KU-MiG 09 - Decyzja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

KU-MiG 09

Wersja z dnia 1 września 2023 r.

Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej

Decyzja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 

I. Wymagane dokumenty:

  1. WNIOSEK - Druk KU-MiG 09/01
  2. Załączniki:

- Odpis z księgi wieczystej nieruchomości,
- Dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca jest następcą prawnym użytkowników wieczystych ( akt notarialny, postanowienie sądowe, itp.),

Druk wniosku można otrzymać:

- w Biurze Obsługi Interesanta ul. Rynek 41-Ratusz (parter);
- w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej, wieżowiec pok.109, pl. Marsz J. Piłsudskiego 1; 

- ze strony internetowej Urzędu Miasta.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zwaną dalej ustawą, osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13 października 2005r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości mogą wystąpić z wnioskiem z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.  Z żądaniem przekształcenia mogą również wystąpić osoby fizyczne i prawne będące następcami prawnymi tych osób.

W budynkach wielolokalowych  z wnioskiem  o przekształcenie ułamkowych  części gruntu występują wszyscy  współużytkownicy wieczyści lub współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę. 

Podanie składa się w osobiście/za pośrednictwem poczty w formie papierowej na adres: Urząd Miasta Bolesławiec, Rynek 41, 59-700 Bolesławiec lub poczty elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres umboleslawiec@um.boleslawiec.pl lub profilem zaufanym ePUAP.

II. Opłaty:

Za wydanie decyzji administracyjnej na wniosek właściciela/użytkownika wieczystego opłata skarbowa - 10,00 zł.

W postępowaniu wszczynanym na wniosek, wnioskodawca ponosi koszty postępowania administracyjnego, np. koszt opracowania operatu szacunkowego.

Bonifikaty:

1. Bonifikaty wynikające z uchwały  Nr XLIII/421/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2005 r.- przysługują osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – w odniesieniu do nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe i udzielane są w następujących  wysokościach:

  • 50% - jeżeli użytkowanie wieczyste trwało do 5 lat,
  • 70% - jeżeli użytkowanie wieczyste trwało od 5 lat do 20 lat,
  • 90% - jeżeli użytkowanie wieczyste trwało 20 lat i dłużej,
  • 99% - dla użytkowników wieczystych i ich następców prawnych, którzy wnieśli jednorazową opłatę za cały okres użytkowania wieczystego.

Opłata za przekształcenie nie może być rozłożona na raty.

2. Bonifikata wynikająca z ustawy z dnia 29.07.2005 r. udzielana jest w wysokości 50% - dla osób, które są użytkownikami wieczystymi nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.

Wnioskodawcy, którzy nie korzystają z bonifikat wynikających z uchwały Nr XLII/421/05 Rady  Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2005 r., mogą wystąpić z wnioskiem o rozłożenie na raty opłaty za przekształcenie – na czas nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat przy zastosowaniu oprocentowania określonego w Uchwale Nr XVI/123/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23 listopada 2011 r.

III. Termin i sposób załatwienia sprawy:

Załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

- nie załatwiono sprawy w terminie;

- postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

IV. Usługę realizuje:

Urząd Miasta Bolesławiec pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1– Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej,
I piętro, pokój 109, tel. 75/645 65-11

V. Tryb odwoławczy, skargi i wnioski:

1. Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia.
2. W celu przyspieszenia uzyskania decyzji ostatecznej strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji. Oświadczenie w tym przedmiocie musi zostać złożone przez stronę przed organem, który wydał decyzję .
3. Stronom służy prawo do wniesienia skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postepowania do WSA we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia.

DRUK ponaglenia

Uwaga:

Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest prawomocność decyzji, tj. brak możliwości zaskarżenia decyzji do WSA.

VI. Uwagi:

1. Doręczenie decyzji stronie osobiście w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej lub przesłanie decyzji pocztą ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Przekazanie ostatecznej decyzji: Sąd Rejonowy – Wydział Ksiąg Wieczystych, Starostwo Powiatowe – Ewidencja Gruntów.

2. W toku postępowania może być przeprowadzona mediacja (KU-SO16), jeżeli pozwala na to charakter sprawy. Mediacja jest dobrowolna. Celem mediacji jest wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz dokonanie ustaleń dotyczących jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa, w tym przez wydanie decyzji lub zawarcie ugody.

Podstawa prawna: 

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,

- Uchwała Nr XLIII/421/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe,
 - Uchwała Nr XVI/123/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości oprocentowania rozłożonej na raty, nieuiszczonej części opłaty ustalonej decyzją  w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
(DZ. URZ. WOJ. 2011.263.4996 Ogłoszony: 15.12.2011),

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego,

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wytworzył:
Renata Szewczyk
(2023-09-01)
Udostępnił:
Moskiewicz Monika
(2017-06-13 09:10:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Moskiewicz Monika
(2023-09-06 11:25:15)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki