KU-SO 55 Uzyskanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Urząd Miasta Bolesławiec

Wydział Spraw Obywatelskich

KU-SO 55

Wersja z dnia 20.10.2023 r.

Uzyskanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych.
 • Szkic sytuacyjny terenu obrazujący lokalizację punktu sprzedaży w terenie, z zaznaczeniem granic punktu sprzedaży oraz, w przypadku punktów posiadających ogólnodostępne wejście, z precyzyjnym zaznaczeniem tego wejścia.
 • Pełnomocnictwo (jeżeli zostało udzielone).
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli dokumenty załączane do wniosku poświadczył urzędnik lub jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.
 • Dowód uiszczenia opłaty za jednorazowe zezwolenie.

Druk wniosku można otrzymać:

 • w Biurze Obsługi Interesanta – Rynek-Ratusz tel. 75 645-64-01;
 • w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bolesławiec, Plac Marsz. Józefa Piłsudskiego 1, (wieżowiec II piętro, pok. 208) , tel. 75 645-64- 91,
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

 

II. OPŁATY:

 1. Opłata za zezwolenie jednorazowe na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych stanowi wartość  1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje napojów alkoholowych i wynosi:

- 43,75 zł - za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,  

- 43,75 zł - za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

- 175 zł  - za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

 1. Opłata skarbowa:

- 17 zł - za złożenie pełnomocnictwa,

-  5 zł - za poświadczenie zgodności kopii zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy.

Opłaty wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec PKO BP S.A. O/Bolesławiec Nr 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia wraz  z wymaganymi załącznikami przedsiębiorca składa w Urzędzie Miasta osobiście/za pośrednictwem poczty w formie pisemnej  lub w formie dokumentu elektronicznego, który wymaga uwierzytelnienia na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, tj. poprzez jego opatrzenie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP.
 2. Jeżeli wniosek jest kompletny wszczyna się postępowanie, jeżeli nie jest kompletny wzywa się do uzupełnienia braków.
 3. Wniosek zostaje rozpatrzony nie później niż w ciągu miesiąca, a jeżeli sprawa okaże się szczególnie skomplikowana – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania Termin ten może być przedłużony, o czym zawiadamia się strony i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy.
 4. Odbiór zezwolenia odbywa się za okazaniem dokumentu tożsamości przez wnioskodawcę lub pełnomocnika oraz uiszczeniu opłaty za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie  napojów alkoholowych.

 

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

 Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bolesławiec, Plac Marsz. Józefa Piłsudskiego 1, (wieżowiec II piętro, pok. 208), tel. 75 645-64-91.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 1. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec. Odwołanie składa  się w Biurze Obsługi Interesanta ( Ratusz, wieżowiec) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania składając oświadczenie, co spowoduje, że decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
 2. Stronie służy prawo do wniesienia skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia.
 3. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich  w godzinach pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek w godz. 1300 -1600.

VI. UWAGI:

 1. Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych może być wydane przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.
 2. Zezwolenia jednorazowe wydawane są na okres do 2 dni.
 3. Sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie otrzymanego zezwolenia nie może być prowadzona w miejscu innym niż wskazane we wniosku.
 4. W przypadku utraty przez przedsiębiorcę fizycznego egzemplarza jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, można wystąpić o wydanie uwierzytelnionej kopii tego zezwolenia.

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

2) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

3) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,

4) ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

Wytworzył:
Małgorzata Słonecka
(2023-10-20)
Udostępnił:
Marciniszyn Urszula
(2017-06-26 11:40:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Piechota Bogusława
(2023-10-30 10:28:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki