☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Niedziela 27.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-SO 39 Oświadczenie o uznaniu ojcostwa

KU-SO 39 Oświadczenie o uznaniu ojcostwa

KU-SO 39 Wersja z dnia 17.09.2021 r

Wydział Spraw Obywatelskich

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Do wglądu dowody osobiste rodziców dziecka.

II. OPŁATY

Przyjęcie oświadczenia nie podlega opłacie skarbowej.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie, poprzez sporządzenie protokołu przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa.

 1. Uznanie ojcostwa może nastąpić przed sporządzeniem aktu urodzenia lub dotyczyć dziecka nieurodzonego, lecz poczętego. Na wniosek matki lub ojca dziecka, wydaje się pisemne zaświadczenie potwierdzającego uznanie ojcostwa.
 2. Jeżeli uznanie ojcostwa następuje przy sporządzaniu aktu urodzenia, w akcie takim wpisuje się nazwisko i inne dane ojca zgodnie z treścią oświadczenia.
 3. Jeżeli uznanie dziecka następuje po sporządzeniu aktu urodzenia, do aktu takiego wpisuje się wzmiankę dodatkową o uznaniu i zmianie nazwiska dziecka.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Referat Urząd Stanu Cywilnego w Wydziale Spraw Obywatelskich – pok. nr 213 (II piętro – wieżowiec) tel. 75 645 65 31

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

Od sposobu rozstrzygnięcia sprawy nie przysługuje odwołanie. W przypadku odmowy przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa, matka dziecka oraz mężczyzna, który twierdzi że jest ojcem dziecka, o przyczynach odmowy zostaną poinformowani przez Kierownika USC na piśmie oraz o możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich w godzinach pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek w godz. 13 -16.

VI. UWAGI:

 1. Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna od którego dziecko pochodzi oświadczy, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi to jednocześnie albo w ciągu 3 miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.
 2. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa.
 3. Można uznać ojcostwo dziecka: małoletniego oraz nienarodzonego, jeśli zostało poczęte.
 4. Uznanie ojcostwa dziecka może nastąpić w dowolnym urzędzie stanu cywilnego w kraju lub przed sądem opiekuńczym, a za granicą przed polskim konsulem.
 5. Osoba, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, ale ukończyła 16 lat, oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa, może złożyć tylko przed sądem opiekuńczym.
 6. Jeżeli w chwili uznania ojcostwa dziecko ukończyło 13 lat, niezbędne jest wyrażenie zgody przez dziecko na zmianę nazwiska, wynikającą z uznania ojcostwa.
 7. Uznanie ojcostwa może nastąpić, jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki (czyli po upływie  trzystu dni od zgonu męża matki bądź od daty uprawomocnienia się orzeczenia sądowego ustalającego rozwód, unieważnienie lub separację małżeństwa).

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2021 r.  poz. 709 ze zm.)
 2. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. z 2020 r. poz. 1359 ze zm.)
 3. ustawa  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),

 

 

 

Wytworzył:
Jerzy Zieliński
(2021-09-17)
Udostępnił:
Soja Mariola
(2017-08-01 13:36:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Soja Mariola
(2021-09-17 09:23:40)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522