☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Niedziela 27.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-SO 36 Zmiana imienia lub nazwiska

KU-SO 36

Zmiana imienia lub nazwiska

KU-SO 36 Wersja z dnia 25.07.2022 r.

Wydział Spraw Obywatelskich

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska osoby pełnoletniej lub Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska osoby małoletniej
 2. jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium RP, wraz z wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska wnioskodawca składa wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego,
 3. zgoda drugiego rodzica (wyrażona osobiście w USC lub w formie pisemnej z  podpisem notarialnie poświadczonym. Dzieci zamieszkałe poza granicami RP mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula RP)
 4. w razie braku zgody drugiego rodzica – prawomocne orzeczenie sądu, zastępującego jego zgodę (z wyjątkiem sytuacji gdy drugi rodzic nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych lub jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo nie żyje),w przypadku zmiany imienia lub nazwiska dziecka pozostającego  w rodzinie zastępczej, prawomocne orzeczenie sądu zezwalające na zmianę,
 5. zgoda dziecka, które ukończyło 13 rok życia (wyrażona osobiście w USC lub przed konsulem RP albo w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym)
 6. dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
 7. dowód osobisty do wglądu.

Przed złożeniem wniosku wskazana jest konsultacja w celu ustalenia niezbędnych załączników.

 Druk podania można otrzymać w:

 • Biurze Obsługi Interesanta - Rynek-Ratusz,  tel. 75 645 65 25
 • Wydziale Spraw Obywatelskich, Referat Urząd Stanu Cywilnego (wieżowiec  II piętro, pok. 213)
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

II. OPŁATY

Opłata skarbowa za decyzję o zmianie imienia i/lub nazwiska – 37 zł.

Opłatę należy wpłacić na konto  98 10202137 0000 9002 0046 4230

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Sprawa załatwiana jest przez wydanie decyzji administracyjnej o wyrażeniu zgody na zmianę imienia lub nazwiska, bądź odmowie i podlega natychmiastowemu wykonaniu. Decyzja zostanie doręczona w wydziale lub przesłana przesyłką poleconą za pośrednictwem poczty. Załatwienie sprawy nastąpi nie później niż w ciągu miesiąca, a gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana nie później niż w ciągu 2 miesięcy. Termin ten może zostać przedłużony, o czym zawiadamia się strony i wyznacza nowy  termin załatwienia sprawy.
 2. Na przewlekłe prowadzenie postępowania lub bezczynność organu służy stronie ponaglenie. Ponaglenie wraz z uzasadnieniem wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta  Miasta Bolesławiec.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Referat Urząd Stanu Cywilnego w Wydziale Spraw Obywatelskich – pok. Nr 213 (II piętro – wieżowiec) tel. 75 645 65 31

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 1. Od decyzji odmawiającej dokonania czynności przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec. Odwołanie składa się  w terminie 14-stu dni od daty doręczenia decyzji w BOI (Ratusz, wieżowiec) lub za pośrednictwem poczty. Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania (oświadczenie), co powoduje że decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
 2. Stronom służy prawo do wniesienia skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia.
 3. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, w godzinach pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta w poniedziałki w godz.13.00-16.00.

VI. UWAGI:

 1. Zmiana imienia oznacza zastąpienie wybranego imienia innym, zastąpienie dwóch imion jednym imieniem lub odwrotnie, dodanie drugiego imienia, zmianę pisowni imienia lub imion lub zmianę kolejności imion.
 2. Zmiana nazwiska oznacza zmianę na inne nazwisko, zmianę pisowni nazwiska lub zmianę nazwiska ze względu na formę właściwą dla rodzaju żeńskiego lub męskiego (zarówno noszonego aktualnie lub rodowego).
 3. Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany: 
 •   imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka,
 • na imię lub nazwisko używane,
 • na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione,
 • na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również posiada.

     Katalog powodów uzasadniających zmianę imienia lub nazwiska jest otwarty.

     Przepisy ustawy wskazują jedynie przykładowe sytuacje uzasadniające zmianę danych.

 1. Wniosek o zmianę nazwiska nie podlega uwzględnieniu, gdy wnioskodawca ubiega się  o zmianę nazwiska na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę, posiada członków rodziny o tym nazwisku.
 2. Osoby uprawnione do zmiany imienia i nazwiska:
 • obywatele polscy,
 • cudzoziemcy niemający obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli mają w RP miejsce zamieszkania,
 • cudzoziemcy, którzy uzyskali w RP status uchodźcy – wyłącznie w przypadkach, gdy występują szczególnie ważne powody związane z zagrożeniem ich prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego.
 1.  Wniosek składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Osoby zamieszkałe poza granicami  RP mogą złożyć za pośrednictwem konsula RP wniosek  o zmianę imienia lub nazwiska, wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, któremu wniosek ma zostać przekazany.
 2. Zmiana danych dziecka może nastąpić w dwóch trybach:
 • zmiana nazwiska dziecka może być konsekwencją zmiany nazwiska jego rodziców. Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci,  które zrodzą się z tego małżeństwa. Jeżeli zmiana nazwiska dotyczy tylko jednego z rodziców, rozciągnięcie jej na małoletnie dzieci wymaga zgody drugiego z rodziców, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnej lub jest pozbawiony władzy rodzicielskiej, albo nie żyje. Jeżeli w chwili zmiany nazwiska dziecko ukończyło 13 lat, do zmiany nazwiska dziecka jest potrzebne także wyrażenie zgody przez dziecko.
 • zmiana imienia lub nazwiska może dotyczyć wyłącznie dziecka na pisemny wniosek jednego z rodziców, pod warunkiem wyrażenia zgody przez drugiego z rodziców ( chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnej lub jest pozbawiony władzy rodzicielskiej, albo nie żyje). Jeżeli w chwili zmiany imienia lub nazwiska dziecko ukończyło 13 lat, do zmiany jest potrzebne także wyrażenie zgody przez dziecko.
 1. Nazwisko może składać się najwyżej z dwóch członów (nie dotyczy obywateli posiadających podwójne obywatelstwo).
 2.  Po zmianie imienia można mieć najwyżej dwa imiona.

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (t.j. z 2021 r. poz. 1988 ze zm.)

2) art. 104  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U.  z 2021 r. poz. 735 ze zm.),

3) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1923 ze zm.)

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Małgorzata Słonecka
(2022-07-25)
Udostępnił:
Soja Mariola
(2017-08-01 11:56:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Soja Mariola
(2022-07-27 11:27:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522