☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Poniedziałek 17.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-FB 32 Zwolnienia z uchwały Rady Miasta Bolesławiec - regionalna pomoc inwestycyjna

KU-FB 32 Wersja z dnia 17.09.2019 r.

Wydział Finansowo-Budżetowy

Zwolnienia z uchwały Rady Miasta Bolesławiec - regionalna pomoc inwestycyjna

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wypełnione druki:

 - IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

- ZIN-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

- ZIN-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

- ZIN-3 Dane pozostałych podatników

- DN-1 deklaracja na podatek od nieruchomości

- ZDN-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

- ZDN-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Druki można  pobrać osobiście  w Biurze Obsługi Interesanta w „biurowcu” przy Pl. Piłsudskiego na parterze lub w Biurze Obsługi Interesanta w Ratuszu albo na stronach internetowych tutejszego urzędu - www.um.boleslawiec.bip-gov.pl. Informacje mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej („ePUAP”). Należy składać w urzędzie  tylko  kompletnie wypełnione druki.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się opłaty skarbowej.

 

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie. W przypadku prowadzenia czynności sprawdzających lub postępowania podatkowego w sprawie prawidłowości sporządzenia deklaracji organ podatkowy może wydać decyzję określającą wysokość zobowiązania.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Finansowo-Budżetowy, Referat Podatków i Opłat,

Ratusz – Biuro Obsługi Interesanta, tel. 75 645 64 27, 645 64 34, 645 64 55

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

Od złożonej informacji lub deklaracji odwołanie nie przysługuje. W przypadku wydania decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze ul. Górna 10-11, za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji i wskazywać dowody uzasadniające żądanie.

 

VI. UWAGI:

Uchwała Rady Miasta przewiduje następujące zwolnienia w podatku od nieruchomości:

1) Zwalnia się od podatku od nieruchomości na okres 12 miesięcy grunty, budynki lub ich części

oraz budowle lub ich części, położone na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec, związane z nową

inwestycją w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną pomoc na rzecz regionalnych  portów  lotniczych  oraz pomoc  na rzecz  portów  (t. j. Dz. U.  z 2019 r. poz. 297)  zwanego dalej „rozporządzeniem” po spełnieniu jednego z poniższych warunków:

1) poniesienia nakładów na nowe inwestycje związane z tymi nieruchomościami

w wysokości co najmniej 500 tys. PLN lub,

2) utworzenia w związku z nową inwestycją co najmniej 20 nowych miejsc pracy w tych

nieruchomościach.

Okres zwolnienia przedłuża się o 1 miesiąc odpowiednio za każdy kolejny zainwestowany

1 mln PLN lub za każde 3 kolejne nowo utworzone miejsca pracy, z zastrzeżeniem, że łączny okres

zwolnienia nie może przekroczyć 120 m-cy.

Zwolnienie przysługuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przekroczono maksymalną intensywność pomocy lub maksymalną wartość pomocy określone w „rozporządzeniu”, nie dłużej jednak niż 120 m-cy od rozpoczęcia biegu okresu zwolnienia.

Zwolnieniu od podatku od nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały nie podlegają:

1) grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z działalnością handlową,

2) grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części zajęte na stacje paliw.

Warunkiem dopuszczalności udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej, o której mowa w §1 uchwały określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych  portów  lotniczych  oraz pomoc  na rzecz  portów  (t. j. Dz. U.  z 2019 r. poz. 297).

Zgłoszenie zamiaru korzystania z pomocy należy dokonać przed   rozpoczęciem prac   związanych z inwestycją na formularzu stanowiącym załącznik do uchwały.

W przypadku wystąpienia okoliczności mających wpływ na zmianę danych objętych zgłoszeniem, o którym mowa w ust. 1 uchwały, należy dokonać korekty danych w terminie 14 dni od daty ich zaistnienia.

Podstawa prawna:

- Uchwała Nr IX/126/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2015 r. poz. 2542).

Wytworzył:
Skarbnik Miasta - Małgorzata Gawlik
(2019-09-17)
Udostępnił:
Oktawian Biniek
(2017-06-28 11:01:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Elżbieta Chojnacka
(2020-08-27 13:38:44)
 
 
liczba odwiedzin: 6016671

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X