KU-MiG 04 - Składanie uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

KU-MiG 04

Wersja z dnia 4 grudnia 2023 r.

Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej

Składanie uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

I. Wymagane dokumenty:

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu i w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu planu - wzór pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego

Druk wniosku można pobrać w:

- Biurze Obsługi Interesanta – ul. Rynek 41  -Ratusz (parter),  tel. 75 6456401, 75 6456525,

- Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej (wieżowiec – I piętro, pok. 112, 101),

- na stronie internetowej Urzędu Miasta

Podanie składa się w osobiście/za pośrednictwem poczty w formie papierowej na adres: Urząd Miasta Bolesławiec, Rynek 41, 59-700 Bolesławiec lub poczty elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres umboleslawiec@um.boleslawiec.pl lub profilem zaufanym ePUAP.

II. Opłaty:

Nie dotyczy

III. Termin i sposób załatwienia sprawy:

Nie dotyczy 

IV. Usługę realizuje:

Urząd Miasta Bolesławiec - Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej, Referat Gospodarki i Informacji Przestrzennej

Pl. Marsz. J. Piłsudskiego nr 1, piętro I, pokoje 112, 101

telefony:  75 645-65-19, 75 645-65-20 

e-mail : m.gesikowska@um.boleslawiec.pl.

V. Tryb odwoławczy, skargi i wnioski:

Nie przysługuje

VI. Uwagi:

- uwagi należy składać zgodnie z terminem podanym w ogłoszeniu i obwieszczeniu o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu,

- uwaga, która wpłynie po terminie, pozostanie bez rozpatrzenia. 

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządz. o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego.

Wytworzył:
Renata Szewczyk
(2023-12-04)
Udostępnił:
Moskiewicz Monika
(2017-06-13 08:50:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Moskiewicz Monika
(2023-12-05 08:22:32)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki