KU-SO 61 Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Urząd Miasta Bolesławiec

Wydział Spraw Obywatelskich

KU-SO 61

Wersja z dnia 20.10.2023 r.

Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wypełniony wniosek o wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką oraz:

 • dokumenty potwierdzające fakt utraty licencji na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy w przypadku wpisania takich okoliczności do wniosku,

 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie wtórnika licencji,

 • pełnomocnictwo (jeżeli zostało udzielone),

 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej (jeżeli obowiązuje),

 • do wglądu: dowód osobisty, dowód rejestracyjny, prawo jazdy.

Druk wniosku można otrzymać:

 • w Biurze Obsługi Interesanta - Rynek-Ratusz tel. 75 645-64-01,

 • w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bolesławiec, Plac Marsz. Józefa Piłsudskiego 1, (wieżowiec II piętro, pok. 208), tel. 75 645-64-91,

 • na stronie internetowej Urzędu Miasta www.boleslawiec.bip-gov.pl (po kliknięciu na wytłuszczoną i podkreśloną nazwę formularza)

II. OPŁATY:

 1. Opłata za wydanie wtórnika licencji wynosi:

- w przypadku utraty licencji na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy - 10% opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty, jak za udzielenie licencji:

 • za wtórnik licencji udzielonej na okres 2-15 lat - 20 zł,

 • za wtórnik licencji udzielonej na okres 16-30 lat - 25 zł,

 • za wtórnik licencji udzielonej na okres 31-50 lat - 30 zł,

- w innych przypadkach, zależnych od przedsiębiorcy - 25% opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty, jak za udzielenie licencji:

 • przy zmianie licencji udzielonej na okres 2-15 lat - 50 zł,
 • przy zmianie licencji udzielonej na okres 16-30 lat - 62,50 zł,

 • przy zmianie licencji udzielonej na okres 31-50 lat - 75 zł.

2. Opłata za wydanie wtórnika wypisu z licencji – poza ww. opłatami (pkt. 1) należy dodatkowo uiścić opłatę za wydanie wtórnika wypisu z licencji na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o wydanie wtórnika licencji stanowiący 1% opłaty jak za wydanie wtórnika licencji i wynoszący odpowiednio w zależności od okresu ważności licencji:

 • od 2 do 15 lat - 2 zł,

 • od 15 do 30 lat - 2,50 zł,

 • od 30 do 50 lat - 3 zł.

3. Opłata skarbowa:

- za złożenie pełnomocnictwa – 17 zł (jeżeli obowiązuje),

- za poświadczenie zgodności z oryginałem kopii załączanych do wniosku dokumentów, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 5 zł,

Opłaty wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec Nr 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Wniosek o wydanie wtórnika licencji można złożyć w formie pisemnej osobiście/przez pełnomocnika/za pośrednictwem poczty lub w formie dokumentu elektronicznego, który wymaga uwierzytelnienia na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, tj. poprzez jego opatrzenie podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

 2. Wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku.

 3. Złożony wniosek podlega ocenie organu, który po sprawdzeniu jego kompletności, bada uprawnienie wnioskodawcy do jego złożenia.

W wyniku tego działania organ:

- wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków, jeżeli wniosek zawiera braki formalne (nieuzupełnienie ich w terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania o czym zawiadamia się pisemnie wnioskodawcę),

- wzywa wnioskodawcę do uiszczenia opłaty (w razie jej braku) za wydanie wtórnika licencji / wydanie wypisów w terminie 7-miu dni od otrzymania wezwania (nieuiszczenie opłaty w terminie skutkuje zwrotem podania lub zaniechaniem czynności w formie postanowienia, na które służy zażalenie)

- jeżeli wniosek jest kompletny lub od momentu jego uzupełnienia prowadzi postępowanie wyjaśniające,

- postępowanie to kończy decyzja administracyjna - wydanie lub odmowa wydania wtórnika licencji.

Decyzja zostanie wydana nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych, nie później niż w ciągu 2 m-cy. Termin ten może zostać przedłużony, o czym organ zawiadamia strony i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy.

 1. W przypadku wydania wtórnika licencji sporządza się wypisy od wtórnika licencji.

 2. Doręczenie decyzji (w zależności od żądania wnioskodawcy ) następuje w:

 • wydziale (odbiór osobisty lub przez pełnomocnika),

 • formie przesyłki listowej za potwierdzeniem odbioru.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

 Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bolesławiec,  Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1, (wieżowiec II piętro, pok. 208), tel. 75 645-64-91.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 1. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec. Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta (Ratusz), w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania składając oświadczenie, co spowoduje, że decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 1. Stronie służy prawo do wniesienia skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia.

 2. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich w godzinach pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek w godz. 1300-1600.

VI. UWAGI:

 1. Prezydent Miasta Bolesławiec udziela licencji na obszar obejmujący wyłącznie miasto Bolesławiec na czas oznaczony, wskazany przez wnioskodawcę, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż lat 50.

 2. Zgodnie z art. 92a ustawy o transporcie drogowym, podmiot wykonujący przewóz drogowy lub inne czynności związane z tym przewozem z naruszeniem obowiązków lub warunków przewozu drogowego podlega karze pieniężnej w wysokości od 50 złotych do 12 000 złotych za każde naruszenie.

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,

2) rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r.w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem  przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych,

3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

4) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,

5) ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności przedmiotów realizujących zadania publiczne. 

Wytworzył:
Małgorzata Słonecka
(2023-10-20)
Udostępnił:
Marciniszyn Urszula
(2017-06-26 13:35:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Piechota Bogusława
(2023-10-30 10:15:35)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki