KU-SO 03 Realizacja obowiązku meldunkowego - wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

Urząd Miasta Bolesławiec

Wydział Spraw Obywatelskich

KU-SO 03

Wersja z dnia 17.10.2023 r.

Realizacja obowiązku meldunkowego - wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego w siedzibie urzędu

Uwaga: osoby, które posiadają profil zaufany, kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego albo certyfikat podpisu osobistego umieszczony w e-dowodzie mogą wymeldować się bez udziału urzędnika na stronie www.obywatel.gov.pl    Profil zaufany można założyć za pośrednictwem strony www.obywatel.gov.pl lub bankowości elektronicznej.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:    

Formularz wypełnia osoba dokonująca zgłoszenia lub pracownik urzędu na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL oraz podanych przez osobę zgłaszającą. Potwierdzenia wiarygodności danych zamieszonych na formularzu dokonuje własnoręcznym czytelnym podpisem osoba zgłaszająca,

 • Podpisana klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych,
 • W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
 1. pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania (wraz  z dowodem opłaty- jeżeli jest obowiązkowa),
 2. dowód, paszport lub aplikacja mObywatel
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wymeldowanie  z pobytu czasowego/ stałego – jeżeli wystąpi o nie strona,
 • Do wglądu: dowód osobisty pełnomocnika, paszport lub aplikacja mObywatel

   Druki  można otrzymać :

 •  w Biurze Obsługi Interesanta - Rynek - Ratusz (tel. 75 645 64 01)
 •  w Wydziale Spraw  Obywatelskich (wieżowiec – II piętro pok. 205)
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

II.   OPŁATY

- za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł,

- za wydanie zaświadczenia - 17 zł  (z wyjątkiem zwolnień wynikających z ustawy o opłacie skarbowej)

Opłatę należy wpłacić na konto 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230 lub dokonać płatności kartą na miejscu (bez opłat i prowizji).    

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.   

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Niezwłocznie – przyjęcie zgłoszenia. Zaświadczenie wydaje się  na wniosek .

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Spraw Obywatelskich, pok. 205 (wieżowiec - II piętro), tel. 75 645 65 42, 75 645 65 44

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 

Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich w godzinach pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek  w godz. 13 -16.

VI. UWAGI:

 1. Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego albo miejsce pobytu  czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się.
 2. Obywatel polski może się wymeldować z miejsca pobytu stałego/czasowego dokonując za-meldowania w nowym miejscu pobytu.
 3. Obywatel polski może dokonać wymeldowania przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Organem rejestrującym dane będzie w tym przypadku minister właściwy do spraw informatyzacji.

 4. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej na formularzu opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej na formularzu opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, pod warunkiem otrzymania dowodu o którym mowa w art 41 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.
 5. Wymeldowania z pobytu stałego/czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego  się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
 6. Za osobę nie posiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun  prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę  w miejscu ich wspólnego pobytu.
 7. Jedno z rodziców może dokonać wymeldowania dziecka pozostającego pod jego władzą rodzicielska przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, jeżeli w rejestrze PESEL przy danych dziecka zamieszczono numer PESEL tego z rodziców, który dokonuje wymeldowania. W tym przypadku wymagane jest złożenie oświadczenia o pozostawaniu dziecka pod władzą rodzicielska rodzica. Oświadczenie to składa się pod odpowiedzialnością karną za złożenie fałszywego oświadczenia. W oświadczenie należy zamieści klauzulę o treści : „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 8. Formularz zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego umożliwia wyrażenie zgody, przez osobę składającą wniosek w swoim imieniu, na przekazanie wybranych danych osobowych do rejestru danych kontaktowych. Przekazanie danych nie jest obowiązkowe. Mogą one umożliwić innym podmiotom (np. urzędom) szybki kontakt z osobą celem sprawnego załatwienia sprawy i poinformowania o działaniach jakie te podmioty podejmują. Zgodę można wycofać w każdej chwili.
 9. Zgłoszenie zgonu dokonane w urzędzie stanu cywilnego, zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego.
 10. Zasady te nie dotyczą żołnierzy w czynnej służbie wojskowej.

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności,

 2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego,

 3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

 4. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

 5. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,

 6. ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych,
 7. rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie rejestru danych kontaktowych.

 

 

 

Wytworzył:
Małgorzata Słonecka
(2023-10-17)
Udostępnił:
Soja Mariola
(2017-07-31 11:34:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Rymut Agnieszka
(2023-10-27 11:40:57)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki