KU-SO 05 Zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy decyzją administracyjną

Zameldowanie na pobyt stały  lub pobyt czasowy  decyzją administracyjną

KU-05 Wersja z dnia 18.10.2023 r.

Wydział Spraw Obywatelskich

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

               - tytuł prawny do lokalu, w którym zameldowanie ma nastąpić  - jeżeli wnioskodawca  jest w jego posiadaniu (kopię należy dołączyć do wniosku) ,

               - dowód osobisty lub paszport.

Druki można otrzymać :

II. OPŁATY

Opłata skarbowa :

- za wydanie na wniosek decyzji administracyjnej w I instancji - 10 zł,
- za złożenie pełnomocnictwa  - 17 zł.

Opłatę należy wpłacić na konto  98 10202137 0000 9002 0046 4230 lub dokonać płatności kartą  na miejscu (bez opłat i prowizji), przed złożeniem wniosku i pełnomocnictwa.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Podanie składa się do Prezydenta Miasta Bolesławca (jeżeli zameldowanie ma nastąpić na terenie miasta).

 2. Podanie składa się osobiście/za pośrednictwem na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 3. Złożone podanie podlega ocenie organu, który po sprawdzeniu jego kompletności, bada uprawnienie Wnioskodawcy do jego złożenia.

     W wyniku tego działania organ:

 • wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków, jeżeli podanie zawiera braki formalne,
 • zawiadamia strony o wszczęciu postępowania, jeżeli wynik sprawdzenia jest pozytywny,
 • prowadzi postępowanie wyjaśniające (bada legalność pobytu osoby w lokalu, m.in. przesłuchuje strony oraz świadków); postępowanie to kończy decyzja administracyjna o zameldowaniu lub o odmowie zameldowania osoby. Decyzja  zostanie wydana nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych, nie później niż w ciągu 2 m-cy. Termin ten może zostać przedłużony,  o czym organ zawiadamia strony i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy.
 1. Doręczenie decyzji (w zależności od żądania wnioskodawcy ) następuje w;
 • wydziale (odbiór osobisty lub przez pełnomocnika),
 • formie przesyłki listowej za potwierdzeniem odbioru,
 • formie dokumentu elektronicznego.
 1. Wykonanie decyzji nastąpi po jej uprawomocnieniu.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Spraw Obywatelskich  (wieżowiec - II pietro pok. 205) tel.75 645 65 42, 75 645 65 44

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 1. Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec. Odwołanie składa się w terminie 14-stu dni od daty doręczenia decyzji w BOI (Ratusz, wieżowiec) lub za pośrednictwem poczty. Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania oświadczenie, co spowoduje, że decyzja stanie się ostateczna  i prawomocna.
 2. Na przewlekłe załatwienie sprawy lub bezczynność organu służy stronie ponaglenie. Ponaglenie wraz z uzasadnieniem wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta  Miasta Bolesławiec.
 3. Stronom służy prawo do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia.
 4. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich w godzinach pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek w godz. 13 -16.

VI. UWAGI:

 1. Osoba, która przebywa w określonej miejscowości pod tym samym adresem dłużej niż 30 dni   jest obowiązana zameldować się na pobyt stały lub czasowy.
 2. Organ administracyjny może zameldować na pobyt stały lub czasowy decyzją administracyjną osobę, która faktycznie mieszka w danym lokalu a wynajmujący, najemca, osoba, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, lub właściciel  nie chce potwierdzić faktu pobytu tej  osoby w lokalu.
 3. W przypadku pobytu czasowego należy podać czasokres zameldowania.

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności,

 2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

 3. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,

 4. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,

 5. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego,

 6. ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

Wytworzył:
Małgorzata Słonecka
(2023-10-18)
Udostępnił:
Soja Mariola
(2017-08-03 12:50:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Rymut Agnieszka
(2023-10-27 12:07:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki