KU-SO 63 Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

 Urząd Miasta Bolesławiec

 Wydział Spraw Obywatelskich

 KU-SO 63

 Wersja z dnia 20.10.2023 r.

  Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania  krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

 I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wypełnione zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, zwanej dalej „Licencją” oraz:

 • oryginał licencji/wypisy z licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
 • pełnomocnictwo (jeżeli zostało udzielone),
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej (jeżeli obowiązuje),
 • do wglądu: dowód osobisty.

 Druk zawiadomienia można otrzymać:

 • w Biurze Obsługi Interesanta - Rynek-Ratusz, tel. 75 645-64-01,
 • w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bolesławiec, Plac Marsz. Józefa Piłsudskiego 1, (wieżowiec II piętro, pok. 208),  tel. 75 645-64-91,
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta www.bolesławiec.bip-gov.pl (po kliknięciu na wytłuszczoną i podkreśloną nazwę formularza)

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

- za złożenie pełnomocnictwa – 17 zł (jeżeli obowiązuje).

     Opłaty wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec
     Nr 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230

 III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

1.    Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej składa się na wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2.    Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania przewozu osób taksówką można złożyć w formie pisemnej osobiście/przez pełnomocnika/ za pośrednictwem poczty lub w formie dokumentu elektronicznego,
       który wymaga uwierzytelnienia na zasadach określonych  w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, tj. poprzez jego opatrzenie
       podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

3.    Wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie złożenia zawiadomienia o zawieszeniu wykonywania przewozu osób taksówką.

4.    Organ, który udzielił licencji, wydaje z urzędu zwróconą licencję/wypisy z licencji w terminie 7 dni przed upływem okresu, na jaki zostało zawieszone wykonywanie transportu.

       5.    Jeżeli wykonywanie transportu zostało zawieszone na okres przekraczający 3 miesiące, organ który udzielił licencji dokonuje, w terminie 14 dni od spełnienia wymagań wyżej określonych, zwrotu części
              opłaty wniesionej za wydanie licencji proporcjonalnie do okresu zawieszenia wykonywania transportu drogowego.

 IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

       Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bolesławiec, Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1, (wieżowiec II piętro, pok. 208), tel. 75 645-64-91.

 V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 1. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich w godzinach pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek w godz. 1300 -1600.

 VI. UWAGI:

 1. Przewoźnik drogowy może zawiesić, w całości albo w części wykonywanie transportu drogowego na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy.
 2. Przewoźnik drogowy zawieszający wykonywanie transportu drogowego jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia, w którym rozpoczęty został okres zawieszenia:
 • zawiadomić organ, który udzielił licencji o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego,
 • zwrócić do organu oryginał licencji/wszystkie wypisy z licencji – w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego w całości,
 • zwrócić do organu wypisy z licencji odpowiadające liczbie pojazdów samochodowych, którymi zaprzestano wykonywania przewozów drogowych -  w przypadku częściowego zawieszenia wykonywania transportu drogowego.
 1. Zgodnie z art. 92a ustawy o transporcie drogowym, podmiot wykonujący przewóz drogowy lub inne czynności związane z tym przewozem z naruszeniem obowiązków lub warunków przewozu drogowego podlega karze pieniężnej
  w wysokości od 50 złotych do 12 000 złotych za każde naruszenie.

 Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, 
 2. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie
  i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych,
 3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 4. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
 5. ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Wytworzył:
Małgorzata Słonecka
(2023-10-20)
Udostępnił:
Marciniszyn Urszula
(2017-06-26 13:57:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Piechota Bogusława
(2023-10-30 10:19:03)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki