KU-MiG 11 Nadanie numeru porządkowego nieruchomości.

KU-MiG 11

Wersja z dnia 1 września 2023 r.

Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości.

I. Wymagane dokumenty:

1. Wniosek – druk KU-MiG 11/01
Właściciel / władający / pełnomocnik składa wniosek wraz z odpowiednimi załącznikami w tutejszym urzędzie, bądź listownie.

2. Załącznik mapowy:
- dla budynku istniejącego: kopia mapy pomiaru powykonawczego, na której zaznaczono budynek będący przedmiotem wniosku;

- dla budynku w trakcie budowy bądź budynku prognozowanego: kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu, na której zaznaczono budynek będący przedmiotem wniosku.

3. W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo notarialne. 

Druki można pobrać:

- W Biurze Obsługi Interesanta, ul. Rynek 41  - Ratusz (parter),  tel. 75 6456401, 75 6456525;

- W Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej, pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1 (wieżowiec, I piętro, pokój nr 105);

- Na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec

II. Opłaty:

Brak opłat.

III. Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wydanie zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości odbywa się w terminie do 30 dni od momentu złożenia kompletnego wniosku.  Wyjątkiem są budynki usytuowane przy ulicach, które wymagają nadaniu nowej nazwy. Zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości zostanie wydane po uchwaleniu przez Radę Miasta Bolesławiec nowej nazwy ulicy. 

IV. Usługę realizuje:

pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1 (wieżowiec), pokój 105, tel. 75 645 65 13.

V. Tryb odwoławczy, skargi i wnioski:

1. Od zawiadomienia o nadaniu nr porządkowego odwołanie nie przysługuje. Ww. czynność podlega kontroli sądów administracyjnych. Skargę do sądu na tę czynność można wnieść po uprzednim wezwaniu organu na piśmie do usunięcia naruszenia prawa.

2. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Mienia i Gospodarki Przestrzennej oraz Prezydenta Miasta Bolesławiec. 

VI. Uwagi:

1. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia brakujących danych w terminie 14 dni.

2. Numer porządkowy nieruchomości ustala się z urzędu lub na wniosek zainteresowanych i zawiadamia się o tych ustaleniach właścicieli nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków.

3. Właściciele i zarządcy nieruchomości w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego mają obowiązek umieszczania w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku bądź na ogrodzeniu tabliczki z numerem nieruchomości. Niedopełnienie obowiązku podlega karze grzywny do 250 zł albo karze nagany.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne,

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów ,

- Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. -  Kodeks wykroczeń,

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wytworzył:
Renata Szewczyk
(2023-09-01)
Udostępnił:
Sopko Jolanta
(2017-06-14 09:38:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Moskiewicz Monika
(2023-09-06 11:31:27)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki