KU-SO 01 Realizacja obowiązku meldunkowego przez obywatela polskiego - zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

Urząd Miasta Bolesławiec

Wydział Spraw Obywatelskich

KU-SO 01 Wersja z dnia 17.10.2023 r.

Realizacja obowiązku meldunkowego przez obywatela polskiego- zameldowanie na pobyt stały  lub czasowy (w siedzibie urzędu)

Uwaga: osoby, które posiadają podpis elektroniczny lub profil zaufany mogą złożyć wniosek w formie elektronicznej przez stronę www.obywatel.gov.pl zakładka „Dokumenty i dane osobowe” Profil zaufany można założyć za pośrednictwem strony www.obywatel.gov.pl lub bankowości elektronicznej.

WYMAGANE DOKUMENTY:    

 • Wypełniony (może być wydruk z rejestru PESEL) i podpisany formularz  „Zgłoszenie pobytu stałego"  lub Zgłoszenie pobytu czasowego (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka) - zawierający potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia,
 • Podpisana klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych,
 • Dowód osobisty, paszport lub aplikacja mobywatel,
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, którym może być: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu - do wglądu (w oryginale),
 • W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
       - pisemne pełnomocnictwo do zameldowania,
       - dowód osobisty pełnomocnika, paszport lub aplikacja mobywatel
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt czasowy – jeżeli wystąpi o nie strona,
 • Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza standardowego do zaświadczenia o zameldowaniu  – jeżeli wystąpi o to strona.

   Druki  można otrzymać :

 •  w Biurze Obsługi Interesanta - Rynek - Ratusz ( tel. 75 645 64 01)
 •  w Wydziale Spraw Obywatelskich (wieżowiec II piętro pok. 205)
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

II.   OPŁATY

 • za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa 17 zł.                               
 • za wydanie zaświadczenia potwierdzające zameldowanie na pobyt czasowy  17 zł. ( z wyjątkiem zwolnień wynikających z ustawy o opłacie skarbowej)
 • opłata za wydanie wielojęzycznego formularza standardowego - 17 zł

Opłatę należy wpłacić na konto 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230 lub dokonać płatności kartą  na miejscu (bez opłat i prowizji).         

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.   

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Niezwłocznie – przyjęcie zgłoszenia. Zaświadczenie wydaje się :
  • z urzędu przy zameldowaniu na pobyt stały,
  • na wniosek przy zameldowaniu na pobyt czasowy.
  • na wniosek wydawany jest  wielojęzyczny formularz standardowy do zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie ma pobyt stały lub pobyt czasowy
 2. W przypadku wystąpienia wątpliwości co do charakteru pobytu (stały czy czasowy) lub gdy zgłoszone dane budzą wątpliwości – organ rozstrzyga w drodze decyzji w ciągu miesiąca, a gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. Termin ten może zostać przedłużony, o czym zawiadamia się strony i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy. Decyzja zostanie doręczona w wydziale lub przesłana przesyłką poleconą za pośrednictwem poczty ( patrz karta KU-SO  05)
 3. Na przewlekłe prowadzenie postępowania lub bezczynność organu służy stronie ponaglenie. Ponaglenie wraz z uzasadnieniem wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta  Miasta Bolesławiec.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Spraw Obywatelskich, (wieżowiec - pok. 205)  tel. 75 645 65 42, 75 645 65 44 .

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 1. Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec. Odwołanie składa się w terminie 14-stu dni od daty doręczenia decyzji w BOI (Ratusz, wieżowiec) lub za pośrednictwem poczty. Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania, co spowoduje że decyzja stanie się ostateczna i prawomocna. (patrz karta KU-SO 05).
 2. Stronom służy prawo do wniesienia skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia.
 3. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich w godzinach   pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek w godz. 13 -16.

VI. UWAGI:

 1. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się na pobyt stały lub czasowy (dłuższy niż 3 miesiące) najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
 2. Obywatel polski dokonuje zameldowania na pobyt stały lub czasowy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, na formularzu opatrzonym własnoręcznym podpisem, w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dowód osobisty, paszport.
 3. Obowiązku meldunkowego można dopełnić w postaci elektronicznej, na formularzu opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ. Do formularza należy dołączyć dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.
 4. Obywatel polski może dokonać zameldowania na pobyt stały lub czasowy przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 5. Zameldowania przy użyciu usługi może dokonać obywatel polski, który jest właścicielem nieruchomości lub dysponuje innym tytułem prawnym do lokalu, w którym dokonuje zameldowania, ujawnionym w księdze wieczystej, po podaniu numeru księgi wieczystej. Organem rejestrującym dane jest w tym przypadku minister właściwy do spraw informatyzacji.
 6. Jedno z rodziców może dokonać zameldowania dziecka pozostającego pod jego władzą rodzicielska przy użyciu usługi elektronicznej  udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, jeżeli w rejestrze PESEL przy danych dziecka zamieszczono numer PESEL tego z rodziców, który dokonuje zameldowania.           W tym przypadku wymagane jest złożenie oświadczenia o pozostawaniu dziecka pod władzą rodzicielska rodzica. Oświadczenie to składa się pod odpowiedzialnością karną za złożenie fałszywego oświadczenia. W oświadczenie należy zamieści klauzulę o treści : „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
 7.  Potwierdzenie prawa własności nieruchomości lub innego tytułu prawnego do lokalu, następuje automatycznie na podstawie danych zgromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 251 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, po pozytywnej weryfikacji danych w zakresie imienia, nazwiska i numeru PESEL osoby, która jest właścicielem nieruchomości lub dysponuje innym tytułem prawnym do lokalu, a także danych dotyczących adresu nieruchomości i numeru księgi wieczystej z danymi zgromadzonymi w tym systemie.
 8. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 9. Formularz zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego umożliwia wyrażenie zgody, przez osobę składającą wniosek w swoim imieniu, na przekazanie wybranych danych osobowych do rejestru danych kontaktowych. Przekazanie danych nie jest obowiązkowe. Mogą one umożliwić innym podmiotom (np. urzędom) szybki kontakt        z osobą celem sprawnego załatwienia sprawy i poinformowania o działaniach jakie te podmioty podejmują. Zgodę można wycofać w każdej chwili.
 10. Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego. Zameldowanie pod nowym adresem w Bolesławcu jest równoczesne z wymeldowaniem z dotychczasowego adresu (tzw. przemeldowanie). Równocześnie z zameldowaniem  w Bolesławcu można się wymeldować z pobytu stałego     w innej miejscowości i pobytu czasowego w Bolesławcu oraz równocześnie z zameldowaniem na pobyt czasowy  w Bolesławcu można się wymeldować z pobytu stałego z Bolesławca.
 11. Zameldowania dzieci obywateli polskich zamieszkałych na terytorium RP, urodzonych na terytorium RP, dokonuje kierownik USC sporządzający akt urodzenia, w miejscu stałego albo czasowego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa.
 12. W przypadku dzieci urodzonych za granicą – po dokonaniu transkrypcji aktu urodzenia – rodzice dokonują zameldowania na podstawie formularza zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego.
 13. Zasady te nie dotyczą żołnierzy w czynnej służbie wojskowej.
 14. Wielojęzyczny formularz standardowy wydaje się razem z zaświadczeniem o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy lub po jego wydaniu. Wniosek o jego  wydanie składa się w postaci odpowiedniej do postaci złożonego wniosku o wydanie zaświadczenia. Formularz wydaje się osobie uprawnionej do otrzymania zaświadczenia, do  którego ma być dołączony formularz. Wielojęzyczny formularz standardowy ważny jest wyłącznie z oryginałem zaświadczenia, do którego został wydany i samodzielnie nie przedstawia żadnej wartości prawnej.
 15. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności,

 2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego,

 3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

 4. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

 5. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,

 6. ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych,
 7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1191 w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1024/2012,

 8. ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej,

 9. rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie rejestru danych kontaktowych z dnia 19 grudnia 2019 r.

 

Wytworzył:
Małgorzata Słonecka
(2023-10-17)
Udostępnił:
Soja Mariola
(2017-07-21 08:44:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Rymut Agnieszka
(2023-10-27 08:58:36)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki