KU-SO 59 Udzielenie/zmianę treści/ licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Urząd Miasta Bolesławiec

Wydział Spraw Obywatelskich

KU-SO 59

Wersja z dnia 20.10.2023 r.

Udzielenie/zmianę treści/ licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 Wypełniony wniosek o udzielenie/zmianę treści/ licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, zwanej dalej "Licencją" oraz dokumenty do:

 1. udzielenia  licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką:
 • zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy oraz zatrudnieni przez niego kierowcy (wraz ze spisem zaświadczeń nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu  wykonywania zawodu kierowcy,
 • oświadczenie osoby prowadzącej działalność gospodarczą /członków organu zarządzającego osoby prawnej/osoby zarządzającej spółka jawną lub komandytową, że spełnia wymóg  dobrej reputacji,
 • wykaz pojazdów,
 • dokumenty potwierdzające  tytuł prawny do dysponowania pojazdem (kopia, oryginał do wglądu),
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z tej licencji,
 • pełnomocnictwo (jeżeli zostało udzielone),
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej (jeżeli obowiązuje),
 • do wglądu: dowód osobisty, dowód rejestracyjny, prawo jazdy.

      2. zmiany treści licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką:

 • kserokopia prawa jazdy - przy zmianie adresu lub nazwiska przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy,
 • kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu, którym ma być wykonywany z wypisem dopuszczenia do ruchu jako taksówki osobowej, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tego pojazdu - również dokument stwierdzający prawo dysponowania nim-przy zmianie numeru rejestracyjnego lub pojazdu do wykonywania transportu drogowego taksówką.

Druk wniosku można otrzymać:

 • w Biurze Obsługi Interesanta - Rynek-Ratusz tel. 75 645-64-01),
 • w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bolesławiec, Plac Marsz. Józefa Piłsudskiego 1, (wieżowiec II piętro, pok. 208) , tel. 75 645-64-91,
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.pl (po kliknięciu na wytłuszczoną i podkreśloną nazwę formularza)

II. OPŁATY:

 1. Opłata za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na obszarze gminy za licencję ważną wynosi:
 • od 2 do 15 lat   – 200 zł,
 • od 16 do 30 lat – 250 zł,
 • od 31 do 50 lat – 300 zł.

       2.  Opłata za wypis z licencji na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku o wydanie licencji stanowi 11% opłaty za wydanie licencji i wynosi odpowiednio w zależności od okresu ważności licencji:

 • od 2 do 15 lat   – 22 zł,
 • od 16 do 30 lat – 27,50 zł,
 • od 31 do 50 lat – 33 zł.

      3. Opłata skarbowa:

- za złożenie pełnomocnictwa – 17 zł (jeżeli obowiązuje),

   - za poświadczenie zgodności z oryginałem kopii załączanych do wniosku dokumentów, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 5 zł.
Opłaty wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec Nr 98 1020 2137 0000 9002 00464 230

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Wniosek o udzielenie licencji  można złożyć  w formie pisemnej  osobiście/przez pełnomocnika/za pośrednictwem poczty lub w formie dokumentu elektronicznego, który wymaga uwierzytelnienia na zasadach określonych w ustawie
  z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, tj. poprzez jego opatrzenie podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.
 2. Wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku.
 3. Złożony wniosek podlega ocenie organu, który po sprawdzeniu jego kompletności, bada uprawnienie wnioskodawcy do jego złożenia.

W wyniku tego działania organ:

 •   wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków, jeżeli wniosek zawiera braki formalne  (nieuzupełnienie ich w terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania o czym zawiadamia się pisemnie wnioskodawcę),
 •   wzywa wnioskodawcę do uiszczenia opłaty (w razie jej braku) za udzielenie licencji / wydanie wypisów w terminie 7-miu dni od otrzymania wezwania (nieuiszczenie opłaty w terminie skutkuje zwrotem podania lub zaniechaniem czynności w formie postanowienia, na które służy zażalenie)
 •   jeżeli wniosek jest kompletny lub od momentu jego uzupełnienia prowadzi postępowanie wyjaśniające,
 •   postępowanie to kończy decyzja administracyjna - wydanie lub odmowa wydania licencji. Decyzja zostanie wydana nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych, nie później niż w ciągu 2 m-cy. Termin ten może zostać przedłużony, o czym organ zawiadamia strony i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy.
 1. W przypadku wydania licencji sporządza się wypisy od licencji.
 2. Doręczenie decyzji (w zależności od żądania wnioskodawcy ) następuje w:
 •   wydziale (odbiór osobisty lub przez pełnomocnika),
 •   formie przesyłki listowej za potwierdzeniem odbioru.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

 Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bolesławiec,  Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1,(wieżowiec II piętro, pok. 208), tel. 75 645-64-91;

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 1. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec. Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta (Ratusz), w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania składając oświadczenie, co spowoduje, że decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 1. Stronie służy prawo do wniesienia skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia.
 2. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich w godzinach pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek w godz. 1300 -1600.

VI. UWAGI:

 1. Prezydent Miasta Bolesławiec udziela licencji na obszar obejmujący wyłącznie miasto Bolesławiec na czas oznaczony, wskazany przez wnioskodawcę, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż lat 50.

 2. Licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką udziela się przedsiębiorcy jeżeli:

 •  przedsiębiorca, członkowie organu zarządzającego osoby prawnej oraz osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową:

        a) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu,

b) nie mieli wydanego prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego,

 •  wnioskodawca musi posiadać tytuł prawny (własność, współwłasność, ewentualnie leasing lub dzierżawa) do dysponowania pojazdem lub pojazdami samochodowymi, spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym,
 •  przedsiębiorca sam wykonujący przewozy oraz zatrudnieni przez niego kierowcy nie mogli być prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
 •  nie orzeczono prawomocnie wobec przedsiębiorcy samodzielnie wykonującego przewozy oraz zatrudnionych przez niego kierowców zakazu wykonywania zawodu kierowcy,
 •  przedsiębiorca sam wykonujący przewozy oraz zatrudnieni przez niego kierowcy muszą spełniać wymagania określone w art. 39a ust.1 pkt 1- 4 ustawy o transporcie drogowym.

3. Zaświadczenie o niekaralności można uzyskać za pośrednictwem systemu e-KRK lub w punktach informacyjnych KRK działających przy sądach okręgowych.

4. Zgodnie z treścią art. 14 ustawy o transporcie drogowym przewoźnik drogowy jest zobowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, 
 2. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych,
 3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 4. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
 5. ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 6. ustawa z dnia 18 listopada 2022 r. o doręczeniach elektronicznych.
Wytworzył:
Małgorzata Słonecka
(2023-10-20)
Udostępnił:
Marciniszyn Urszula
(2017-06-26 12:42:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Piechota Bogusława
(2023-10-30 10:30:45)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki