☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Sobota 15.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-FB 09 Zwolnienia z uchwały Rady Miasta Bolesławiec dla osób prawnych (pomoc de minimis)

KU-FB 09 Wersja z dnia 28.06.2019 r.

Wydział Finansowo-Budżetowy

Zwolnienia z uchwały Rady Miasta Bolesławiec dla osób prawnych (pomoc de minimis)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wypełnione druki:

               - DN-1 deklaracja na podatek od nieruchomości

               - ZDN-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

               - ZDN-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

              dokumenty wymienione w uchwale:

- zgłoszenie zamiaru korzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości.

- oświadczenie o średniomiesięcznym zatrudnieniu z uwierzytelnionymi kserokopiami deklaracji ZUS-DRA za okres 6 miesięcy poprzedzających dzień złożenia deklaracji a jeśli okres działalności nie przekracza 6 miesięcy – za wszystkie miesiące jej prowadzenia.

- oświadczenie o braku zaległości w płatnościach należności, stanowiących dochody Gminy Miejskiej Bolesławiec.

- zaświadczeń o pomocy de minimis jakie otrzymał przedsiębiorca w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat oraz oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy.

- informacja według obowiązującego wzoru określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

- uwierzytelnione kserokopie umów o pracę z pracownikami, dla których utworzono nowe miejsca pracy,

- uwierzytelnione kserokopie zgłoszenia ich do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych (ZUA).

Druki można pobrać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w „biurowcu” przy Pl. Piłsudskiego na parterze lub w Biurze Obsługi Interesanta w Ratuszu albo na stronach internetowych tutejszego urzędu www.um.boleslawiec.bip-gov.pl. Deklaracje mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej („ePUAP”). W urzędzie należy składać tylko kompletnie wypełnione druki.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się opłaty skarbowej.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie, w przypadku gdy deklaracja sporządzona jest prawidłowo i brak jest podstaw do kwestionowania zwolnienia. W przypadku prowadzenia czynności sprawdzającychlub postępowania podatkowego w sprawie prawidłowości wykazania w deklaracji przedmiotów zwolnionych organ podatkowy może wydać decyzję określającą wysokość zobowiązania z uwzględnieniem innej kwoty zwolnienia, niż wynikająca z załącznika ZNRL-2.2.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Finansowo-Budżetowy, Referat Podatków i Opłat,

Ratusz - Biuro Obsługi Interesanta  tel. 75 645 64 27, 645 64 34, 645 64 55

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

Od złożonej deklaracji odwołanie nie przysługuje. W przypadku wydania decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze ul. Górna 10-11, za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji i wskazywać dowody uzasadniające żądanie.

VI. UWAGI:

Uchwała Rady Miasta Bolesławiec przewiduje następujące zwolnienia w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy:

 

1) nowowybudowane budynki i budowle, przeznaczone na działalność gospodarczą, z wyłączeniem handlu detalicznego, pod warunkiem utworzenia nowych miejsc pracy dla minimum:

a) 5 osób. Zwolnienie obejmuje 6 kolejnych miesięcy w okresie 12 miesięcy od daty oddania obiektów do użytkowania.

b) 8 osób. Zwolnienie obejmuje 12 kolejnych miesięcy w okresie 24 miesięcy od daty oddania obiektów do użytkowania.

c) 20 osób. Zwolnienie obejmuje 24 kolejne miesiące w okresie 36 miesięcy od daty oddania obiektów do użytkowania.

2) budynki i budowle w przypadku ich rozbudowy, nadbudowy lub adaptacji dla celów prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem handlu detalicznego, pod warunkiem utworzenia nowych miejsc pracy dla minimum:

a) 5 osób. Zwolnienie obejmuje 6 kolejnych miesięcy w okresie 12 miesięcy od daty oddania obiektów do użytkowania.

b) 8 osób. Zwolnienie obejmuje 12 kolejnych miesięcy w okresie 24 miesięcy od daty oddania obiektów do użytkowania.

c) 20 osób. Zwolnienie obejmuje 24 kolejne miesiące w okresie 36 miesięcy od daty oddania obiektów do użytkowania.

3) budynki i budowle nabyte od syndyka masy upadłości, likwidatora, komornika sądowego w drodze licytacji dla celów prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem handlu detalicznego, pod warunkiem utworzenia w nich nowych miejsc pracy dla minimum:

a) 5 osób. Zwolnienie obejmuje 6 kolejnych miesięcy w okresie 12 miesięcy od daty nabycia.

b) 8 osób. Zwolnienie obejmuje 12 kolejnych miesięcy w okresie 24 miesięcy od daty nabycia.

c) 20 osób. Zwolnienie obejmuje 24 kolejne miesiące w okresie 36 miesięcy od daty nabycia.

 

Za osobę, w rozumieniu niniejszej uchwały, uznaje się pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na terenie miasta Bolesławiec oraz niepozostającego w chwili zatrudnienia w innym stosunku pracy i niepobierającego świadczeń emerytalno-rentowych, z wyłączeniem pracownika młodocianego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

 

Za datę oddania budynku lub budowli do użytkowania uważa się:

- datę uprawomocnienia się decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego,

- datę wydania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu zawiadomienia o oddaniu obiektu budowlanego do użytkowania lub

- datę rozpoczęcia faktycznego użytkowania obiektu budowlanego.

 

Warunkiem korzystania ze zwolnienia jest utrzymywanie liczby nowych miejsc pracy w okresie objętym zwolnieniem i potwierdzanie tego poprzez przedkładanie w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po upływie każdego kwartału, uwierzytelnionych kserokopii miesięcznych deklaracji ZUS-DRA.

Organ udzielający pomocy ma prawo do przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania przez

przedsiębiorcę warunków udzielenia zwolnienia i spełniania obowiązków zawartych w niniejszej uchwale, w tym sprawdzania zgodności ze stanem faktycznym dokumentów i informacji składanych przez przedsiębiorcę.

 

Przedsiębiorca, na wezwanie organu udzielającego pomocy, zobowiązany jest przedłożyć posiadane dowody i informacje, niezbędne do prawidłowego nadzorowania, monitorowania i kontroli udzielonej pomocy de minimis.

 

W przypadku utraty prawa do zwolnienia, przedsiębiorca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia organu udzielającego pomocy w terminie 14 dni od daty powstania okoliczności powodujących utratę oraz zapłaty należnego podatku wraz z odsetkami za zwłokę za cały okres, w którym nienależnie korzystał ze zwolnienia.

 

Organ podatkowy w każdym przypadku dokonuje czynności sprawdzających lub kontrolnych w celu weryfikacji danych wykazanych w deklaracjach i załącznikach oraz sprawdzenia ich prawidłowości.

Podstawa prawna:

- art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z
2019 r. poz. 1170 z późn. zmian.);

- art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 900
z późn. zmian.);

- Uchwała Nr LI/429/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnień przedsiębiorców z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2014 r. poz. 2905).

 

Wytworzył:
Skarbnik Miasta - Małgorzata Gawlik
(2019-06-28)
Udostępnił:
Oktawian Biniek
(2017-06-27 13:39:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Elżbieta Chojnacka
(2020-08-27 13:21:36)
 
 
liczba odwiedzin: 6012283

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X