KU-MiG 08 Sprzedaż lokali użytkowych na rzecz najemców w drodze sprzedaży ratalnej.

KU-MiG 08

Wersja z dnia 1 września 2023 r.

Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej

Sprzedaż lokali użytkowych na rzecz najemców w drodze sprzedaży ratalnej.

I. Wymagane dokumenty:

WNIOSEK – DRUK KU-MiG 08/01

Najemca lokalu użytkowego zainteresowany wykupem swojego lokalu powinien wypełnić wniosek, (do pobrania w: Biurze Obsługi Interesanta; w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej (biurowiec, pok.109), ze strony internetowej Urzędu Miasta i potwierdzić w:

- dziale Lokalowo – Czynszowym MZGM w Bolesławcu przy ul. Dolne Młyny 23,

- siedzibie aktualnego zarządcy nieruchomości,

- Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta (wieżowiec przy Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1),

-  Wydziale Finansowo – Budżetowym Urzędu Miasta (Ratusz ).

Do wniosku należy dołączyć:

-  kserokopię aktualnej umowy najmu ( oryginał umowy do wglądu).

Podanie składa się w osobiście/za pośrednictwem poczty w formie papierowej na adres: Urząd Miasta Bolesławiec, Rynek 41, 59-700 Bolesławiec lub poczty elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres umboleslawiec@um.boleslawiec.pl lub profilem zaufanym ePUAP.

II. Opłaty:

Cena sprzedaży lokalu użytkowego składa się z:

- wartości ustalonej przez   rzeczoznawcę majątkowego, do której dolicza się kwotę – 1.400 zł.

Przed podpisaniem aktu notarialnego kupujący winien wpłacić cenę sprzedaży lokalu w wysokości co najmniej 30% wartości lokalu określonej przez  rzeczoznawcę majątkowego. Pozostałą kwotę ceny sprzedaży lokalu rozkłada się na miesięczne raty (max.48 rat), powiększone o kwotę wynikającą z oprocentowania tej raty wg stopy redyskontowej weksli, ustalonej przez Narodowy Bank Polski, obowiązującej w dniu spłaty poszczególnej raty. Raty płatne bez wezwania do dziesiątego dnia każdego miesiąca, na konto Gminy Miejskiej Bolesławiec wskazane w porozumieniu.

Bonifikata:
Jeżeli lokal znajduje się w nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – wówczas cenę sprzedaży lokalu obniża się o 5%.

III. Termin i sposób załatwienia sprawy:

Termin przygotowania do sprzedaży: (od momentu wpływu wniosku najemcy do końcowego etapu tj. przygotowania porozumienia) - ok. 3 miesięcy.

W przypadku konieczności podjęcia dodatkowych prac geodezyjnych, wyjaśnienia ewentualnych rozbieżności dotyczących powierzchni lokalu wynikających z inwentaryzacji, umowy najmu i operatu szacunkowego, podziału lokalu znajdującego się w kilku nieruchomościach, realizacji uchwał Wspólnot Mieszkaniowych - termin ten może ulec wydłużeniu.

Uwaga: W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w tut. Wydziale.

IV. Usługę realizuje:

Urząd Miasta pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1– Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej,  I piętro, pokój 109, tel. 75/645 65-11  

V. Tryb odwoławczy, skargi i wnioski:

Nie przysługuje.

VI. Uwagi:

Podpisanie i odbiór  Porozumienia przez stronę następuje osobiście w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej. 

W kancelarii Notarialnej zostaje podpisany akt notarialny sprzedaży z dotychczasowym najemcą lokalu.  

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

- ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,

- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

- Uchwała nr XLVII/400/02 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec (zmieniona uchwałą Nr LIX/480/10 Rady Miasta Bolesławiec z dn. 29.09.2010 r., uchwałą Nr LXI/496/10 z dn. 27.10.2010 r., uchwałą Nr XXX/234/12 z dn. 28/11.2012 r., uchwałą Nr V/57/2015 z dn. 25.03.2015 r.),

- uchwała nr XV/109/99 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych (zmieniona uchwałą XIX/244/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dn. 23.03.2016 r. (DZ. URZ. WOJ. 2016.1669 Ogłoszony: 31.03.2016)),

- uchwała nr X/115/03 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 10 września 2003 r. o zmianie uchwały nr XV/109/99 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali  użytkowych,

- Uchwała nr XIX/244/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/109/99 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 09 listopada 1999r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych (DZ. URZ. WOJ. 2016.1669 Ogłoszony: 31.03.2016),

- Zarządzenie Nr 69/2016 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie określenia zasad ustalenia ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców,

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wytworzył:
Renata Szewczyk
(2023-09-01)
Udostępnił:
Sopko Jolanta
(2017-06-14 08:06:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Moskiewicz Monika
(2023-09-06 11:23:42)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki