KU-SO 50 Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Urząd Miasta Bolesławiec

Wydział Spraw Obywatelskich

KU-SO 50

Wersja z dnia 20.10.2023 r.

Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób  w krajowym transporcie drogowym

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wypełniony wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.
 • Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów, długość linii regularnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy.
 • Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami.
 • Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi.
 • Zobowiązanie do zamieszczenia informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach.
 • Wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy.
 • Kopia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji w zakresie przewozu osób.
 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.
 • Pełnomocnictwo (jeżeli zostało udzielone).
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli dokumenty załączane do wniosku poświadczył urzędnik lub jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

Druk wniosku można otrzymać:

 • w Biurze Obsługi Interesanta - Rynek-Ratusz  tel. 75 645-64-01,
 • w  Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bolesławiec, Plac Marsz, Józefa Piłsudskiego 1,(wieżowiec II piętro, pok. 208),  tel. 75 645-64-91,
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

II. OPŁATY

 1. Opłata za udzielenie zezwolenia na wykonywanie  regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na obszarze gminy  za zezwolenie ważne:
 • do 1 roku            100 zł,
 • do 2 lat               150 zł,
 • do 3 lat               200 zł,
 • do 4 lat               250 zł,
 • do 5 lat               300 zł,
 1. Opłata za wydanie wypisu z zezwolenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia wynosi 1% opłaty za wydanie zezwolenia.
 2. Opłata skarbowa:

-   za złożenie pełnomocnictwa – 17 zł,

-   za poświadczenie zgodności z oryginałem kopii załączanych do wniosku dokumentów, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy -  5 zł,

-   za poświadczenie zgodności kopii zezwolenia na wykonywanie  regularnych przewozów osób    w krajowym transporcie drogowym, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 5 zł.

Opłaty wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec PKO BP S.A. O/Bolesławiec Nr 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia wraz z wymaganymi załącznikami przedsiębiorca składa w Urzędzie Miasta osobiście/za pośrednictwem poczty w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, który wymaga uwierzytelnienia na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, tj. poprzez jego opatrzenie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP.
 2. Jeżeli wniosek jest kompletny wszczyna się postępowanie, jeżeli nie jest kompletny wzywa się do uzupełnienia braków.
 3. Wniosek zostaje rozpatrzony nie później niż w ciągu miesiąca, a jeżeli sprawa okaże się szczególnie skomplikowana – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Termin ten może być przedłużony, o czym zawiadamia się strony i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy.
 4. Odbiór zezwolenia odbywa się za okazaniem dokumentu tożsamości przez wnioskodawcę lub pełnomocnika oraz po uiszczeniu opłaty za korzystanie z zezwolenia.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

 w Wydziale Spraw Obywatelskich,   Plac Marsz. Józefa Piłsudskiego 1, (wieżowiec II piętro, pok. 208), tel. 75 645-64-91.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 1. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec. Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta (Ratusz, wieżowiec), w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania składając oświadczenie,  co spowoduje, że decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
 2. Stronie służy prawo do wniesienia skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia.
 3. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich w godzinach pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek w godz. 1300 -1600.

 

VI. UWAGI:

 1. Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony.
 2. W przypadku utraty przez przedsiębiorcę fizycznego egzemplarza zezwolenia na wykonywanie  regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, można wystąpić o wydanie uwierzytelnionej kopii tego zezwolenia.

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, 

2) rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych,

3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

4) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

5) ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

Wytworzył:
Małgorzata Słonecka
(2023-10-20)
Udostępnił:
Marciniszyn Urszula
(2017-06-26 14:48:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Piechota Bogusława
(2023-10-30 10:25:52)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki