☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Sobota 21.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-SO 04 Realizacja obowiązku meldunkowego- zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt stały lub czasowy powyżej 6-ciu miesięcy oraz zgłoszenie powrotu z pobytu czasowego za granicą

Realizacja obowiązku meldunkowego - zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt stały lub czasowy powyżej 6-ciu miesięcy oraz zgłoszenie powrotu z pobytu czasowego za granicą

KU-SO 04 Wersja z dnia 11.10.2021 r.

Wydział Spraw Obywatelskich

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Formularz wypełnia osoba dokonująca zgłoszenia komputerowo (maszynowo) lub  pismem odręcznym, kolorem niebieskim lub czarnym w języku polskim, drukowanymi literami.  Formularz może być sporządzony przez pracownika organu gminy na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL oraz podanych przez osobę zgłaszającą. Potwierdzenia wiarygodności danych zamieszonych na formularzu dokonuje własnoręcznym czytelnym podpisem osoba zgłaszająca.

 • Do wglądu: dowód osobisty lub paszport.
 • Podpisana klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych,
 • W przypadku zgłoszenia przez pełnomocnika dodatkowo:
 1. pisemne pełnomocnictwo do zameldowania,
 2. dowód osobisty pełnomocnika lub paszport.

Druki  można otrzymać :

 •  w Biurze Obsługi Interesanta - Rynek-Ratusz (tel. 75 645 64 01, 75 645 65 25)
   
 •  w Wydziale Spraw Obywatelskich (wieżowiec – parter, okienko nr 1)
   
 •  na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

II.   OPŁATY

- za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł,

- za wydanie zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie wyjazdu na pobyt czasowy za granicę lub potwierdzającego zgłoszenie powrotu - 17 zł (z wyjątkiem zwolnień wynikających z ustawy o opłacie skarbowej)

Opłatę należy wpłacić na konto 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230 lub dokonać płatności kartą na miejscu (bez opłat i prowizji).    

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.  

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Przyjęcie zgłoszenia  od ręki.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Spraw Obywatelskich, okienko nr 1 (wieżowiec-parter), tel. 75 645 65 42, 75 645 65 44


.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 1. Odwołanie nie przysługuje (czynność materialno-techniczna).
 2. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich w godzinach pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek w godz. 13 -16.

VI. UWAGI

 1. Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego.
 2. Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót.
 3. Zgłoszeń tych dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego albo czasowego.
 4. Zgłoszenia te można złożyć na piśmie utrwalonym w postaci papierowej opatrzonym własnoręcznym podpisem.

 5. Zgłoszenia można dokonać na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej na formularzu opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym , umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, pod warunkiem otrzymania dowodu o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczenia elektronicznych..

 6. Zgłoszeń można dokonać przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.

 7. Formularz zgłoszenia wyjazdu lub powrotu umożliwia wyrażenie zgody, przez osobę składającą wniosek w swoim imieniu, na przekazanie wybranych danych osobowych do rejestru danych kontaktowych. Przekazanie danych nie jest obowiązkowe. Mogą one umożliwić innym podmiotom (np. urzędom) szybki kontakt z osobą celem sprawnego załatwienia sprawy i poinformowania o działaniach jakie te podmioty podejmują. Zgodę można wycofać w każdej chwili.
 8. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności pranych zgłoszenia dokonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu wspólnego pobytu.
 9. Zasady te nie dotyczą żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2021 r. poz. 510)

 2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 2411),

 3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz.735),

 4. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546),

 5. ustawa z dnia z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych ( Dz. U, z 2020 r. poz. 2320),

 6. rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie rejestru danych kontaktowych (Dz. U z 2019 r. poz. 2467).

 

 

Wytworzył:
Jerzy Zieliński
(2021-10-11)
Udostępnił:
Soja Mariola
(2017-08-03 12:37:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Rymut Agnieszka
(2022-03-07 09:51:26)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522