KU -SO 54 Uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach detalicznych i gastronomicznych

/public/get_file.php?id=235630Urząd Miasta Bolesławiec   

Wydział Spraw Obywatelskich

KU-SO 54

Wersja z dnia  20.10.2023 r.

Uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach detalicznych i gastronomicznych

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych (kopia)
 • zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (kopia)
 • decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (kopia),
 • pełnomocnictwo (jeżeli zostało udzielone),
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli dokumenty załączane do wniosku poświadczył urzędnik lub jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa,
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty (jeżeli przedsiębiorca zamierza z niego korzystać).

Do wglądu :

 • oryginał tytułu prawnego wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 • oryginał zgody właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 • oryginał decyzji właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.
  o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
 • dowód osobisty.

Druk wniosku można otrzymać:

 • w Biurze Obsługi Interesanta –  Rynek-Ratusz, tel. 75 645-64-01,
 • w Wydziale Spraw Obywatelskich (wieżowiec- II piętro, pok. 208), tel. 75 645-64- 91,
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

II. OPŁATY

 1. Opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 1. Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych (przed wydaniem zezwolenia) wnoszą opłatę proporcjonalnie za okres korzystania w danym roku od kwoty:
 • 525 zł     -  za korzystanie zawierających, do 4,5% alkoholu oraz piwa
 • 525 zł - za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 2100 zł - za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.
 1. Przedsiębiorcy korzystający z zezwolenia w następnych latach jego ważności wnoszą opłatę  w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży w roku poprzednim (ustaloną na podstawie pisemnego oświadczenia przedsiębiorcy składanego do dnia 31 stycznia):
 • 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł ,(oświadczenie)
 • 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł ,(oświadczenie)
 • 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających powyżej 18% alkoholu jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 77 000 zł (oświadczenie).

Opłatę należy uiścić w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego lub  w trzech równych ratach,   w terminach do:

 • 31 stycznia,
 • 31 maja,
 • 30 września.

W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do dnia 31 stycznia, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% rocznej, opłaty za korzystanie
z zezwolenia.

W przypadku niedokonania opłaty w ustawowej wysokości  w terminach do 31 maja i 30 września, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% opłaty należnej za korzystanie
z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.

W przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w ustawowych terminach zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie po 6 miesiącach.

 1. Opłata skarbowa
 • za złożenie pełnomocnictwa – 17 zł,
 • za poświadczenie zgodności z oryginałem kopii załączanych do wniosku dokumentów, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy – 5 zł,
 • za poświadczenie zgodności kopii zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy – 5 zł,     
 • za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 17 zł.

Opłatę należy wpłacić na konto 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230 lub dokonać płatności kartą na miejscu ( bez opłat i prowizji), przed złożeniem wniosku i pełnomocnictwa.

 

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Wniosek składa do Prezydenta Miasta Bolesławiec o wydanie zezwolenia wraz 
  z wymaganymi załącznikami.
 2. Wniosek w formie pisemnej składa osobiście/przez pełnomocnika lub za pośrednictwem poczty lub w formie dokumentu elektronicznego, który wymaga uwierzytelnienia na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, tj. poprzez jego opatrzenie podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.
 3. W momencie otrzymania wniosku organ wydaje potwierdzenie jego przyjęcia.
 4. Złożony wniosek podlega ocenie organu,  który po sprawdzeniu jego kompletności, bada uprawnienie Wnioskodawcy do jego złożenia.

W wyniku tego działania organ:

 • wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków, jeżeli wniosek zawiera braki formalne,
 • zawiadamia strony o wszczęciu postępowania, jeżeli wynik sprawdzenia jest pozytywny,
 • prowadzi postępowanie: postępowanie to kończy decyzja administracyjna
  o wydaniu lub odmowie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Decyzja zostaje wydana nie później niż w ciągu miesiąca, a jeżeli sprawa okaże się szczególnie skomplikowana – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Termin ten może być przedłużony, o czym zawiadamia się strony i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy.
 1. Doręczenie decyzji (w zależności od żądania wnioskodawcy) następuje w:
 • wydziale (odbiór osobisty lub przez pełnomocnika),
 • formie przesyłki listowej za potwierdzeniem odbioru,
 • formie dokumentu elektronicznego,

Wykonanie decyzji nastąpi po jej uprawomocnieniu.

 

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Spraw Obywatelskich, Plac Marsz. Józefa Piłsudskiego 1, (wieżowiec II piętro,  pok.208), tel. 75 645-64-91.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 1. Od decyzji  przysługuje stronom  odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec. Odwołanie składa się w terminie 14-stu dni od dnia doręczenia decyzji w BOI (Ratusz, wieżowiec) lub za pośrednictwem poczty. Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania składając oświadczenie, co spowoduje, że decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
 2. Na przewlekłe załatwianie sprawy lub bezczynność organu służy stronie ponaglenie. Ponaglenie wraz z uzasadnieniem wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec.
 3. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich w godzinach pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek w godz. 1300 -1600.

 

VI. UWAGI:

 1. Zezwolenie wydaje się, gdy usytuowanie punktu sprzedaży jest zgodne z przepisami uchwały Rady Miasta Bolesławiec i ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, oraz gdy zezwolenie mieści się w limicie ustalonym przez Radę Miasta Bolesławiec.
 2. Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata w przypadku placówek detalicznych i 4 lata w przypadku placówek gastronomicznych.
 3. Organ zezwalający lub, na podstawie jego upoważnienia, straż gminna lub członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych dokonują kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia.
 4. Organowi zezwalającemu przysługuje prawo przeprowadzenia kontroli przedsiębiorców w zakresie prawidłowości złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.
 5. W przypadku utraty przez przedsiębiorcę fizycznego egzemplarza zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, można wystąpić o wydanie uwierzytelnionej kopii tego zezwolenia.
 6. Zaświadczenie nie jest obowiązkowym dokumentem. Zgodnie z art. 18 ust. 7 pkt 4 ustawy  z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przedsiębiorca zobowiązany jest do okazania przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych „odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty”.

 

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 2. uchwała nr LII/521/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Bolesławiec (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2018 r. poz. 4194; z 2019 poz. 7701),
 3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 4. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
 5. ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 6. ustawa z dnia 18 listopada 2022 r. o doręczeniach elektronicznych.

 

 

Wytworzył:
Małgorzata Słonecka
(2023-10-20)
Udostępnił:
Marciniszyn Urszula
(2017-06-26 11:14:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Piechota Bogusława
(2023-10-30 10:28:17)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki