☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Niedziela 28.11.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-MiG 16 - Ustalenie wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przed jej zbyciem

KU-MiG 16

Wersja z dnia 15 marca 2021 r.

Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej

Ustalenie wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przed jej zbyciem

 

I. Wymagane dokumenty:

- wniosek o ustalenie wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przed jej zbyciem - Druk KU-MiG 16/01

- aktualny odpis z księgi wieczystej,

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej 10 zł.

Druk wniosku można pobrać w:

  • Biurze Obsługi Interesanta - pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1 (wieżowiec-parter,  tel. 75 6456525)
  • Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej ( wieżowiec – III piętro, pok. 313)
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta .

II. Opłaty:

Za wydanie decyzji administracyjnej na wniosek właściciela/użytkownika wieczystego opłata skarbowa - 10,00 zł.

W postępowaniu wszczynanym na wniosek, wnioskodawca ponosi koszty postępowania administracyjnego, np. koszt opracowania operatu szacunkowego.

III. Termin i sposób załatwienia sprawy:

Załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

- nie załatwiono sprawy w terminie;

- postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

DRUK ponaglenia

IV. Usługę realizuje:

Urząd Miasta Bolesławiec - Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej, Referat Gospodarki i Informacji Przestrzennej   

Pl. Piłsudskiego nr 1, piętro III, pokoje 313, 314

telefony:  75 645-65-19, 75 645-65-20 , fax: 75 645-65-20,

e-mail : m.gesikowska@um.boleslawiec.pl

V. Tryb odwoławczy, skargi i wnioski:

1. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji, służy stronie odwołanie tylko do SKO za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie. W celu przyspieszenia uzyskania decyzji ostatecznej strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania musi zostać złożone przez stronę przed organem, który wydał decyzję.

2. Stronom służy prawo do wniesienia skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania do WSA we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia.

Uwaga:

Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest prawomocność decyzji, tj. brak możliwości zaskarżenia decyzji do WSA.

VI. Uwagi:

W toku postępowania może być przeprowadzona mediacja (KU-SO16), jeżeli pozwala na to charakter sprawy. Mediacja jest dobrowolna. Celem mediacji jest wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz dokonanie ustaleń dotyczących jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa, w tym przez wydanie decyzji lub zawarcie ugody.

Podstawa prawna:

- art. 36 ust 4, art. 37 ust. 6 i ust.7,  ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- art. 267 §1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,

- art.1. ust.1 .p.1. lit. a  ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej,

- obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące na terenie miasta Bolesławiec

- art. 64 §4, art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego,

- art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.

Wytworzył:
Renata Szewczyk
(2021-03-15)
Udostępnił:
Monika Moskiewicz
(2017-06-13 10:33:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Elżbieta Chojnacka
(2021-03-22 14:15:45)
 
 
liczba odwiedzin: 6420164

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X