☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Niedziela 27.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-SO 44 Uznawanie wyroków zagranicznych

KU-SO 44 Uznawanie wyroków zagranicznych

KU-SO 44 Wersja z dnia 25.07.2022 r.

Wydział Spraw Obywatelskich

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. „Wniosek o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego”,
 2. Dokument tożsamości (do wglądu),
 3.  a) w przypadku, gdy wyrok rozwodowy orzeczony w państwie należącym do Unii Europejskiej w postępowaniu  wszczętym i zakończonym prawomocnym orzeczeniem po 01.05.2004 r.,

       - oryginał zagranicznego orzeczenia o rozwodzie wraz z klauzulą prawomocności,

       - oryginał świadectwa sporządzonego przez właściwy organ państwa członkowskiego UE

          na formularzu określonym w załączniku I do Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003,

       - oryginał urzędowego tłumaczenia w/w dokumentów dokonanego przez polskiego konsula

          lub przez tłumacza przysięgłego,

      lub

      b) w przypadku, gdy wyrok rozwodowy orzeczony w państwie nienależącym do Unii

           Europejskiej   w postępowaniu wszczętym i zakończonym prawomocnym orzeczeniem

           po 01.07.2009 r.

         - oryginał zagranicznego orzeczenia o rozwodzie,

         - dokument stwierdzający, że orzeczenie jest prawomocne, chyba że prawomocność

           orzeczenia wynika z jego treści,

         - oryginał urzędowego tłumaczenia w/w dokumentów dokonanego przez polskiego

            konsula lub  przez tłumacza przysięgłego.

 

Przed złożeniem wniosku wskazana jest konsultacja w celu ustalenia niezbędnych załączników.

II. OPŁATY

Opłata skarbowa: za czynność urzędową - 11,00 zł. Opłatę należy wpłacić na konto  98 10202137 0000 9002 0046 4230

 

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca. Polega na wpisaniu do aktu małżeństwa wzmianki dodatkowej o rozwiązaniu małżeństwa. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, który odmawia wpisania do aktu małżeństwa wzmianki dodatkowej o rozwiązaniu małżeństwa zawiadamia wnioskodawcę pisemnie o przyczynach odmowy.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Referat Urząd Stanu Cywilnego w Wydziale Spraw Obywatelskich – pok. nr 212 (II piętro – wieżowiec) tel. 75 645 65 30

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmawiając dokonania czynności informuje wnioskodawcę o prawie wystąpienia w trybie art. 1148 Kodeksu postępowania cywilnego do sądu powszechnego o rozstrzygnięcie, czy orzeczenie organu państwa obcego podlega albo nie podlega uznaniu.

Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, w godzinach pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta w poniedziałki w godz.13.00-16.00.

VI. UWAGI:

 1. Uznanie przez Kierownika USC zagranicznego wyroku rozwodowego możliwe jest tylko w przypadku orzeczeń wydanych przez te państwa, z którymi Rzeczypospolita Polska podpisała odpowiednie umowy dwustronne.
 2. Zgodnie z art. 1146 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, orzeczenie nie podlega uznaniu, jeżeli:
 • nie jest prawomocne w państwie, w którym zostało wydane;
 • zapadło w sprawie należącej do wyłącznej jurysdykcji sądów polskich;
 • pozwanemu, który nie wdał się w spór co do istoty sprawy, nie doręczono należycie i w czasie umożliwiającym podjęcie obrony pisma wszczynającego postępowanie;
 • strona w toku postępowania była pozbawiona możności obrony;
 • sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami zawisła w Rzeczypospolitej Polskiej wcześniej niż przed sądem państwa obcego;
 • jest sprzeczne z wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu polskiego albo wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu państwa obcego, spełniającym przesłanki jego uznania w Rzeczypospolitej Polskiej, zapadłymi w sprawie o to samo roszczenie między tymi samymi stronami;
 • uznanie byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porządku publicznego)

        3. W przypadku, gdy orzeczenie zostało wydane zaocznie, wnioskodawca przedstawia dodatkowo dokument potwierdzający, iż strona pozwana otrzymała dokument wszczynający postępowanie lub równorzędny i że zgadza się z orzeczeniem.

        4. Wniosek o uznanie wyroku zagranicznego składa się do Urzędu Stanu Cywilnego miejsca sporządzenia aktu małżeństwa.

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1575 ze zm.)
 2. ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.  Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz.U. 2021 r. poz. 709 ze zm.)
 3. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 1923 ze zm.)
 4. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 735 ze zm.)
 5. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia 27.11.2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej (Dz.U.UE.L. z 2003 r. Nr 338, poz.1)

 

 

Wytworzył:
Małgorzata Słonecka
(2022-07-25)
Udostępnił:
Soja Mariola
(2017-08-01 14:20:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Soja Mariola
(2022-07-27 11:30:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522