KU-SO 47 Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii

Urząd Miasta Bolesławiec

Wydział Spraw Obywatelskich

KU-SO 47

Wersja z dnia 20.10.2023 r.

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wypełniony zgodnie z instrukcją, wniosek CEIDG  o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej.
 • W przypadku obcokrajowców, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy dokument potwierdzający status pobytu na terytorium RP (albo jego notarialnie lub urzędowo uwierzytelnioną kopię).

Druk wniosku można otrzymać:

 • w Biurze Obsługi Interesanta - Rynek-Ratusz, tel.75 645-64-01,
 • w Wydziale Spraw Obywatelskich, Plac Marsz. Józefa Piłsudskiego 1 (wieżowiec II piętro, pok. 208), tel. 75 645-64-91,
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.pl.
 • na stronie internetowej (wniosek) Biznes.gov.pl/CEIDG

II. OPŁATY:

-Wolne od opłat,

- opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa - 17 zł.

Opłatę skarbowa za złożenie pełnomocnictwa wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec PKO BP S.A. O/ Bolesławiec Nr 98 1020 2137 0000 9002 046 4230

 

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Wniosek składa się osobiście, za pośrednictwem poczty (z notarialnym potwierdzeniem podpisu) lub w formie dokumentu elektronicznego. Jeżeli przedsiębiorca posiada podpis elektroniczny lub profil zaufany e PUAP może za pośrednictwem strony www.firma,gov.pl złożyć wniosek w formie elektronicznej bezpośrednio do CEIDG.
 2. Przekształcenie wniosku z formy papierowej na formę dokumentu elektronicznego i przesłanie do CEIDG następuje następnego następnego dnia roboczego od daty wpływu.
 3. W przypadku, gdy złożony wniosek okaże się niepoprawny, Urząd wezwie przedsiębiorcę do jego uzupełnienia lub skorygowania.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Spraw Obywatelskich, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, (wieżowiec – II piętro,  pok. 208), tel. 75 645-64-91,

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 1. Czynność ta jest  czynnością materialno- techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.      .
 2. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bolesławiec w godzinach pracy urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek w godz. 1300 -1600.

 

VI. UWAGI:

 1. Wniosek  CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Infomacji o Działalności Gospodarczej przedsiębiorca składa do dowolnie wybranego urzędu gminy.
 2. Centralna Ewidencja i Infomacja o Działalności Gospodarczej to system teleinfomatyczny prowadzony przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, który tzw. organem ewidencyjnym. Zadaniem jego jest m. im. ewidencjonowanie przedsiębiorców będącymi osobami fizycznymi oraz udostępnianie informacji o przedsiębiorcach.
 3. Wpis do CEIDG można pobrać poprzez wyszukiwarkę przedsiębiorców umieszczoną na stronie internetowej www.firma.gov.pl lub www.biznes.gov.pl.
 4. Przedsiębiorca jest zobowiązany do zgłoszenia w ciągu 7 dni informacji o zmianie wpisu oraz zawieszeniu, wznowieniu, zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.
 5. Domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są przawdziwe, Przedsiębiorca ponośi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem nieprawdziwych danych.

 

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
 2. ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
 3. ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej,
 4. ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych  i Średnich Przedsiębiorców,
 6. ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

 

 

 

Wytworzył:
Małgorzata Słonecka
(2023-10-20)
Udostępnił:
Marciniszyn Urszula
(2017-06-26 15:10:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Piechota Bogusława
(2024-01-17 11:41:52)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki