

KU-MiG 01 

Wersja z dnia 1 września 2023 r.

Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej

Wydawanie zaświadczeń o zgodności zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec 

I. Wymagane dokumenty:

- wniosek wydanie zaświadczenia o zgodności zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego  miasta Bolesławiec - Druk KU-MiG 01/01,

- Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Druk wniosku można pobrać w:

- Biurze Obsługi Interesanta - ul. Rynek 41-Ratusz (parter),  tel. 75 6456525, 75645401.

- Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej (wieżowiec – I piętro, pok. 112, 101),

- na stronie internetowej Urzędu Miasta

Podanie składa się w osobiście/za pośrednictwem poczty w formie papierowej na adres: Urząd Miasta Bolesławiec, Rynek 41, 59-700 Bolesławiec lub poczty elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres umboleslawiec@um.boleslawiec.pl lub profilem zaufanym ePUAP.

II. Opłaty:

Opłata skarbowa – 17 zł - nie dotyczy inwestycji mieszkaniowych
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, opłatę skarbową za zaświadczenia należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta nr 98 10202137 0000 9002 0046 4230 przed dokonaniem czynności podlegającej opłacie.

III. Termin i sposób załatwiania sprawy:

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

- nie załatwiono sprawy w terminie;

- postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). 

DRUK Ponaglenia

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

IV. Usługę realizuje:

Urząd Miasta Bolesławiec - Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej,  Referat Gospodarki i Informacji Przestrzennej

Pl. Piłsudskiego nr 1, piętro III, pokoje 313, 314

Telefony: 75-645-65-19, 75 645-65-20 , fax: 75 645-65-20,

e-mail : m.gesikowska@um.boleslawiec.pl

V. Tryb odwoławczy, skargi i wnioski:

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, (zażalenie składa się w sekretariacie urzędu lub w BOI). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

VI. Uwagi:

Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.

Podstawa prawna:

- art. 71, ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

- obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Bolesławiec;

- Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego,

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,

- art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.

Wytworzył:
Renata Szewczyk
(2023-09-01)
Udostępnił:
Rutyna Dariusz
(2017-06-12 14:16:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Moskiewicz Monika
(2023-09-06 10:56:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki