☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Niedziela 27.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-SO 32 Rejestracja zdarzenia stanu cywilnego, które nastąpiło za granicą

KU-SO 32 Rejestracja zdarzenia stanu cywilnego, które nastąpiło za granicą

KU- SO 32 Wersja z dnia 25.07.2022 r.

Wydział Spraw Obywatelskich

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Przed złożeniem wniosku wskazana jest konsultacja w celu ustalenia niezbędnych załączników.

Do wglądu:

  • ważny dowód osobisty wnioskodawcy (pełnomocnika) lub inny dokument stwierdzający tożsamość

Druk podania można otrzymać w:

  • Biurze Obsługi Interesanta - Rynek-Ratusz,  tel. 75 645 65 25
  • Wydziale Spraw Obywatelskich – Referat  Urząd Stanu Cywilnego (wieżowiec – II piętro, pok. 212, 213 lub 214)
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

II. OPŁATY

Opłata skarbowa:

- za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego  -  39 zł                                                                                   

- za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeżeli podlega tej opłacie)  -  17 zł

Opłatę należy wpłacić na konto  98 10202137 0000 9002 0046 4230

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Sprawa załatwiana jest niezwłocznie w formie czynności materialno – technicznej, poprzez wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego. Odmowa dokonania czynności następuje w drodze decyzji, która zostanie doręczona w wydziale lub przesłana przesyłką poleconą za pośrednictwem poczty. Załatwienie sprawy nastąpi nie później niż w ciągu miesiąca, a gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana nie później niż w ciągu 2 miesięcy. Termin ten może zostać przedłużony, o czym zawiadamia się strony i wyznacza nowy  termin załatwienia sprawy.

2. Na przewlekłe prowadzenie postępowania lub bezczynność organu służy stronie ponaglenie. Ponaglenie wraz z uzasadnieniem wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta  Miasta Bolesławiec.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Referat Urząd Stanu Cywilnego w Wydziale Spraw Obywatelskich (biurowiec) II piętro:

-  pok. 213 tel. 75 645 65 31 - rejestracja aktu urodzenia;

-  pok. 212 tel. 75 645 65 30 – rejestracja aktu małżeństwa,

-  pok. 214 tel. 75 645 65 41 – rejestracja aktu zgonu.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

  1. Od decyzji odmawiającej dokonania czynności przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec. Odwołanie składa się w terminie 14-stu dni od daty doręczenia decyzji w BOI (Ratusz, wieżowiec) lub za pośrednictwem poczty. Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania (oświadczenie), co powoduje że decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
  2. Stronom służy prawo do wniesienia skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia.
  3. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, w godzinach pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta w poniedziałki w godz.13.00-16.00

VI. UWAGI:

1. W rejestrze stanu cywilnego można dokonać w formie czynności materialno – technicznej, na wniosek lub z urzędu, rejestracji urodzenia albo zgonu, które nastąpiły poza granicami RP i nie zostały tam zarejestrowane, oraz rejestracji urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu, które nastąpiły poza granicami RP, jeżeli w państwie urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego.

2. Wniosek o rejestrację zdarzenia do wybranego kierownika USC może złożyć osoba, której zdarzenie dotyczy, lub jej przedstawiciel ustawowy, inna osoba, która wykaże interes prawny w rejestracji zdarzenia lub interes faktyczny w rejestracji zgonu.

3. Jeżeli urodzenie i zgon dotyczą obywatela polskiego, pisemny wniosek o rejestrację zdarzenia można złożyć do konsula.

4.  Do wniosku o rejestrację zdarzenia dołącza się wydany przez właściwy podmiot zagraniczny dokument potwierdzający to zdarzenie, który jest podstawą sporządzenia aktu stanu cywilnego przez kierownika USC.

5. Dokonując rejestracji zdarzeń, które dotyczą obywateli polskich posługujących się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w RP, kierownik USC dostosowuje, na wniosek osoby, której akt dotyczy, w formie czynności materialno – technicznej, pisownię danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony z wnioskiem o dokonanie rejestracji.

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U.z 2021 r. poz.709 ze zm.)

2) ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. z 2020 r. poz. 1359 ze zm.)

3) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.)

4) art. 104  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U.  z 2021 r. poz. 735 ze zm.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Małgorzata Słonecka
(2022-07-25)
Udostępnił:
Soja Mariola
(2017-08-01 09:29:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Soja Mariola
(2022-07-27 11:35:41)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522