☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Piątek 07.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-ZI 05 Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości

Urząd Miasta Bolesławiec

Wydział Zamówień Publicznych

i Inwestycji Miejskich


KU-ZI 05 ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW Z TERENU NIERUCHOMOŚCI

Wersja z dnia 6 kwietnia 2021 r.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.  

KU - ZI 05 2020 Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

2. Załączniki do wniosku:

1) rysunek, mapę – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;

2) projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane, w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określający usytuowanie drzewa lub krzewu  w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;

3) oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;

4) zgodę wszystkich współwłaścicieli ze wskazaniem ich adresów zamieszkania i adresów do korespondencji - w przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność; - wzór oświadczenia

5) zgodę właściciela nieruchomości na usunięcie drzew lub krzewów, jeśli składający wniosek posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem lub użytkownikiem wieczystym; 

Zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez:

  • spółdzielnię mieszkaniową;
  • wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali;
  • zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa;
  • użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym,  niebędących podmiotem, o którym mowa w art. 83 ust. 2.

6) oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 u.o.p. – w przypadku spółdzielni mieszkaniowych lub wspólnot. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (dotyczy spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnoty mieszkaniowych);

7) projekt planu:

  • nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
  • przesadzenia drzewa lub krzewu,

– jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;

8) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została prze-prowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;

9) zezwolenie właściwego dyrektora ochrony środowiska w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ustawy o ochronie przyrody, jeżeli zostało wydane;

10) w przypadku działania przez pełnomocnika – oryginał lub uwierzytelniony, zgodnie z art. 33 § 3 k.p.a. odpis pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli wraz z oryginałem lub uwierzytelnioną kopią dowodu zapłaty opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa;

11) w przypadku działania przez pełnomocnika –  oryginał lub uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa.

Druk wniosku można otrzymać:
- w Biurze Obsługi Interesanta Rynek 41 (Ratusz);

Wydziale Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich, pok.507;

- ze strony internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

KU - ZI 05 2020 Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

wzór oświadczenia  zgoda właściciela/współwłaściciela nieruchomości na usunięcie drzewa

II. OPŁATY

Wydanie zezwolenia zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie działu III, kolumny 2, pkt 44, kolumny 4, pkt 6 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Opłata skarbowa wyłącznie, jeśli strona ustanowiła pełnomocnika: od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) - od każdego stosunku pełnomocnictwa 17,00 zł (część IV załącznika do ww. ustawy).

Opłatę należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec w PKO BP S.A. Oddział Bolesławiec nr 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie zezwolenia lub odmowa jego wydania następuje w formie decyzji administracyjnej, nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy, od dnia wszczęcia postępowania, to jest od daty złożenia kompletnego wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym powyżej (bezczynność);
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji – Biurowiec- Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1,V piętro, pokój nr 507, tel. 75-644-09-12.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, ul. Górna 10-11, 58-500 Jelenia Góra. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Bolesławiec ul. Rynek 41.

Stronom służy prawo do wniesienia skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania do WSA we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia.

VI. UWAGI:

Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą, może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.
Wniosek musi być podpisany przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, na terenie której rośnie drzewo lub krzew, włączając w to współmałżonków, jeśli obydwoje są współwłaścicielami nieruchomości.

Jeśli wnioskodawca działa poprzez pełnomocnika, do wniosku należy załączyć oryginał pełnomocnictwa lub jego kopię poświadczoną notarialnie lub przez uprawniony organ.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Po uzyskaniu zezwolenia wnioskodawca usuwa drzewa lub krzewy własnym staraniem i na własny koszt.

W toku postępowania może być przeprowadzona mediacja (KU-SO16), jeżeli pozwala na to charakter sprawy. Mediacja jest dobrowolna. Celem mediacji jest wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz dokonanie ustaleń dotyczących jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa, w tym przez wydanie decyzji lub zawarcie ugody.

Szczegółowych informacji udziela pracownik merytoryczny w Wydziale Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich – Biurowiec Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1,V piętro, pokój nr 507,
tel. 75-644-09-12

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
2) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
3) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

wycinka

Wytworzył:
Iwona Mandżuk-Dudek
(2021-04-06)
Udostępnił:
Jolanta Wójcik
(2017-06-28 10:48:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Justyna Fecyk
(2021-04-21 11:15:34)
 
 
liczba odwiedzin: 5995830

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X