☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Piątek 22.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-SO 34 Odtworzenie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

KU-SO 34 Odtworzenie aktu stanu cywilnego sporządzonego  za granicą

KU-SO 34 Wersja z dnia 25.07.2022 r

Wydział Spraw Obywatelskich

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Przed złożeniem wniosku wskazana jest konsultacja w celu ustalenia niezbędnych załączników.

Druk podania można otrzymać w:

 • Biurze Obsługi Interesanta - Rynek-Ratusz,  tel. 75 645 65 25
 • Wydziale Spraw Obywatelskich, Referat Urząd Stanu Cywilnego (wieżowiec – II piętro, pok. 212,213 lub 214)
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

II. OPŁATY

Opłata skarbowa:

 • za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego - 39 zł
 • za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeżeli podlega tej opłacie)  - 17 zł

Opłatę należy wpłacić na konto  98 10202137 0000 9002 0046 4230

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Sprawa załatwiana jest niezwłocznie w formie czynności materialno – technicznej, poprzez wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego. Odmowa dokonania czynności następuje w drodze decyzji, która zostanie doręczona w wydziale lub przesłana przesyłką poleconą za pośrednictwem poczty. Załatwienie sprawy nastąpi nie później niż w ciągu miesiąca, a gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana nie później niż w ciągu 2 miesięcy. Termin ten może zostać przedłużony, o czym zawiadamia się strony i wyznacza nowy  termin załatwienia sprawy.
 2. Na przewlekłe prowadzenie postępowania lub bezczynność organu służy stronie ponaglenie. Ponaglenie wraz z uzasadnieniem wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta  Miasta Bolesławiec.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Referat Urząd Stanu Cywilnego w Wydziale Spraw Obywatelskich (biurowiec) II piętro:

 • pok. 213 tel. 75 645 65 31 - rejestracja aktu urodzenia,
 • pok. 212 tel. 75 645 65 30 – rejestracja aktu małżeństwa,
 • pok. 214 tel. 75 645 65 41 – rejestracja aktu zgonu.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 1. Od decyzji odmawiającej dokonania czynności przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec. Odwołanie składa się w terminie 14-stu dni od daty doręczenia decyzji w BOI (Ratusz, wieżowiec) lub za pośrednictwem poczty. Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania (oświadczenie), co powoduje że decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
 2. Stronom służy prawo do wniesienia skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia.
 3. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, w godzinach pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta w poniedziałki w godz.13.00-16.00.

VI. UWAGI:

 1. Treść zagranicznego dokumentu stanu cywilnego odtwarza się, jeżeli według prawa miejsca sporządzenia dokumentu stanowi on akt stanu cywilnego, a uzyskanie jego odpisu nie jest możliwe lub wiąże się z poważnymi trudnościami.
 2. Wniosek o odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego może złożyć do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego osoba, której dokument potwierdzający zdarzenie dotyczy, lub inna osoba ze względu na interes prawny, lub osoba, która wykaże interes faktyczny w odtworzeniu dokumentu potwierdzającego zgon.
 3. Dokonując odtworzenia treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, który dotyczy obywateli polskich posługujących się również aktami stanu cywilnego sporządzonym w Polsce, kierownik USC dostosowuje, na wniosek osoby, której on dotyczy, pisownię do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony z wnioskiem o dokonanie odtworzenia.
 4. Jeżeli jest odtwarzana treść zagranicznego dokumentu stanu cywilnego potwierdzającego zawarcie małżeństwa, a jest brak oświadczenia małżonków w sprawie nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa, oświadczenia takie małżonkowie mogą złożyć w składanym wniosku o odtworzenie albo w każdym czasie do protokołu przed kierownikiem USC, który dokonał odtworzenia. W takim samym trybie małżonkowie mogą złożyć oświadczenie w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.
 5. Dokumenty złożone w celu dokonania odtworzenia aktu stanu cywilnego nie podlegają zwrotowi. Na wniosek osoby, która przedkłada zagraniczny dokument stanu cywilnego, można wydać ten dokument, jeżeli wnioskodawca nie ma możliwości ponownego uzyskania tego dokumentu.
 6. Osoby przebywające poza granicami RP, wniosek o odtworzenie składają za pośrednictwem polskiego konsula.

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz. U. 2021 poz.709  ze zm.)

2) ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1359 ze zm.)

3) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 1923 ze zm.)

    4) art. 104  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2021 r. poz. 735 ze zm.).

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Małgorzata Słonecka
(2022-07-25)
Udostępnił:
Soja Mariola
(2017-08-01 10:07:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Soja Mariola
(2022-07-27 11:33:41)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 120913