☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Niedziela 27.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-SO 42 Wydanie zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej

KU-SO 42 Wydanie zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej

KU-SO 42 Wersja z dnia 25.07.2022 r.

Wydział Spraw Obywatelskich

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

I. Obywatel RP zamierzający zawrzeć małżeństwo jest obowiązany przedstawić:

 1. Dokumenty stwierdzające tożsamość (do wglądu),
 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej,

ponadto:

 1. Jeżeli małżeństwo zamierza zawrzeć kobieta niepełnoletnia, która ukończyła lat 16 – prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego zezwalające na wcześniejsze zawarcie małżeństwa.

II. Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo jest obowiązany:

 1. Przedstawić dokument stwierdzający tożsamość,
 2. Złożyć odpis aktu urodzenia wraz z jego tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego,
 3. Złożyć dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym może zawrzeć małżeństwo wraz z jego tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego,
 4. Złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
 5. Jeżeli otrzymanie dokumentu stwierdzającego, że zgodnie z prawem ojczystym można zawrzeć małżeństwo, napotyka na trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia tego dokumentu.

II. OPŁATY

Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł. Opłatę należy wpłacić na konto  98 10202137 0000 9002 0046 4230

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie zaświadczenia następuje niezwłocznie. Zaświadczenie ważne jest przez okres 6 miesięcy od daty jego wystawienia.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Referat Urząd Stanu Cywilnego w Wydziale Spraw Obywatelskich – pok. nr 212 (II piętro – wieżowiec) tel. 75 645 65 30

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 1. Jeżeli Kierownik USC odmawia wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma Kierownika USC może wystąpić z wnioskiem do Sądu Rejonowego  w Bolesławcu o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez Kierownika USC uzasadniają odmowę do dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże Kierownika USC.
 2. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich w godzinach pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek w godz. 13 -16.

VI. UWAGI:

 1. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydaje wybrany przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo - Kierownik USC.
 2. Po zawarciu małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkiem w prawie polskim, duchowny jest zobowiązany w ciągu 5 dni roboczych od daty  ślubu przesłać do tut. USC zaświadczenie na podstawie którego, Kierownik USC sporządzana niezwłocznie akt małżeństwa (nie później niż w następnym dniu roboczym po otrzymaniu zaświadczenia od duchownego).
 3. Po sporządzeniu aktu małżeństwa, małżonkowie otrzymują 1 odpis aktu małżeństwa (zwolniony od opłaty skarbowej).

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 709ze zm.)
 2. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. z Dz.U. z 2020 r. poz.1359 ze zm.)
 3. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.)

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Małgorzata Słonecka
(2022-07-25)
Udostępnił:
Soja Mariola
(2017-08-01 14:03:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Soja Mariola
(2022-07-25 13:46:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522