☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Piątek 20.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-ZI 04 Uzgodnienie lokalizacji sieci uzbrojenia technicznego w pasie drogowym dróg publicznych gminnych oraz w działkach drogowych nie będących drogami publicznymi

Urząd Miasta Bolesławiec

Wydział Zamówień Publicznych

i Inwestycji Miejskich


KU-ZI 04  Uzgodnienie lokalizacji sieci uzbrojenia technicznego w pasie drogowym dróg publicznych gminnych oraz w działkach drogowych nie będących drogami publicznymi

Wersja z dnia 9 września 2021 r.

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o uzgodnienie trasy przebiegu sieci uzbrojenia technicznego w pasie drogowym drogi publicznej gminnej.

2.  Załączniki do wniosku:

    1) dwa egzemplarze aktualnej mapy do celów projektowych z proponowaną lokalizacją sieci lub przyłączy,

    2) wypis z rejestru gruntów z numerem działki oraz informacją o właścicielu działki drogowej i działek sąsiednich,

    3) jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika – dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.


II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

1. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) - od każdego stosunku pełnomocnictwa 17,00 zł. (część IV załącznika do ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.1044, ze zm.).

Opłatę skarbową należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec w PKO BP S.A. Oddział Bolesławiec nr 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230.


III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Uzgodnienie lokalizacji sieci uzbrojenia technicznego w pasie drogowym dróg publicznych gminnych wydaje się w formie decyzji administracyjnej, nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy, od dnia wszczęcia postępowania, to jest od daty złożenia kompletnego wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

  1. nie załatwiono sprawy w terminie określonym powyżej (bezczynność);
  2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec.


IV. USŁUGĘ REALIZUJE

Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich – Pl. Marsz. J . Piłsudskiego 1, V piętro, pokój 506, tel. 75-645-65-06. 


V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec i składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Bolesławiec – Rynek 41 (Ratusz).

Stronom służy prawo do wniesienia skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania do WSA we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia.


VI. UWAGI:

W toku postępowania może być przeprowadzona mediacja (KU-SO16), jeżeli pozwala na to charakter sprawy. Mediacja jest dobrowolna. Celem mediacji jest wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz dokonanie ustaleń dotyczących jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa, w tym przez wydanie decyzji lub zawarcie ugody.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Biura Obsługi Interesanta lub Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich – Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1, V piętro, pokój nr 506, tel. 75-645-65-06.


Podstawa prawna:

-  ustawa  z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz  ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.


Klauzula informacyjna

Wytworzył:
Iwona Mandżuk-Dudek
(2021-09-09)
Udostępnił:
Wójcik Jolanta
(2017-06-28 10:45:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Fecyk Justyna
(2021-10-12 12:39:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522