KU-MiG10 - Decyzja o podziale nieruchomości

KU-MiG 10

Wersja z dnia 1 września 2023 r.

Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej

Decyzja o podziale nieruchomości

I. Wymagane dokumenty:

1. Wniosek – Druk KU-MiG 10/01

2. Załączniki:

- tytuł prawny do nieruchomości (odpis z księgi wieczystej);

- wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomości podlegające podziałowi;

- mapę z projektem podziału (5 egz.);

- kserokopia protokołu z przyjęcia granic nieruchomości;

- postanowienie Prezydenta Miasta Bolesławiec o stwierdzeniu zgodności proponowanego podziału nieruchomości z mpzp, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami;

Druk wniosku można pobrać w:

- Biurze Obsługi Interesanta, ul. Rynek 41  - Ratusz (parter),  tel. 75 645 64 01, 75 645 65 25;

- Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej, pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1 (wieżowiec, I piętro, pokój nr 105);

- Na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec.

Podanie składa się w osobiście/za pośrednictwem poczty w formie papierowej na adres: Urząd Miasta Bolesławiec, Rynek 41, 59-700 Bolesławiec lub poczty elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres umboleslawiec@um.boleslawiec.pl lub profilem zaufanym ePUAP.

II. Opłaty:

Brak opłat skarbowych

III. Termin i sposób załatwienia sprawy:

Załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanie – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

- nie załatwiono sprawy w terminie;

- postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

DRUK ponaglenia

IV. Usługę realizuje:

Urząd Miasta Bolesławiec – Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej

pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1 (wieżowiec), pokój 105, tel. 75/645 65 13;

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji stronie. W celu przyspieszenia uzyskania decyzji ostatecznej strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania musi zostać złożone przez stronę przed organem, który wydał decyzję.
Stronom służy prawo do wniesienia skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania do WSA we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia.

Uwaga:

Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest prawomocność decyzji, tj. brak możliwości zaskarżenia decyzji do WSA.

VI. Uwagi:

W toku postępowania może być przeprowadzona mediacja (KU-SO16),  jeżeli pozwala na to charakter sprawy. Mediacja jest dobrowolna. Celem mediacji jest wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz dokonanie ustaleń dotyczących jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa, w tym przez wydanie decyzji lub zawarcie ugody.

Podstawa prawna:
 

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości z dnia 7 grudnia 2004 r.,

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wytworzył:
Renata Szewczyk
(2023-09-01)
Udostępnił:
Moskiewicz Monika
(2017-06-13 10:24:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Moskiewicz Monika
(2023-09-06 11:30:14)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki