☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Poniedziałek 05.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-SO 33 Odtworzenie aktu stanu cywilnego sporządzonego w kraju

KU-SO 33 Odtworzenie aktu stanu cywilnego sporządzonego  w kraju

KU-SO 33 Wersja z dnia  25.07.2022 r.

Wydział Spraw Obywatelskich

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Przed złożeniem wniosku wskazana jest konsultacja w celu ustalenia niezbędnych załączników.

Druk podania można otrzymać w:

  • Biurze Obsługi Interesanta - Rynek-Ratusz,  tel. 75 645 65 25
  • Wydziale Spraw Obywatelskich, Referat Urząd Stanu Cywilnego (wieżowiec – II piętro, pok. 212, 213 lub 214)
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

II. OPŁATY

Opłata skarbowa:

- za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego - 39 zł

- za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeżeli podlega tej opłacie) - 17 zł

Opłatę należy wpłacić na konto  98 10202137 0000 9002 0046 4230

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

  1. Sprawa załatwiana jest niezwłocznie w formie czynności materialno – technicznej, poprzez wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego. Odmowa dokonania czynności następuje w drodze decyzji, która zostanie doręczona w wydziale lub przesłana przesyłką poleconą za pośrednictwem poczty. Załatwienie sprawy nastąpi nie później niż w ciągu miesiąca, a gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana nie później niż w ciągu 2 miesięcy. Termin ten może zostać przedłużony, o czym zawiadamia się strony i wyznacza nowy  termin załatwienia sprawy.
  2. Na przewlekłe prowadzenie postępowania lub bezczynność organu służy stronie ponaglenie. Ponaglenie wraz z uzasadnieniem wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta  Miasta Bolesławiec.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Referat Urząd Stanu Cywilnego w Wydziale Spraw Obywatelskich (biurowiec) II piętro:

  • pok. 213 tel. 75 645 65 31 - rejestracja aktu urodzenia,
  •  pok. 212 tel. 75 645 65 30 – rejestracja aktu małżeństwa,
  • pok. 214 tel. 75 645 65 41 – rejestracja aktu zgonu.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

1. Od decyzji odmawiającej dokonania czynności przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec. Odwołanie składa się w terminie 14-stu dni od daty doręczenia decyzji w BOI (Ratusz, wieżowiec) lub za pośrednictwem poczty. Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania (oświadczenie), co powoduje że decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

2. Stronom służy prawo do wniesienia skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia.

3. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, w godzinach pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta w poniedziałki w godz.13.00-16.00.

VI. UWAGI:

1. Wniosek składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego, a odtworzenia dokonuje kierownik USC, który sporządził akt stanu cywilnego lub jest właściwy do przechowywania księgi, w której akt był sporządzony.

2. Odtworzenia dokonuje się na wniosek osoby, której akt dotyczy, osoby, która posiada w tym interes prawny, a w przypadku odtworzenia aktu zgonu również osoby, która wykaże interes faktyczny.

3. Treść aktu stanu cywilnego wraz ze wzmiankami dodatkowymi odtwarza się w razie zaginięcia lub zniszczenia całości lub części księgi stanu cywilnego.

4. Podstawę odtworzenia treści aktu stanu cywilnego są odpisy zaginionego aktu, inne dokumenty przedstawione przez wnioskodawcę, potwierdzające sporządzenie aktu oraz dane, które były w nim zawarte.

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj.j. z 2021 r. poz. 709 ze zm.)

2) ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. z 2020 r. poz. 1359 ze zm.)

3) art. 104  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  ( t.j. Dz. U.  z 2021 r. poz. 735 ze zm.),

4) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Małgorzata Słonecka
(2022-07-25)
Udostępnił:
Soja Mariola
(2017-08-01 09:52:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Soja Mariola
(2022-07-27 11:36:17)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522