KU-SO 06 Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej z pobytu stałego lub pobytu czasowego

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej z pobytu stałego  lub pobytu czasowego 

KU- SO 06 Wersja z dnia 18.10.2023 r.

Wydział Spraw Obywatelskich

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie o wymeldowanie, zawierające dane osoby podlegającej wymeldowaniu, uzasadnienie, wskazanie miejsca jej nowego pobytu wraz z dowodem dokonania  opłaty skarbowej,
 • kserokopia  dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu: wypis z księgi wieczystej, umowa cywilno-prawna, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu (oryginał do wglądu),    
 • pełnomocnictwo (jeżeli zostało udzielone) wraz z dowodem dokonania  opłaty skarbowej  (jeżeli wnioskodawca jest zobowiązany do jej uiszczenia)

   Druk podania można otrzymać w:

 • Biurze Obsługi Interesanta - Rynek-Ratusz (tel. 75 645 64 01)
 • Wydziale Spraw Obywatelskich (wieżowiec – II piętro pok. 205)
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

II. OPŁATY

Opłata skarbowa :

- za wydanie na wniosek decyzji administracyjnej w I instancji - 10 zł,
- za złożenie  pełnomocnictwa  - 17 zł.

Opłatę należy wpłacić na konto  98 10202137 0000 9002 0046 4230 lub dokonać płatności kartą  na miejscu (bez opłat i prowizji), przed złożeniem wniosku i pełnomocnictwa.

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

W przypadku wydania decyzji umarzającej postępowanie opłata skarbowa podlega zwrotowi na wniosek strony.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1.  Podanie składa się do Prezydenta Miasta Bolesławca (jeżeli wymeldowanie ma nastąpić na terenie miasta).
 2. Podanie składa się osobiście/za pośrednictwem poczty na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 3. Złożone podanie podlega ocenie organu, który po sprawdzeniu jego kompletności, bada uprawnienie Wnioskodawcy do jego złożenia.

    W wyniku tego działania organ:

 • wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków, jeżeli podanie zawiera braki formalne,
 • zawiadamia strony o wszczęciu postępowania, jeżeli wynik sprawdzenia jest pozytywny,
 • prowadzi postępowanie wyjaśniające (m.in. przesłuchuje strony oraz świadków);
 • postępowanie to kończy decyzja administracyjna o wymeldowaniu lub o odmowie wymeldowania osoby. Decyzja  zostanie wydana nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych, nie później niż w ciągu 2 m-cy. Termin ten może zostać przedłużony,  o czym organ zawiadamia strony i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy.
 1. Doręczenie decyzji (w zależności od   żądania wnioskodawcy ) następuje w;
 • wydziale (odbiór osobisty lub przez pełnomocnika),
 • formie przesyłki listowej za potwierdzeniem odbioru,
 • formie dokumentu elektronicznego.
 1. Wykonanie decyzji nastąpi po jej uprawomocnieniu.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Spraw Obywatelskich  (wieżowiec-II piętro pok. 205), tel. 75 645 65 42, 75 645 65 44

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 

 1. Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec. Odwołanie składa się w terminie 14-stu dni od daty doręczenia decyzji w BOI (Ratusz, wieżowiec) lub za pośrednictwem poczty. Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania (oświadczenie), co spowoduje, że decyzja stanie się ostateczna  i prawomocna.
 2. Na przewlekłe załatwienie sprawy lub bezczynność organu służy stronie ponaglenie. Ponaglenie wraz z uzasadnieniem wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta  Miasta Bolesławiec.
 3. Stronom służy prawo do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia.
 4. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich w godzinach pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek w godz. 13 -16.

VI. UWAGI:

 1. Organ gminy wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego  i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.
 2. Postępowanie dowodowe winno wykazać, że osoba która ma być wymeldowana, faktycznie nie zamieszkuje w lokalu i dobrowolnie opuściła lokal.
 3. Wniosek o wymeldowanie złożyć może właściciel(le) lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności,

 2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

 3. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,

 4. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,

 5. ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

Wytworzył:
Małgorzata Słonecka
(2023-10-18)
Udostępnił:
Soja Mariola
(2017-08-03 13:14:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Rymut Agnieszka
(2023-10-27 12:18:55)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki