☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Niedziela 27.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-SO 38 Zgłoszenie urodzenia dziecka

KU-SO 38 Zgłoszenie urodzenia dziecka

KU-SO 38 Wersja z dnia 25.07.2022 r.

Wydział Spraw Obywatelskich

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. ”Karta urodzenia”  - dostarczona do urzędu przez szpital.
 2. Pełnomocnictwo udzielone na piśmie -  jeżeli zostało udzielone.
 3. Cudzoziemcy, którzy nie dokonali w Polsce transkrypcji swoich aktów stanu cywilnego: odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem na język polski lub osoby pozostające w związku małżeńskim – akt małżeństwa wraz z tłumaczeniem na język polski.

 4. Do wglądu: dokumenty tożsamości rodziców lub innych osób zgłaszających urodzenie.

II. OPŁATY

Za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenia pełnomocnictwa – 17 zł  (z wyjątkiem  zwolnień wynikających z ustawy o opłacie skarbowej). Opłatę należy wpłacić na konto nr  98 10202137 0000 9002 0046 4230

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Sporządzenie aktu urodzenia następuje od ręki.
 2. W następnym dniu roboczym, w przypadku zgłoszenia elektronicznego.
 3. Odmowa sporządzenia aktu urodzenia następuje w drodze decyzji, która zostanie doręczona w wydziale lub przesłana przesyłką poleconą za pośrednictwem poczty. Wydanie decyzji nastąpi nie później niż w ciągu miesiąca, a gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana nie później niż w ciągu 2 miesięcy. Termin ten może zostać przedłużony, o czym zawiadamia się strony i wyznacza nowy  termin załatwienia sprawy. Na przewlekłe prowadzenie postępowania lub bezczynność organu służy stronie ponaglenie. Ponaglenie wraz z uzasadnieniem wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta  Miasta Bolesławiec.
 4. Strona otrzymuje 1 odpis aktu urodzenia (zwolniony od opłaty skarbowej) oraz zaświadczenie o nadaniu numeru PESEL.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Referat Urząd Stanu Cywilnego w Wydziale Spraw Obywatelskich – pok. nr 213 (II piętro – wieżowiec) tel. 75 645 65 31

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 1. Od decyzji odmawiającej dokonania czynności przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec. Odwołanie składa się w terminie 14-stu dni od daty doręczenia decyzji w BOI (Ratusz, wieżowiec) lub za pośrednictwem poczty. Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania (oświadczenie), co powoduje  że decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
 2. Stronom służy prawo do wniesienia skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia.
 3. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, w godzinach pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta w poniedziałki w godz.13.00-16.00.

VI. UWAGI:

 1. Zgłoszenia urodzenia dziecka należy dokonać w ciągu 21 dni od dnia urodzenia. Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenie takiego zdarzenia powinno nastąpić w ciągu 3 dni; aktu zgonu wówczas nie sporządza się. Urodzenie dziecka rodzice mogą zgłosić w formie dokumentu elektronicznego na portalu obywatel.gov.pl.
 2. Do zgłoszenia urodzenia dziecka zobowiązani są w kolejności:
 • rodzice dziecka (jeżeli pochodzi ono z małżeństwa – jedno z nich)
 • matka dziecka, jeżeli ukończyła 16 lat,
 • przedstawiciel ustawowy matki dziecka lub opiekun, jeżeli nie ukończyła 16 lat,
 • pełnomocnik rodziców dziecka.
 1. Dziecku nie można nadać więcej niż dwa imiona, imienia ośmieszającego , w formie zdrobniałej oraz imienia nie pozwalającego odróżnić płci dziecka.
 2. USC w Bolesławcu jest właściwy do przyjęcia zgłoszenia urodzenia, które nastąpiło w mieście Bolesławiec i gminie wiejskiej Bolesławiec.

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. 2021 r. poz.709  ze zm.)

2) ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1359 ze zm.)

3) ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1191 ze zm.)

4) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 1923 ze zm.)

    5) art. 104  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 735 ze zm.).

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Małgorzata Słonecka
(2022-07-25)
Udostępnił:
Soja Mariola
(2017-08-01 13:10:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Soja Mariola
(2022-07-27 11:38:15)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522