KU-SO 62 Zrzeczenie się licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Urząd Miasta Bolesławiec

Wydział Spraw Obywatelskich

KU-SO 62

Wersja z dnia 20.10.2023 r.

 Zrzeczenie się licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką 

 I. WYMAGANE DOKUMENTY:  

Wypełnione zawiadomienie o zrzeczeniu się licencji na wykonywanie krajowego transportu  drogowego w zakresie przewozu osób  taksówką, zwanej dalej „Licencją” oraz:

 • oryginał licencji,
 • wszystkie wypisy z licencji,
 • pełnomocnictwo (jeżeli zostało udzielone),
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej (jeżeli obowiązuje),
 • do wglądu: dowód osobisty.

Druk zawiadomienia można otrzymać:

 • w Biurze Obsługi Interesanta - Rynek-Ratusz, tel. 75 645-64-01,
 • w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bolesławiec, Plac Marsz. Józefa Piłsudskiego 1, (wieżowiec II piętro, pok. 208), tel. 75 645-64-91,

na stronie internetowej Urzędu Miasta www.boleslawiec.bip-gov.pl (po kliknięciu na wytłuszczoną i podkreśloną nazwę formularza)

II. OPŁATY:

  Opłata skarbowa:

   - za złożenie pełnomocnictwa – 17 zł (jeżeli obowiązuje).

           Opłaty wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec Nr 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

1.        Zawiadomienie o zrzeczeniu się licencji  można złożyć w formie pisemnej  osobiście/przez pełnomocnika/za pośrednictwem poczty lub w formie dokumentu elektronicznego, który wymaga uwierzytelnienia na zasadach określonych w ustawie
           z dnia 17 lutego 2005 r. 
           o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, tj poprzez jego opatrzenie podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

2.        Wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie złożenia zawiadomienia.

3.       Złożone zawiadomienie podlega ocenie organu, który po sprawdzeniu jego kompletności, bada uprawnienie wnioskodawcy do jego złożenia.

          W wyniku tego działania organ:

-        wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków, jeżeli zawiadomienie zawiera braki formalne (nieuzupełnienie ich w terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania o czym zawiadamia się pisemnie wnioskodawcę),

-        jeżeli zawiadomienie jest kompletne lub od momentu jego uzupełnienia prowadzi postępowanie wyjaśniające,

-         postępowanie to kończy decyzja administracyjna - wygaszenie licencji.

Decyzja zostanie wydana nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych, nie później niż w ciągu 2 miesięcy. Termin ten może zostać przedłużony,

o czym organ zawiadamia strony i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy.

4.      Doręczenie decyzji (w zależności od żądania wnioskodawcy) następuje w:

-   wydziale (odbiór osobisty lub przez pełnomocnika),

            -   formie przesyłki listowej za potwierdzeniem odbioru.

  IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

      Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bolesławiec, Plac Marsz. Józefa Piłsudskiego 1,(wieżowiec II piętro, pok. 208), tel. 75 645-64-91.

  V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 1. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec. Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta (Ratusz), w terminie 14 dni od dnia
  doręczenia decyzji stronie.

Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania składając oświadczenie, co spowoduje, że decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 1. Stronie służy prawo do wniesienia skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia
 2. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich w godzinach pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek w godz. 1300-1600.

 VI. UWAGI:

 1. Przedsiębiorca nie może zrzec się licencji w przypadku wszczęcia postępowania o jej cofnięcie.
 2. W razie śmierci osoby fizycznej posiadającej licencję, organ który jej udzielił, na wniosek osoby, która złożyła wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, złożony w terminie 6 miesięcy od dna śmierci osoby fizycznej posiadającej licencje, wyraża zgodę, w drodze decyzji administracyjnej, na wykonywanie uprawnień wynikających z licencji na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy od daty śmierci posiadacza licencji.
 3. Zgodnie z art. 92a ustawy o transporcie drogowym, podmiot wykonujący przewóz drogowy lub inne czynności związane z tym przewozem z naruszeniem obowiązków lub warunków przewozu drogowego podlega karze pieniężnej w wysokości
   od 50 złotych do 12 000 złotych za każde naruszenie.

 Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, 
 2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 3. ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne .

 

 


/public/get_file.php?id=220274

Wytworzył:
Małgorzata Słonecka
(2023-10-20)
Udostępnił:
Marciniszyn Urszula
(2017-06-26 13:41:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Piechota Bogusława
(2023-10-30 10:17:21)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki