KU-MiG 15 Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego na wniosek użytkownika wieczystego.

KU-MiG 15

Wersja z dnia 1 września 2023 r.

Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej 

Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego

na wniosek użytkownika wieczystego.

I. Wymagane dokumenty:

1. Wniosek strony o aktualizację opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.

2. Operat szacunkowy (wycena na podstawie cen rynkowych funkcjonujących w wolnym obrocie między osobami fizycznymi i prawnymi) wykonany przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego na zlecenie użytkownika wieczystego (oryginał).

2. Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia). 

Podanie składa się w osobiście/za pośrednictwem poczty w formie papierowej na adres: Urząd Miasta Bolesławiec, Rynek 41, 59-700 Bolesławiec lub poczty elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres umboleslawiec@um.boleslawiec.pl lub profilem zaufanym ePUAP.

II. Opłaty:

- nie podlega opłacie skarbowej.

III. Termin i sposób załatwienia sprawy:

Do 30 dni od daty otrzymania wniosku przez organ właściwy do jego rozpoznania. Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym i terminy wynikające z kpa nie mają zastosowania. Pisemne poinformowanie użytkownika wieczystego o dokonaniu lub odmowie dokonania aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.   

IV. Usługę realizuje:

Gmina Miejska Bolesławiec – Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej,

Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, I piętro, pok. 107,

Telefon: 75 645 65 08,

e-mail: m.teterycz@um.boleslawiec.pl 

V. Tryb odwoławczy:

W razie odmowy Gminy o obniżenie opłaty, użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni od dnia doręczenia odmowy aktualizacji opłaty rocznej skierować sprawę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze. 

VI. Uwagi:

Użytkownik wieczysty może żądać od właściwego organu dokonania aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli wartość nieruchomości uległa zmianie, a właściwy organ nie podjął aktualizacji opłaty. Ciężary dowodu, że istnieją przesłanki do aktualizacji opłaty, spoczywają na użytkowniku wieczystym. Aktualizacji opłaty dokonuje się nie częściej niż raz na 3 lata. Wartość gruntu określa rzeczoznawca majątkowy zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Użytkownik wieczysty musi doręczyć wezwanie żądania aktualizacji opłaty rocznej w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego aktualizację opłaty rocznej. Użytkownik wieczysty zostanie pisemnie poinformowany o dokonaniu lub odmowie dokonania aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Nowa wysokość opłaty rocznej obowiązuje począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego po roku, w którym użytkownik wieczysty zażądał jej aktualizacji.  

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości
i sporządzania operatu szacunkowego,

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej:”RODO”).

Wytworzył:
Renata Szewczyk
(2023-09-01)
Udostępnił:
Sopko Jolanta
(2017-06-29 09:45:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Moskiewicz Monika
(2023-09-06 11:42:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki