KU-MiG 07 - Sprzedaż lokali użytkowych na rzecz najemców.

KU-MiG 07

Wersja z dnia 1 września 2023 r.

Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej

Sprzedaż lokali użytkowych na rzecz najemców.

I. Wymagane dokumenty:

Wniosek - DRUK KU-MiG 07/01

Najemca lokalu użytkowego zainteresowany wykupem swojego lokalu powinien wypełnić wniosek, (do pobrania w: Biurze Obsługi Interesanta; w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej ( biurowiec, pok.109)  lub; ze strony internetowej Urzędu Miasta i potwierdzić w:
- dziale  Lokalowo - Czynszowym  MZGM w Bolesławcu przy ul. Dolne Młyny 23 ,
- dziale Eksploatacyjno-Komunalnym MZGM w Bolesławcu przy ul. Dolne Młyny 23
- biurze aktualnego zarządcy nieruchomości a następnie zgłosić się w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta (biurowiec przy Pl. Piłsudskiego 1).  

Do wniosku należy dołączyć:

- kserokopię aktualnej umowy najmu ( oryginał umowy do wglądu).

Podanie składa się w osobiście/za pośrednictwem poczty w formie papierowej na adres: Urząd Miasta Bolesławiec, Rynek 41, 59-700 Bolesławiec lub poczty elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres umboleslawiec@um.boleslawiec.pl lub profilem zaufanym ePUAP.

II. Opłaty:

Cena sprzedaży lokalu użytkowego składa się z:

- wartości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego, do której dolicza się kwotę - 1400 zł.

Cena sprzedaży lokalu winna być uiszczona jednorazowo, przed podpisaniem aktu notarialnego.

Bonifikata:
Jeżeli lokal znajduje się w nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – wówczas cenę sprzedaży lokalu obniża się o 5%.

III. Termin i sposób załatwiania sprawy:

Termin przygotowania do sprzedaży: (od momentu wpływu wniosku najemcy do końcowego etapu tj. przygotowania porozumienia) - ok. 3 miesięcy.

W przypadku konieczności podjęcia dodatkowych prac geodezyjnych, wyjaśnienia ewentualnych rozbieżności dotyczących powierzchni lokalu wynikających z inwentaryzacji, umowy najmu i operatu szacunkowego, podziału lokalu znajdującego się w kilku nieruchomościach, realizacji uchwał Wspólnot Mieszkaniowych - termin ten może ulec wydłużeniu.

Uwaga: W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w tut. Wydziale. 

IV. Usługę realizuje:

Urząd Miasta Bolesławiec pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1 – Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej,  I piętro, pokój 109, tel. 75/645 65-11 

V. Tryb odwoławczy, skargi i wnioski:

Nie przysługuje

VI. Uwagi:

Podpisanie i odbiór  Porozumienia przez stronę następuje osobiście w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej.  

W kancelarii Notarialnej zostaje podpisany akt notarialny sprzedaży z dotychczasowym najemcą lokalu.  

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny,

- Uchwała nr XLVII/400/02 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec (zmieniona uchwałą Nr LIX/480/10 Rady Miasta Bolesławiec z dn. 29.09.2010 r., uchwałą Nr LXI/496/10 z dn. 27.10.2010 r., uchwałą Nr XXX/234/12 z dn. 28/11.2012 r., uchwałą Nr V/57/2015 z dn. 25.03.2015 r. (DZ. URZ. WOJ. 2015.1455 Ogłoszony: 31.03.2015)),

- Uchwała nr XV/109/99 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych (zmieniona uchwałą XIX/244/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dn. 23.03.2016 r. (DZ. URZ. WOJ. 2016.1669 Ogłoszony: 31.03.2016)),

- Uchwała nr XIX/244/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/109/99 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych (DZ. URZ. WOJ. 2016.1669 Ogłoszony: 31.03.2016),
- Zarządzenie Nr 69/2016 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie określenia zasad ustalania ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców,

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wytworzył:
Renata Szewczyk
(2023-09-01)
Udostępnił:
Sopko Jolanta
(2017-06-14 07:54:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Moskiewicz Monika
(2023-09-06 11:21:03)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki