KU-MiG 12 Sprzedaż nieruchomości lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej.

KU-MiG 12

Wersja z dnia 1 września 2023 r.

Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej 

Sprzedaż nieruchomości lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej.

I. Wymagane dokumenty

- wniosek zainteresowanej strony

Podanie składa się w osobiście/za pośrednictwem poczty w formie papierowej na adres: Urząd Miasta Bolesławiec, Rynek 41, 59-700 Bolesławiec lub poczty elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres umboleslawiec@um.boleslawiec.pl lub profilem zaufanym ePUAP.

II. Opłaty:

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego:

- pierwsza opłata stanowiąca 25% ceny ustalonej w wyniku przeprowadzonych negocjacji,  płatna przed zwarciem umowy notarialnej,

- opłata roczna stanowiąca 1% (mieszkalne) 3% za pozostałe nieruchomości gruntowe, płatna od następnego roku kalendarzowego,

Sprzedaż na własność:

- w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

III. Termin i sposób załatwienia sprawy:

Odpowiedź: na złożony wniosek:

Sposób załatwienia: procedura przygotowania nieruchomości do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste.

Wniosek wymaga indywidualnego rozpatrzenia oraz dokonania wizji lokalnej w terenie; do każdego indywidualnego wniosku w razie konieczności należy uzyskać szereg opinii właściwych merytorycznie jednostek opiniodawczych tut. Urzędu: Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich, Zespołu Radców Prawnych oraz poszczególnych właścicieli sieci infrastruktury technicznej. Po uzyskaniu pozytywnych opinii kolejne czynności to: zgoda Prezydenta Miasta,  w razie potrzeby podział gruntu (termin 90 dni), wycena gruntu ( 14 dni), rokowania dotyczące ustalenia ceny sprzedaży, zarządzenie Prezydenta Miasta o wytypowaniu danej nieruchomości do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste, wywieszenie do publicznej wiadomości na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń, podpisanie porozumienia oraz umowy notarialnej. 

IV. Usługę realizuje:

Urząd Miasta Bolesławiec – Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej,

Pl. Marsz. J. Piłsudskiego nr 1, I piętro, pok. 108,

Telefon: 75 645 65 15,

e-mail: j.puk@um.boleslawiec.pl 

V. Tryb odwoławczy, skargi i wnioski:

Tryb odwoławczy – nie przysługuje,

Skargi i wnioski – do Prezydenta Miasta lub Rady Miasta Bolesławiec.

VI. Uwagi:

Warunek - rozpoczęcia procedury sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości w drodze bezprzetargowej, to wpłata za podział gruntu i wycenę gruntu.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

- uchwała Nr XLVII/400/02 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2002r. nr 90 poz. 1501 ze zm.);

- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej:”RODO”).

Wytworzył:
Renata Szewczyk
(2023-09-01)
Udostępnił:
Sopko Jolanta
(2017-06-14 09:51:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Moskiewicz Monika
(2023-09-06 11:33:56)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki