KU-SO 02 Realizacja obowiązku meldunkowego przez cudzoziemca - zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

Urząd Miasta Bolesławiec

Wydział Spraw Obywatelskich

KU-SO 02 Wersja z dnia 17.10.2023 r.

Realizacja obowiązku meldunkowego przez cudzoziemca - zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w siedzibie urzędu

WYMAGANE DOKUMENTY:    

 • Wypełniony i podpisany formularz (może być wydruk z rejestru PESEL)  Zgłoszenie pobytu stałego” lub „Zgłoszenie pobytu czasowego”  (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka) - zawierający potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia oraz dobrowolnie zaznaczonej zgody na przekazanie do rejestru danych kontaktowych imienia, nazwiska, numeru PESEL oraz numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej,
 • Podpisana klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych,
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, którym może być: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu - do wglądu (w oryginale),
 • W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
      -      pisemne pełnomocnictwo do zameldowania,
      -      dowód osobisty pełnomocnika lub paszport (do wglądu),
 1. cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, obywatel Konfederacji Szwajcarskiej – przedstawia do wglądu ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo,
 2. cudzoziemiec, będący członkiem rodziny w/w nie będący  obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, obywatel Konfederacji Szwajcarskiej - przedstawia do wglądu ważny dokument podróży oraz ważną kartę  stałego pobytu członka rodziny obywatela UE albo ważną kartę  pobytu członka rodziny obywatela UE, a gdy brak takiej możliwości – przedstawia inny dokument potwierdzający, że jest członkiem rodziny obywatela UE,
 3. cudzoziemiec będący obywatelem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b Umowy o Wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE  29 z 31.01.2020, str. 7), dokonując zameldowania na pobyt stały lub czasowy, przedstawia ważne zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu albo ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu, a członek jego rodziny, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. e i f tej umowy, przedstawia ważną kartę pobytową lub ważną kartę stałego pobytu.
 • Cudzoziemiec (nie wymieniony wyżej): 
 1. przy zameldowaniu na pobyt stały – przedstawia do wglądu  – kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej albo nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej; dokument "zgoda na pobyt tolerowany" albo zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskie, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany
 2. przy zameldowaniu na pobyt czasowy – przedstawia do wglądu (w zależności od okoliczności) – wizę,  a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium RP na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2  lub  art. 206 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.  o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE - dokument podróży, tymczasowe  zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.

 

  Druki  można otrzymać :

 •  w Biurze Obsługi Interesanta - Rynek - Ratusz (tel. 75 645 64 01)
 •  w Wydziale Spraw Obywatelskich (wieżowiec – II piętro pok. 205)
 •  na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

II.   OPŁATY

- za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł,

- za wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt czasowy - 17 zł

  (z wyjątkiem zwolnień wynikających z ustawy o opłacie skarbowej),

- opłata za wydanie wielojęzycznego formularza standardowego - 17 zł

Opłatę należy wpłacić na konto 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230 lub dokonać płatności kartą na miejscu (bez opłat i prowizji).    

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.   

 

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Niezwłocznie  – przyjęcie zgłoszenia. Zaświadczenie wydaje się:

- z urzędu przy zameldowaniu na pobyt stały,

- na wniosek przy zameldowaniu na pobyt czasowy.

 1. W przypadku wystąpienia wątpliwości co do charakteru pobytu (stały czy czasowy) lub gdy zgłoszone dane budzą wątpliwości – organ rozstrzyga w drodze decyzji w ciągu miesiąca, a gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. Termin ten może zostać przedłużony, o czym zawiadamia się strony  i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy. Decyzja zostanie doręczona w wydziale lub przesłana przesyłką poleconą za pośrednictwem poczty.
 2. Na przewlekłe prowadzenie postępowania lub bezczynność organu służy stronie ponaglenie. Ponaglenie wraz z uzasadnieniem wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta  Miasta Bolesławiec.

 

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Spraw Obywatelskich,  (wieżowiec II piętro pok. 205) tel. 75 645 65 42, 75 645 65 44

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 1. Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec. Odwołanie składa się w terminie 14-stu dni od daty doręczenia decyzji w BOI (Ratusz) lub za pośrednictwem poczty. Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania (oświadczenie), co spowoduje że decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.
 2. Stronom służy prawo do wniesienia skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania lub bezczynność organu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia.
 3. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich w godzinach  pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek w godz. 13 -16.

VI. UWAGI:

 1. Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy.
 2. Cudzoziemiec będący  obywatelem  państwa  członkowskiego  Unii Europejskiej,  obywatelem  państwa członkowskiego  Europejskiego  Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem  Konfederacji  Szwajcarskiej,  przebywający  na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
 3. Członek rodziny  cudzoziemca,  o którym  mowa  w ust.1,  niebędący obywatelem państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej,  obywatelem  państwa członkowskiego Europejskiego  Porozumienia  o  Wolnym  Handlu  (EFTA) –strony umowy o Europejskim   Obszarze   Gospodarczym   lub   obywatelem   Konfederacji Szwajcarskiej,  jest  obowiązany  zameldować  się  w miejscu  pobytu  stałego  lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
 4. Cudzoziemcy są  zwolnieni  z obowiązku  meldunkowego,  jeżeli  okres  ich pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 30 dni.
 5. Cudzoziemiec nie wymieniony w pkt. 2, 3 jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Deklarowany okres pobytu czasowego nie może przekroczyć okresu, w którym cudzoziemiec ten może legalnie przebywać na terytorium RP, zgodnie z dokumentem potwierdzającym jego prawo pobytu.
 6. Zgłoszenia należy dokonać osobiście lub przez pełnomocnika w organie gminy właściwym na położenie nieruchomości, w której osoba zamieszkuje.
 7. Obowiązku meldunkowego można dopełnić w postaci elektronicznej, na formularzu opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ. Do formularza należy dołączyć dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.

 8. Osoba dopełniająca obowiązku zameldowania na pobyt stały lub czasowy otrzymuje z urzędu powiadomienie o nadaniu numeru PESEL (jeżeli cudzoziemiec go nie posiadał).
 9. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 10. Formularz zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego umożliwia wyrażenie zgody, przez osobę składającą wniosek w swoim imieniu, na przekazanie wybranych danych osobowych do rejestru danych kontaktowych. Przekazanie danych nie jest obowiązkowe. Mogą one umożliwić innym podmiotom (np. urzędom) szybki kontakt z osobą celem sprawnego załatwienia sprawy i poinformowania o działaniach jakie te podmioty podejmują. Zgodę można wycofać w każdej chwili.
 11. Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego. Zameldowanie pod nowym adresem w Bolesławcu jest równoczesne z wymeldowaniem z dotychczasowego adresu (tzw. przemeldowanie). Równocześnie z zameldowaniem w Bolesławcu można się wymeldować z pobytu stałego w innej miejscowości i pobytu czasowego w Bolesławcu oraz równocześnie z zameldowaniem na pobyt czasowy w Bolesławcu można się wymeldować z pobytu stałego z Bolesławca.
 12. Cudzoziemiec niebędący obywatelem lub członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, który nie dopełnia ciążącego na nim obowiązku meldunkowego, podlega karze grzywny.
 13. Zgodnie  z art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach, pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna (nie stosuje się w razie zawieszenia postępowania). Na potwierdzenie faktu, że termin o złożenie  wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy został zachowany i  nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, wojewoda umieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku  o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (art. 108 ust.1 pkt 1).
 14. Zgodnie  z art. 206 ust 2 ustawy o cudzoziemcach, pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczy-pospolitej Polskiej uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja           w sprawie udzielenia mu zezwolenia na pobyt stały stanie się ostateczna (przepisu tego nie  stosuje  się  w razie  zawieszenia  postępowania w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały na wniosek strony.  Na potwierdzenie faktu, że termin o złożenie  wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały został zachowany i  nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie wojewoda umieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały (art. 206 ust.1 pkt 1).
 15. Wielojęzyczny formularz standardowy wydaje się razem z zaświadczeniem  o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy lub po jego wydaniu. Wniosek o jego  wydanie składa się w postaci odpowiedniej do postaci złożonego wniosku o wydanie zaświadczenia. Formularz wydaje się osobie uprawnionej do otrzymania zaświadczenia, do  którego ma być dołączony formularz. Wielojęzyczny formularz standardowy ważny jest wyłącznie  z oryginałem zaświadczenia, do którego został wydany i samodzielnie nie przedstawia żadnej wartości prawnej.

 

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności,

 2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego,

 3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

 4. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

 5. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,

 6. ustawa z dnia 18 listopad 2020 r. o doręczeniach elektronicznych,

 7. ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,

 8. rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dni 19 grudnia 2019 r. w sprawie rejestru danych kontaktowych,

 9. Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r.o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli Państw Członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin.

 

 

 

 

Wytworzył:
Małgorzata Słonecka
(2023-10-17)
Udostępnił:
Soja Mariola
(2017-07-21 13:29:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Rymut Agnieszka
(2023-10-27 09:04:58)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki