KU-MiG 17 - Rozgraniczenie nieruchomości

KU-MiG 17

Wersja z dnia 1 września 2023 r.

Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej

Rozgraniczenie nieruchomości

 

I. Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości – druk KU-MiG 17/01

Osoba fizyczna/osoba prawna składa wniosek wraz z odpowiednimi załącznikami w tutejszym urzędzie, bądź listownie.

2. Załączniki :

- dokument prawny potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości: wypis z rejestru gruntów;
- mapa ewidencyjna : kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem granicy podlegającej rozgraniczeniu.

3. Pełnomocnictwo – druk KU-MiG 17/02
W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo notarialne, bądź sporządzone na piśmie zgodnie z w/w drukiem.

Druki można pobrać:
- W Biurze Obsługi Interesanta: ul. Rynek- Ratusz 41 (parter), tel. 75 645 65 25, 75 645 64 01;
- W Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej, pl. Marsz J. Piłsudskiego 1 (wieżowiec, I piętro, pokój nr 105);

- Na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec.

Podanie składa się w osobiście/za pośrednictwem poczty w formie papierowej na adres: Urząd Miasta Bolesławiec, Rynek 41, 59-700 Bolesławiec lub poczty elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres umboleslawiec@um.boleslawiec.pl lub profilem zaufanym ePUAP.

II. Opłaty:

Postępowanie rozgraniczeniowe odbywa się na koszt wnioskodawcy.

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17 zł

Opłatę skarbową należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Bolesławiec: 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230

III. Termin i sposób załatwienia sprawy:

1. Wydanie decyzji w sprawie rozgraniczenia nieruchomości odbywa się w terminie do miesiąca od momentu przyjęcia operatu rozgraniczeniowego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

2. Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego odbywa się w formie postanowienia, na które nie służy zażalenie.

3. Czynności ustalenia przebiegu granic wykonuje uprawniony geodeta wyznaczony z urzędu, bądź wskazany przez wnioskodawcę.

4. Geodeta sporządza operat rozgraniczeniowy i przekazuje w celu przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

5. Urząd Miasta Bolesławiec wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości, lub decyzję o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego z przekazaniem sprawy sądowi, bądź decyzję o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego.

6. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

- nie załatwiono sprawy w terminie;

- postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

DRUK ponaglenia

IV. Usługę realizuje:

Urząd Miasta Bolesławiec – Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej

pl. Piłsudskiego 1 (wieżowiec), pokój 105, tel. 75 645 65 13;

V. Tryb odwoławczy, skargi i wnioski:

1. Na postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego nie służy zażalenie.

2. Od decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości strona może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w sprawie, przekazania sprawy do sądu.

3. Od decyzji o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego z przekazaniem sprawy sądowi, stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

4. Od decyzji o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego, stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.W celu przyspieszenia uzyskania decyzji ostatecznej strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania musi zostać złożone przez stronę przed organem, który wydał decyzję.

5. Stronom służy prawo do wniesienia skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania do WSA we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia.

Uwaga:

Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest prawomocność decyzji, tj. brak możliwości zaskarżenia decyzji do WSA.

VI. Uwagi:

1. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia brakujących danych.

2. Jeżeli jedną ze stron postępowania rozgraniczeniowego jest Urząd Miasta Bolesławiec, sprawa jest przekazywana do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w celu wyznaczenia innego organu do przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości.

3. W toku postępowania może być przeprowadzona mediacja (KU-SO16), jeżeli pozwala na to charakter sprawy. Mediacja jest dobrowolna. Celem mediacji jest wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz dokonanie ustaleń dotyczących jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa, w tym przez wydanie decyzji lub zawarcie ugody.

Podstawa prawna:

- Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. -  art.47a i art.47b.,

- Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewn. i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywn. z dnia 14 kwietnia 1999 r. w spr. rozgraniczania nieruchomości,

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Wytworzył:
Renata Szewczyk
(2023-09-01)
Udostępnił:
Moskiewicz Monika
(2017-06-13 10:42:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Moskiewicz Monika
(2023-09-06 11:57:18)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki