KU-SO 52 Uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w związku z prowadzeniem działalności w zakresie dostarczania żywności na imprezy zamknięte

Urząd Miasta Bolesławiec

Wydział Spraw Obywatelskich

 Wersja z dnia 20.10.2023. r.

KU-SO 52 Uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w związku z prowadzeniem działalności w zakresie dostarczania żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą umowę (zezwolenie "cateringowe")

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wypełniony wniosek o wydanie zwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w związku z prowadzeniem działalności w zakresie dostarczania żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą umowę (zezwolenie "cateringowe")

Pełnomocnictwo (jeżeli zostało udzielone)

 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli dokumenty załączane do wniosku poświadczył urzędnik lub jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.
 • Dowód uiszczenia opłaty za zezwolenie

 Druk wniosku można otrzymać:

 • w Biurze Obsługi Interesanta - Rynek-Ratusz, tel. 75 645-64-01,
 • w Wydziale Spraw Obywatelskich Miasta Urzędu Miasta Bolesławiec, Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1, (wieżowiec II piętro, pok. 208) , tel. 75 645-64-91
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta www.boleslawiec.bip-gov.pl

II. OPŁATY

 1. Opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 1. Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych (przed wydaniem zezwolenia) wnoszą opłatę proporcjonalnie za okres korzystania w danym roku od kwoty:
 • 525 zł     -  za korzystanie zawierających, do 4,5% alkoholu oraz piwa
 • 525 zł - za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 2100 zł - za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.
 1. Przedsiębiorcy korzystający z zezwolenia w następnych latach jego ważności wnoszą opłatę  w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży w roku poprzednim (ustaloną na podstawie pisemnego oświadczenia przedsiębiorcy składanego do dnia 31 stycznia):
 • 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,
 • 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,
 • 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających powyżej 18% alkoholu jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 77 000 zł.

         Opłatę należy uiścić w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego lub  w trzech równych ratach,   w terminach do:

 • 31 stycznia,
 • 31 maja,
 • 30 września.

W przypadku:

niezłożenia oświadczenia w terminie do dnia 31 stycznia, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% rocznej, opłaty za korzystanie z zezwolenia.

niedokonania opłaty w ustawowej wysokości  w terminach do 31 maja i 30 września, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.

niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w ustawowych terminach zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie po 6 miesiącach.

 1. Opłata skarbowa
 • za złożenie pełnomocnictwa – 17 zł,

Opłaty wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec

PKO BP S.A. O/Bolesławiec Nr 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę
  przedsiębiorca składa w Urzędzie Miasta osobiście/za pośrednictwem poczty w formie pisemnej   lub w formie dokumentu elektronicznego, który wymaga uwierzytelnienia na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, tj. poprzez jego opatrzenie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP.
 2. Jeżeli wniosek jest kompletny wszczyna się postępowanie, jeżeli nie jest kompletny wzywa się do uzupełnienia braków.
 3. Wniosek zostaje rozpatrzony nie później niż w ciągu miesiąca, a jeżeli sprawa okaże się szczególnie skomplikowana – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania Termin ten może być przedłużony, o czym zawiadamia się strony i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy.

Odbiór zezwolenia odbywa się za okazaniem dokumentu tożsamości przez wnioskodawcę lub pełnomocnika oraz uiszczeniu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bolesławiec, Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1, (wieżowiec II piętro, pok. 208), tel. 75 645-64-91,

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 1. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec. Odwołanie składa  się w Biurze Obsługi Interesanta ( Ratusz) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania składając oświadczenie, co spowoduje, że decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
 2. Stronie służy prawo do wniesienia skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia.
 3. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich  w godzinach pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek w godz. 1300 -1600.

VI. UWAGI:

 1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jest udzielane przedsiębiorcy którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę.
 2. Zezwolenia wydawane są na okres do 2 lat. 
 3.   W przypadku utraty przez przedsiębiorcę fizycznego egzemplarza zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, można wystąpić o wydanie uwierzytelnionej kopii tego zezwolenia.

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 3. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
 4.  ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Wytworzył:
Małgorzata Słonecka
(2023-10-20)
Udostępnił:
Marciniszyn Urszula
(2017-06-26 14:57:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Piechota Bogusława
(2023-10-30 08:37:22)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki