KU-MiG 05 - Dzierżawy terenów na cele działalności pozarolniczej i dzierżawy terenu na ogródki warzywne.

KU-MiG 05

Wersja z dnia 1 września 2023 r.

Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej

Dzierżawy terenów na cele działalności pozarolniczej i dzierżawy terenu na ogródki warzywne

 

I. Wymagane dokumenty:

Wniosek – druk KU-MiG 05/01

Załącznik: mapa sytuacyjna

Druki można pobrać:

- W Biurze Obsługi Interesanta, ul. Rynek – Ratusz 41 (parter), tel. 75 645 65 25, 75 645 64 01;
- W Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej, pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1 (wieżowiec, I piętro, pokój nr 110);

- Na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec

Podanie składa się w osobiście/za pośrednictwem poczty w formie papierowej na adres: Urząd Miasta Bolesławiec, Rynek 41, 59-700 Bolesławiec lub poczty elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres umboleslawiec@um.boleslawiec.pl lub profilem zaufanym ePUAP.

II. Opłaty:

Miesięczne stawki opłaty dzierżawnej za grunty przeznaczone pod działalność handlowo-usługową są zróżnicowane w zależności od strefy miasta i rodzaju prowadzonej działalności. Miasto dla potrzeb ustalenia czynszu dzierżawnego zostało podzielone na trzy strefy: I, II, III. Do opłaty dzierżawnej za wydzierżawianie terenu na działalność pozarolniczą doliczany jest należny podatek VAT. Opłata wnoszona jest jednorazowo do 30 czerwca każdego roku.

III. Termin i sposób załatwienia sprawy:

Termin odpowiedzi wynosi 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Procedura przygotowania nieruchomości do wydzierżawienia:

- każdy wniosek wymaga indywidualnego rozpatrzenia oraz dokonania wizji wnioskowanego do wydzierżawienia terenu,

- do każdego indywidualnego wniosku należy uzyskać szereg opinii właściwie merytorycznych jednostek opiniodawczych tut. Urzędu : Referat Gospodarki i Informacji Przestrzennej, Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich,  Zespołu Radców Prawnych.

- po uzyskaniu pozytywnych opinii, kolejne czynności to: zgoda Prezydenta Miasta, podział gruntu (termin 50 dni), projekt Zarządzenia Prezydenta Miasta, wywieszenie do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazu na tablicy Urzędu Miasta, podpisanie umowy dzierżawy.

IV. Usługę realizuje:

Urząd Miasta pl. Marszałka Piłsudskiego 1 - Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej , 

I piętro, pokój 110, tel. 75 645 65 17 

V. Tryb odwoławczy, skargi i wnioski:

W przypadku zaistnienia sporu wynikłego na tle realizacji umowy dzierżawy, przysługuje stronie prawo skierowania wniosku o rozstrzygnięcie sporu do Sądu Rejonowego w Bolesławcu.

VI. Uwagi:

Podpisanie i odbiór umowy dzierżawy następuje osobiście w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
- Uchwała Nr XLVII /400/02 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec (zmieniona uchwałą Nr LIX/480/10 Rady Miasta Bolesławiec z dn. 29.09.2010 r., uchwałą Nr LXI/496/10 z dn. 27.10.2010 r., uchwałą Nr XXX/234/12 z dn. 28/11.2012 r., uchwałą Nr V/57/2015 z dn. 25.03.2015 r. (DZ. URZ. WOJ. 2015.1455 ogłoszony 31.03.2015)),
- Zarządzenie nr 382/2021 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz opłat za korzystanie z nieruchomości bez tytułu prawnego obowiązujących w 2022 roku;
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wytworzył:
Renata Szewczyk
(2023-09-01)
Udostępnił:
Moskiewicz Monika
(2017-06-13 08:59:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Moskiewicz Monika
(2023-09-06 11:07:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki