☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Środa 04.10.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-SO 31 Wpisanie zagranicznego aktu do rejestru stanu cywilnego

Urząd Miasta Bolesławiec

Wydział Spraw Obywatelskich

KU-SO 31 Wersja z dnia 25.07.2022 r.

Wpisanie zagranicznego aktu  do rejestru stanu cywilnego

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Przed złożeniem wniosku wskazana jest konsultacja w celu ustalenia niezbędnych załączników.

Do wglądu:

 • ważny dowód osobisty wnioskodawcy (pełnomocnika) lub inny dokument stwierdzający tożsamość

   Druk podania można otrzymać w:

 •  Biurze Obsługi Interesanta - Rynek-Ratusz tel. 75 645 65 25
 •  Wydziale Spraw Obywatelskich, Referat Urząd Stanu Cywilnego (wieżowiec - II piętro, pok. 212, 213 lub 214)
 •  na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.pl

II. OPŁATY

 Opłata skarbowa:

- za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego sporządzonego na podstawie transkrypcji -  50 zł

- za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa ( jeżeli podlega tej opłacie)  -  17 zł

  Opłatę należy wpłacić na konto  98 10202137 0000 9002 0046 4230

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Sprawa załatwiana jest niezwłocznie w formie czynności materialno – technicznej, poprzez wydanie  odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego. Odmowa dokonania czynności następuje w drodze decyzji, która zostanie doręczona w wydziale lub przesłana przesyłką poleconą za pośrednictwem poczty. Załatwienie sprawy nastąpi nie później niż w ciągu miesiąca, a gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana nie później niż w ciągu 2 miesięcy. Termin ten może zostać przedłużony,  o czym zawiadamia się strony i wyznacza nowy  termin załatwienia sprawy.

Na przewlekłe prowadzenie postępowania lub bezczynność organu służy stronie ponaglenie. Ponaglenie wraz z uzasadnieniem wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta  Miasta Bolesławiec.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Referat Urząd Stanu Cywilnego w Wydziale Spraw Obywatelskich (biurowiec) II piętro:

-  pok. 213 tel. 75 645 65 31 - rejestracja aktu urodzenia;

-  pok. 212 tel. 75 645 65 30 – rejestracja aktu małżeństwa,

-  pok. 214 tel. 75 645 65 41 – rejestracja aktu zgonu.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 1. Od decyzji odmawiającej dokonania czynności przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec. Odwołanie składa się w terminie 14-stu dni od daty doręczenia decyzji w BOI (Ratusz, wieżowiec) lub za pośrednictwem poczty. Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania (oświadczenie), co powoduje  że decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
 2. Stronom służy prawo do wniesienia skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia.
 3. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich,  w godzinach pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta w poniedziałki w godz.13.00-16.00.

VI. UWAGI:

1. Wniosek  o dokonanie przeniesienia zagranicznego aktu stanu cywilnego w drodze transkrypcji można złożyć do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

2. Wniosek może złożyć osoba, której dotyczy zdarzenie podlegające transkrypcji, lub inna osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji lub interes faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon. Osoby przebywające za granicą, wniosek składają za pośrednictwem polskiego konsula.

3. Jeżeli zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający zawarcie małżeństwa nie zawiera zapisu o oświadczeniu małżonków w sprawie swojego nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa, małżonkowie mogą złożyć takie oświadczenie w składanym wniosku o transkrypcję albo w każdym czasie złożyć je do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, który dokonał transkrypcji. W tym samym trybie małżonkowie mogą złożyć oświadczenie w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.

4. Dokonując transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, który dotyczy obywateli polskich posługujących się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w RP, kierownik USC dostosowuje, na wniosek osoby, której akt dotyczy, w formie czynności materialno – technicznej, pisownię danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej.

5. Kierownik USC odmawia dokonania transkrypcji, jeżeli:

- dokument w państwie wystawienia nie jest uznawany za dokument stanu cywilnego lub nie ma mocy dokumentu urzędowego, lub nie został wydany przez właściwy organ, lub budzi wątpliwości co do jego autentyczności, lub potwierdza zdarzenie inne niż urodzenie, małżeństwo lub zgon,

- zagraniczny dokument powstał w wyniku transkrypcji w państwie innym niż państwo zdarzenia,

- transkrypcja byłaby sprzeczna z podstawowymi zasadami porządku prawnego RP.

6. Dokumenty złożone w celu dokonania transkrypcji nie podlegają zwrotowi. Na wniosek osoby, która przedkłada zagraniczny dokument stanu cywilnego, można wydać ten dokument, jeżeli wnioskodawca nie ma możliwości ponownego uzyskania tego dokumentu.

Podstawa prawna:

 1.  ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz. U. 2021 r. poz.709  ze zm.)
 2. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1359 ze zm.)
 3.  ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 1923 ze zm.)
 4. art. 104  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.).

 

 

 

Wytworzył:
Małgorzata Słonecka
(2022-07-25)
Udostępnił:
Soja Mariola
(2017-07-31 16:07:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Soja Mariola
(2022-07-27 11:35:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 121960