KU-MiG 13 Sprzedaż nieruchomości lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej w drodze przetargu.

KU-MiG 13

Wersja z dnia 1 września 2023 r.

Wydział  Mienia i Gospodarki Przestrzennej 

Sprzedaż nieruchomości lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej w drodze przetargu.

I. Wymagane dokumenty:

- dowód wniesienia wadium,

- w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

- w przypadku wspólników spółki cywilnej – umowę spółki cywilnej,

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji, aktualnego wypisu sądowego lub innego aktu prawnego, celem ustalenia osobowości prawnej. 

II. Opłaty:

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego:

- pierwsza opłata stanowiąca 25% ceny ustalonej w wyniku przeprowadzonego przetargu,  płatna przed zwarciem umowy notarialnej,

- opłata roczna stanowiąca 1% (mieszkalne) 3% za pozostałe nieruchomości gruntowe, płatna od następnego roku kalendarzowego,

Sprzedaż na własność:

- w całości przed zawarciem umowy notarialnej,

III. Termin i sposób załatwienia sprawy:

- zarządzenie Prezydenta Miasta o wytypowaniu danej nieruchomości do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste, wywieszenie do publicznej wiadomości na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń,

- ogłoszenie o przetargu na co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, jeżeli cena wywoławcza jest niższa niż równowartość 100 000 euro, jeżeli cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 100 000 euro ogłoszenie o przetargu zamieszcza się na co najmniej na 2 miesiące,

- informację o wyniku przetargu wywiesza się na okres 7 dni,

- podpisanie porozumienia oraz umowy notarialnej zgodnie z zapisem regulaminu przetargu.

IV. Usługę realizuje:

Urząd Miasta Bolesławiec – Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej,

Pl. Marsz. J. Piłsudskiego nr 1, I piętro, pok. 108,

Telefon: 75 645 65 15,

e-mail: j.puk@um.boleslawiec.pl

V. Tryb odwoławczy, skargi i wnioski:

7 dni od daty przetargu do właściwego organu.

VI. Uwagi:

Pełnomocnicy umocowani wyłącznie do udziału w licytacji, powinni legitymować się pełnomocnictwem z notarialnie potwierdzonym podpisem osoby udzielającej pełnomocnictwa. 

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości,

- uchwała Nr XLVII/400/02 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec
(Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2002r. nr 90 poz. 1501 ze zm.),

- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

- rozporządzenie Parlamentu i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ora uchylenia dyrektywy 95/46WE (dalej: ”RODO”).

Wytworzył:
Renata Szewczyk
(2023-09-01)
Udostępnił:
Sopko Jolanta
(2017-06-14 10:02:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Moskiewicz Monika
(2023-09-06 11:35:53)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki